ILOS tar ansvar for portugisisk og Latin-Amerika-kunnskap

Instituttleder Karen Gammelgaard på Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk imøtegår påstanden fra pensjonert universitetsbibliotekar, Jan Engh om at det foregår "en stille avvikling av portugisisk som fag ved UiO". Det er et svar på Jan Enghs innlegg i Uniforum 1. september, «Er Brasil virkelig et viktig land for rektor og for UiO».

IMØTEGÅR KRITIKK: Instituttleder Karen Gammelgaard imøtegår kritikk om at ILOS driver med avvikling av portugisisk som fag.

Foto: UiO

I et innlegg i Uniforum 1. september kritiserer Jan Engh universitetet for ikke å leve opp til sitt samfunnsansvar når det gjelder portugisiskfaget. Dette kommer i forbindelse med at rektor Ole Petter Ottersen sammen med rektorer fra andre universiteter skal ledsage kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på en reise til Brasil i september.

Engh skriver at det ser ut som om Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) ved Det humanistiske fakultet har «begynt på noe som kan se ut som en stille avvikling av portugisisk som fag ved UiO». Videre at studenter har mistet muligheten til å studere portugisisk litteratur. Vi må imøtegå begge disse påstandene.

Instituttet tilbyr portugisisk-studier både på bachelor- og masternivå. Studenter har altså et godt tilbud om opplæring i portugisisk. I år har vi gjort noen mindre endringer i emnetilbudet på bachelor for å styrke studietilbudet og tilpasse det til de ressursene vi har. Blant annet har vi økt lærerressursene på innføringsemnene.

Ansatte ved instituttet samarbeider på tvers av fagdisipliner for å gi et studietilbud på høyt nivå. I portugisisk har vi et samarbeid med ansatte i spansk og Latin-Amerika-studier for å sikre at studentene kan ta master i portugisisk, og at studenter som reiser på utveksling til Portugal eller Brasil, har et godt grunnlag for utenlandsoppholdet sitt.

Engh argumenterer med at litteraturen er viktig for en dypere forståelse av et lands språk og kultur.  Det kan vi ikke si oss uenig i. Samtidig er det slik på flere av fakultetets mindre språkfag at hele spekteret av språk-, litteratur- og områdestudier ikke kan tilbys studenter som ikke reiser på utenlandsopphold. De av studentene som ønsker å fordype seg spesifikt i portugisisk litteratur, kan ta litteraturemner ved et av de gode universitetene vi har utvekslingsavtaler med i Portugal og Brasil.

 

 

Emneord: Språkpolitikk, Latin-Amerika, Språk, Brasil Av instituttleder, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) ), Karen Gammelgaard
Publisert 9. sep. 2016 14:35

I svaret sitt skriver instituttlederen ved ILOS at hun vil imøtegå meg på to punkter: Når jeg skriver at en har "begynt på noe som kan se ut som en stille avvikling av portugisisk som fag ved UiO", og når jeg skal satt fram en påstand om "at studenter har mistet muligheten til å studere portugisisk litteratur.". Det første er greit. Det var det jeg skreiv, og det står jeg ved også etter å ha lest instituttlederens forsøk på bortforklaring. Det kan se slik ut. Det andre, derimot, er i beste fall en misforståelse. En rimelig tolkning av det jeg faktisk skreiv, er at studentene mister muligheten til å studere portugisiskspråklig litteratur ved UiO (og derfor i Norge). Og jeg kan ikke se at instituttstyreren nekter for at så er tilfelle. Tvert imot framstilles det som om dette er helt greit og til og med ønskelig. Dette syns jeg fortsatt er galt.

Ellers er det mye i imøtegåelsen som jeg stiller meg undrende til. Som resonnementet "Instituttet tilbyr portugisisk-studier både på bachelor- og masternivå. Studenter har altså et godt tilbud om opplæring i portugisisk." Altså? En slik slutning er det ikke grunnlag for. Et tilbud er ikke nødvendigvis godt bare fordi det finnes. Særlig ikke når en reduserer det, slik en vitterlig har gjort.

At en samtidig har foretatt en mindre endring i en annen del av fagområdet, er så si sak, men irrelevant i denne sammenhengen. Og å "tilpasse det [studietilbudet?] til de ressursene vi har." betyr vel bare at en gjør så godt en kan - etter å ha fjernet en stilling som skulle dekke en viktig del av faget.

Og det er naturligvis ingen grunn til å tvile på at de ansatte ved instituttet samarbeider på tvers av fagdisipliner for å gi et studietilbud på høyt nivå. Det er jo jobben deres. Men fortsettelsen er ugrei: "I portugisisk har vi et samarbeid med ansatte i spansk og Latin-Amerika-studier osv." Ja, men litteraturen mangler. Reint bortsett ifra at en stilling i portugisiskspråklig litteratur og kultur med vekt på Brasil ville ha betydd en styrkelse av hele det latin-amerikanske miljøet (og en slik stilling stod som nummer én på ILOS' liste over prioriterte stillinger inntil den plutselig ble borte nå nylig), så har mangelen av stillinga klare konsekvenser for språkopplæringa, som jo er det helt vesentlige ved en fremmedspråksdisiplin som portugisisk. Alle burde studere litteratur på fremmedspråket i større eller mindre grad. Litteratur er ikke bare for dem som skal fordype seg.

Nå leser jeg at instituttlederen er enig med meg når det gjelder litteraturens plass i studiet. Men da er det merkelig at hun ikke har vist det i praksis. For jeg kan ikke se hvorfor det skulle være positivt at studentene ikke lenger skal få den undervisningen de hittil har fått i Oslo, men i stedet bli henvist til å få den i utlandet. Det er verken god språkpedagogikk eller "internasjonalisering" i ordets rette forstand. Det er å spare penger på fagets og studentenes bekostning. (For å bruke pengene til hva?)

Vel er det viktig for enhver student i et fremmedspråk å ha oppholdt seg i språkområdet og følt språket på kroppen, så å si, men det er likevel forhold som gjør at visse deler av undervisningen bør skje i Norge og/eller av lærere som både kan faget, og som kjenner studentenes forutsetninger – både språklig og litterært. Samtidig kan norske studenter umulig få det fulle utbyttet av den undervisningen som gis i Portugal og Brasil, når det skjer på like linje med landets egne studenter, som har helt andre og bedre forutsetninger, både på det språklige og det litterære området.

Siden instituttlederen peker på at andre fag mangler en fast litterær stilling, så kunne det dessuten være fristende å reise spørsmålet: Men da burde de kanskje få det? Eller spørre hvorfor en i det hele tatt har undervisning ved UiO i litteraturen til andre språk, som tales i samfunn og land som norske studenter har langt bedre forutsetninger for å nyte godt av undervisningen i. Foreligger det planer om å knipe i stillingene til fransk, tysk og engelsk litteratur også, så snart en anledning byr seg?

Under alle omstendigheter er det et klart tilbakeskritt å fjerne stillinga i portugisiskspråklig litteratur. Den var viktig også fordi den som har en slik stilling, nødvendigvis må kunne språket for å forstå litteraturen, og derfor være i stand til å ta et tak på alle nivåer i studiet. I klartekst: Nå blir det en mindre som kan portugisisk, som underviser og vegleder på portugisisk, kan rette oppgaver i portugisisk, og som kan brukes ved eksamen i portugisisk.

Det blir spennende å se hvor lenge det går før NOKUT eller andre instanser vil mene at det er uforsvarlig å tilby portugisiskstudier både på bachelor- og masternivå med det grunnlaget en nå har lagt. Det er det jeg frykter når jeg skriver at det kan se ut som om det går mot avvikling av portugisisk som fag. Denne frykten har ikke blitt mindre etter instituttlederens "imøtegåelse". Den er ikke konsistent, og jeg kan ikke se at den har noen faglig begrunnelse. (Fagmiljøet kan da umulig ha vært hørt i denne saka?)

Etter svaret fra instituttlederen ved ILOS står det fortsatt fast at portugisiskfaget er redusert. Studentene kan ikke studere portugisiskspråklig litteratur ved UiO, slik for eksempel studentene i italiensk, spansk og fransk kan studere "deres" litteratur. Og siden portugisiskspråklige land, spesielt Brasil, slik rektor Ottersen peker på, er viktige for Norge, er det bare å innse at ILOS/HF/UiO verken er enig med seg sjøl i denne saka, eller lever opp til samfunnsansvaret sitt, noe som kommer klart til syne på et tidspunkt som er veldig lite opportunt – i og med rektors og statsrådens reise til Brasil for å knytte forskningskontakter.

Jan Engh

Tidligere medlem av Fakultetsrådet (HF), Fakultetsstyret (HF), Ressursutvalget (HF) og Kollegierådet (UiO)

PS

Når det står " ILOS tar ansvar for portugisisk og Latin-Amerika-kunnskap" som tittel, håper jeg det er redaktørens ordvalg. Hvis ikke ville instituttlederen på ILOS ha gitt det å 'ta ansvar' et nytt innhold.

Jan Engh - 12. sep. 2016 09:13
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere