Skinndemokrati i omorganisering

Både fagforeninger og ansatte ved UiO har erfaring med, og føler seg kompetente til, å delta aktivt i styringen av omorganiseringsprosjekter. Nå reduseres vi til diskusjonspartnere hvor ledelsen selv står helt fritt til å trekke de konklusjonene de ønsker. Dette er ikke medvirkning!

NTL registrerer med bekymring ledelsens fremgangsmåte i prosjektet for å øke det interne handlingsrommet (IHR) ved UiO.

NTL vil gjerne bidra til en omorganisering som kan gjøre forskning og studier bedre, der arbeidshverdagen forenkles. Men vi tviler på at dette prosjektet er veien å gå. Organiseringen av prosjektet gir ikke rom for reell medvirkning. I forrige Uniforum presenterer rektor prosjektet, og formuleringen er talende: planene HAR VÆRT DISKUTERT med de hovedtillitsvalgte, hovedverneombudet, dekanene og fakultets- og fagdirektørene. Men prosjektet skal ikke ha noen styringsgruppe. Så alle vurderinger og beslutninger om både prosjektorganisering, problemdefinisjon, mål og virkemidler er og vil bli tatt av universitetsdirektøren! Direktøren gir og får muntlige innspill, og det vil ikke være mulig å finne grunnlaget for beslutninger verken underveis eller i etterkant.

Både fagforeninger og ansatte ved UiO har erfaring med, og føler seg kompetente til, å delta aktivt i styringen av omorganiseringsprosjekter. Nå reduseres vi til diskusjonspartnere hvor ledelsen selv står helt fritt til å trekke de konklusjonene de ønsker. Dette er ikke medvirkning!

I brev sendt alle ledere fastslås det at man før oppstart skal fastsette måltall og at man skal skille mellom utvikler- og driftsrollen, samtidig som oppgavene skal standardiseres. Når målet og virkemidlene allerede er fastslått, gjenstår det bare for enhetene og fagforeningene å bidra til at endringene gjennomføres så glatt som mulig. Jeg skal ikke snakke på vegne av dekaner og instituttledere, men for NTL er dette i alle fall helt uakseptabelt. Vi vil ikke være et viljeløst implementeringsmannskap, vi vil ha reell medbestemmelse.

Det er mange elementer i dette prosjektet som fortjener en kommentar, ikke minst det grunnlaget man opererer med ved fastsettelsen av et prosentuelt mål for besparelser. Videre konstaterer vi at målet om å skille mellom utvikler- og driftsrollene er tilsvarende dramatisk. Dette er som regel første skritt mot utskilling, en tankegang som lenge har ligget og ulmet ved UiO. Funksjoner tilknyttet lønn, økonomi og bygningsdrift kommer raskt på bordet. Og et parallellprosjekt ved USIT har muligens samme konsekvens. Dette vil NTL kjempe imot!

Prosessen som innledes kan også raskt få negative konsekvenser for arbeidsforholdene ved de ulike og utsatte enhetene. Tidligere omorganiseringsprosesser har raskt resultert i at man har stoppet utlysning av ledige stillinger, i påvente av en ny organisasjonsmodell. NTL vil advare mot denne strategien. De administrativt ansatte har mer enn nok med å utføre sine faste oppgaver, i tillegg til å omorganisere seg. Det siste man behøver er en ekstrabelastning med å dekke opp for ubesatte stillinger. Dette vil være utmattende for en organisasjon som allerede lider av endringstretthet.

NTL har jobbet for å få en garanti mot oppsigelser under prosessen. Vi vil fortsette å kjempe for at organisasjonene og de involverte nivåene får være med på å definere prosess, ambisjoner og overordnet målsetting.

 

Emneord: Strategisk plan, Universitetspolitikk, Arbeidsforhold, IHR Av Ellen Dalen – Leder NTL-UiO
Publisert 18. nov. 2010 11:28 - Sist endret 2. sep. 2014 14:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere