UiOs omorganisering; IHR

UiO har ikke anledning til å organisere seg vekk fra kravet om medvirkning og medbestemmelse, verken på sentralt, fakultets- eller instituttnivå.

Åpent brev til dekaner, fagdirektører, museumsdirektører og UB-direktør

NTLs krav om medbestemmelse i IHR-prosessen blir ikke tatt til følge av UiOs øverste ledelse. NTL mener at UiO står foran en omfattende innsparings- og nedbyggingsprosess som vil berøre alle ansatte i teknisk/administrative stillinger – om enn i ulik grad. Organisasjonene og de ansatte har krav på medvirkning i slike prosesser, og det er arbeidsgiver som skal legge til rette for at dette blir mulig. Vi sender derfor denne felleshenvendelsen til lederne ved de ulike enhetene.

NTL krever at:

  • organisasjonene får fellesrepresentanter i styringsgrupper ved alle fakulteter, fagavdelinger i sentraladministrasjonen, museene og biblioteket.
  • ansatte får informasjon om prosessen umiddelbart. Dette inkluderer informasjon om alle vedtak som er fattet, og føringer som er lagt; ikke bare målet om å ”jobbe smartere”. Etter NTLs kjennskap er det spesielt målene om å spare 10–30 %, skille drift/utvikling og standardisering som trenger oppklaring. Det eksisterer antakelig andre føringer enn det NTL kjenner til, og ledelsen har ansvar for å synliggjøre disse. Ansatte og deres fagforeninger skal ikke måtte drive ”oppsøkende” virksomhet for å få tak i informasjon som berører deres tilsettingsforhold.
  • vi får informasjon om hvorfor og hvordan LEAN (et effektiviseringssystem utviklet av Toyota) er valgt som arbeidsmetode. Vi vil også ha estimerte kostnadene og gevinster ved innføringen av denne metoden.
  • møtene som er planlagt i mars mellom enhetene og universitetsdirektøren, må være åpne for alle ansatte, ikke bare et utvalg på 25 personer.
  • IHR skal være fast punkt på alle informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter.
  • ressursbruken i kartleggingsarbeidet synliggjøres. 

Vi ber også enhetene vurdere hvordan de vil bruke de planlagte møtene med universitetsdirektøren. Vi oppfatter dagens bestilling om å si ”hvordan Sentraladministrasjonen (SA) oppfattes” ute som en ”fisking” etter kritikk som kan begrunne en kraftig nedskjæring av SA. NTL er ikke imot en diskusjon om hvilket nivå oppgavene skal løses på, eller en mulig styrking av instituttene. Men kartleggingen av behovene må gjøres på en mer konstruktiv måte enn det nå legges opp til.

UiOs øverste ledelse har valgt ikke å opprette en styringsgruppe. Prosessen styres av UiOs ledelse uten innblanding fra andre enn eksterne konsulenter. Den rådgivende ressursgruppen har ikke startet sitt arbeid enda, uten at det er til hinder for at prosessen er igangsatt ved de fleste enheter. Det er altså ikke etablert noe system for reell medvirkning og innflytelse fra de ansattes side i denne omfattende omorganiseringen. NTL vil understreke at UiO ikke har anledning til å organisere seg vekk fra kravet om medvirkning og medbestemmelse, verken på sentralt, fakultets- eller instituttnivå.

NTL venter på tilbakemelding om hvordan dere vil løse dette ved deres enheter.

Emneord: IHR, Administrasjon, Arbeidsforhold, Personalbehandling/politikk Av NTL-UiO ved leder Ellen Dalen
Publisert 2. mars 2011 15:13 - Sist endret 2. sep. 2014 14:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere