Studieprogresjon revisited

Likevel - som et resultat av diskusjonen av forslaget har rektoratet kommet til at vi ikke ønsker å fremme en sak om innstramminger i studieprogresjonsreglene.

I midten av februar skrev vi i denne spalten om et forslag om å stramme inn på reglene for studieprogresjon for heltidsstudenter. Forslaget gikk ut på å øke kravet til avlagte studiepoeng fra 30 til 40 poeng per år  (normert avlegges 60 studiepoeng per år). Bakgrunnen for forslaget var et ønske om å fremme god studieprogresjon.

Forslaget ble diskutert i ulike fora og det kom mange kritiske spørsmål til den foreslåtte endringen. Blant annet stilte studentene spørsmålet om vi hadde gjort et reelt forsøk på å bruke gulrot før vi tok fram pisken i denne saken.

I tillegg var det mange som var bekymret for at forslaget ville gå ut over studenter som studerer på deltid, tar enkeltemner, årsenheter eller etter- og videreutdanning, eller studenter med spesielle behov for tilrettelagt undervisning.

Noen hevdet at forslaget ville gjøre det vanskelig for studenter som drev frivillig studentarbeid eller var studenttillitsvalgte. Det ble også stilt spørsmål om det ikke ville virke unødig strengt for studenter som tar få men store eksamener (f. eks. 30 studiepoengs eksamener) – der et stryk ville kunne få dramatiske konsekvenser.

Nå var det slik at den foreslåtte innstrammingen tok høyde for de fleste av disse innvendingene og bekymringene. Likevel - som et resultat av diskusjonen av forslaget har rektoratet kommet til at vi ikke ønsker å fremme en sak om innstramminger i studieprogresjonsreglene.

Dette betyr ikke at rektoratet vil avstå fra å følge opp målet om bedre studieprogresjon for våre studenter. Slik vi ser det er det for mange studenter som enten ikke gjennomfører studiet eller som bruker svært lang tid. Dette er krevende både for UiO som institusjon for studentene selv, og for dem som står i kø for å komme inn på vårt universitet.

Universitetsstyret har vedtatt at det skal fast­settes ambisiøse mål for studiepoeng per student (heltids­ekvivalent), og det er i den forbindelse foretatt analyser av studiepoengproduksjonen. Forslag til ambisjonsnivå blir lagt fram for styret i juni 2012.

For å oppnå målsettingen om økt studiegjennomføring og redusert frafall, må vi påvirke de faktorene som bidrar til studentenes gjennomføring. UiO vil bidra med tettere oppfølging av studentene og bedre tilrettelegging av studiesituasjonen, og forventer at dette vil føre til større innsats også fra studentenes side. Vi i rektoratet mener at dette samlet sett vil bidra til å nå målsettingen om bedre studiegjennomføring.

Ole Petter Ottersen

Inga Bostad

Ragnhild Hennum

Emneord: Studentforhold, Undervisning Av rektor Ole Petter Ottersen og prorektor Inga Bostad og viserektor Ragnhild Hennum
Publisert 24. mai 2012 13:40 - Sist endret 2. sep. 2014 14:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere