På møte i Klubben

Jeg har vært på møte i Klubben, i Akademisk Forum, om Nedkvitne-saken. Det ble mer interessant enn jeg hadde drømt om. Det var proppfullt, for det meste av godt voksne akademikere, og de viste seg like faste i troen som en middels pinsemenighet.

Kristian Gundersen presenterte sine inntrykk fra rettssalen og Jan Fridtjof Bernt kommenterte dommen, begge til stor begeistring fra salen. De var skjønt enige om at Nedkvitne ikke hadde oppført seg spesielt godt. Men Gundersen fastslo at mange av dem som hadde følt seg forulempet av hans skriverier, hadde overreagert. Det dreide seg nemlig om faglige konflikter, og da er alt tillatt. Man må kunne snakke akkurat på samme måte til sine kolleger som til sine (slemme) naboer, sa Gundersen, mens advokaten fra Regjeringsadvokaten hadde hevdet det motsatte. Dette gikk ikke an på en pølsefabrikk eller i et departement, forklarte Gundersen, men på universitetet måtte det være slik.

Bernt prøvde å latterliggjøre dommen mest mulig, og spesielt at den opererte med begrep om lojalitetsplikt. For hvem er det som er professorers arbeidsgiver? Institutt, fakultet, universitetsledelse, eller kanskje det norske folk? Om hvem har man så lojalitet til? Med slike enkle retoriske grep kunne Bernt gi publikum inntrykk av at dommeren hadde vært en fersk jusstudent med en kortvarig praksisperiode i tingretten uten kyndig veiledning. Hun var da også ung, men etter min oppfatning meget oppegående.

Bernts hovedpoeng var at universitetet skulle være en arena, og ikke måtte bli en bedrift som det er stygge tendenser til. Det var styrkingen av ledelsen som var problemet. Ledelsen ville statuere et eksempel, derfor Nedkvitne-saken. Denne subtile sammenhengen var det allmenn enighet om.

Gundersen snakket om at ledelsen ville stramme linjene. Statens maktspråk (eller noe i den stilen) hadde rammet Nedkvitne, ble det hevdet fra en i salen. En annen som hadde opplevd marginalisering av sine fagområder, uttrykte støtte til Nedkvitne fordi han skulle ha forsvart sitt fagområde mot nedbygging (noe ingen som kjenner saken er enig i).

Ikke bare kompromissløse forsvarere av ytringsfriheten, men også frustrerte professorer, tilbakeskuende universitetspolitikere, og nå også folk som er på vakt mot statens maktspråk, støtter opp under Nedkvitne.

Den avsatte middelalderprofessor resirkuleres i stort tempo og tas i bruk til stadig nye formål!
 

Emneord: Arbeidsmiljø, Arbeidsforhold Av Finn Erhard Johannessen
Publisert 3. mars 2010 00:01 - Sist endret 2. sep. 2014 14:03

Professor Finn Erhard Johannessens innlegg er oppsiktsvekkende lesning. Jeg var selv til stede på det omtalte møtet og kan bevitne at det ”referat” vi her blir presentert for, er grovt villedende. Professor Jan Fridthjof Bernt gikk gjennom Nedkvitne-dommen og anførte vesentlige faglige innvendinger mot flere av dens sentrale premisser. Han fikk klart frem hvilke prinsipielle spørsmål som står på spill for universitetet som institusjon dersom dommen blir stående. I sitt innlegg ser Johannessen imidlertid suverent bort fra Bernts saklige argumenter. Isteden fremsettes en grovkornet påstand om at han prøver å ”latterliggjøre dommen mest mulig” ved hjelp av ”enkle retoriske grep”. Johannessen har tidligere uttalt at ”jeg ville bli veldig forbauset om en så klar dom blir anket” (Dagens Næringsliv 6. februar 2010). Flere av landets ledende autoriteter innen offentlig rett, arbeidsrett og straffeprosess har konkludert med det motsatte: at dommen er svak og uselvstendig og unnlater å avklare vesentlige prinsipielle spørsmål. Likevel har Johannessen og flere andre universitetslærere høylytt truet med å melde seg ut av Forskerforbundet i protest mot at man vil la Nedkvitne prøve sin sak for høyere rettsinstans. Forstå det den som kan. Jussen er som kjent basert på det kontradiktoriske prinsipp. Dette er åpenbart et prinsipp professor Finn Erhard Johannessen ikke vil vite av. Han fremsetter en rekke nedlatende karakteristikker av motparten, men anfører overhodet intet saklig argument. En pinsemenighet, er hans dom over Akademisk Forum. Men om noen taler i tunger i denne sak, er det ihvertfall ikke professor Jan Fridthjof Bernt. Fredrik W. Thue historiker

bthue@uio.no - 3. mars 2010 21:59

Både Bernts og Thues kommentarer er øvelser i skolastikk, i abstrakt juridisk tenkning. Denne kan ha sin plass. Problemet er at ingen av dem går inn på saken. Også dommen i tingretten sier relativt lite om hva som er to av sakens springende punkter. Det første gjelder hvordan Nedkvitne faktisk har oppført seg. Det andre gjelder påstanden om at striden på historie har en faglig og saklig kjerne. Det kan greitt vises at det har den ikke. Der finnes et faglig ferniss som dekker over det som kun kan være personlige motiver fra Nedkvitnes side.

Jan Eivind Myhre

Historiker

Jan Eivind Myhre - 4. mars 2010 17:14

 Jan Eivind Myhres innlegg er mer retorisk enn substansielt. Myhre spør  om Nedkvines ytringer har en faglig og saklig kjerne, og han svarer "Det kan greit vises at det har den ikke". Myhre viser det ikke i innlegget. Og det ble etter min mening heller ikke vist i retten, jeg var der, og jeg vet endel om faglig strid. Nedkvitne mener også selv at saken har en faglig kjerne. Er ikke dette nok til at man bør tenke gjennom ytringsfrihetsaspektet, eller er det opp til Myhre og lederne ved UiO (som Nedkvitnes motdebattanter) å bestemme hva som har en faglig kjerne eller ikke?

Uttrykk av typen "Det kan greit vises" er hentet fra matematisk språkbruk hvor det er stor enighet, slik er det ikke her, og det er pussig å høre en historiker uttale seg slik.

Er det noen av historikerne som har studert ytringsfrihetens historie, og med hvilke argumenter ytringsfrihet er blitt innskrenket?

Kristian Gundersen

Biolog, og ikke part i konflikten ved historie

Kristian Gundersen - 8. mars 2010 11:27

Gundersen reiser mange spørsmål i sitt innlegg; jeg skal her nøye meg med å kommentere spørsmålet om faglighet i Nedkvitnes (AN) opptreden. Jeg har fem punkter: 1. At AN sier at han forsvarer middelalderhistoriefaget mot angrep, betyr ikke nødvendigvis at det er sant. Er faget angrepet? Forsvarer han det? 2. Til det første spørsmål. Knut Kjeldstadli skriver i DN 12.2 at saken "ikke [er] faglig konflikt". Han har aldri "sett tegn til at personer i ansvarlige posisjoner har hatt til hensikt å bygge ned middelalderhistorie." Dette svarer til hva de aller fleste på instituttet mener, også de som er imot oppsigelsen. Kjeldstadli er en av disse, derfor teller hans ord tungt. 3. Til det andre spørsmål under 1.: AN har startet, ensidig, konflikter med andre middelalderhistorikere. Hans påstand om forsvar blir da lite troverdig. 4. Kronologien går i ANs disfavør. Saken Nedkvitne startet lenge før AN begynte å snakke om, "forsvare", middelalderfagets posisjon. Dette indikerer at dette "forsvaret" er en overbygging på noe annet. 5. AN har fått mye støtte, også fra folk på Forum for Samtidshistorie (ANs utpekte hovedfiende), for stillinger i middelalderhistorie. Stillinger på middelalderhistorie er ikke redusert mer enn andre stillingsgrupper på instituttet. Når jeg bruker uttrykket "greitt vises", tenker jeg ikke på at det er fort gjort, i en setning eller to, men at det kan dokumenteres. Kanskje burde jeg ha brukt andre ord. Jeg vil til slutt understreke at jeg kjenner ingen som primært har ønsket oppsigelse. Det har tvert i mot vært siste løsning, etter alt alt annet har vært forsøkt. Jan Eivind Myhre

Jan Eivind Myhre - 9. mars 2010 10:30

 1. Alle de utsagn AN er dømt for kom i en for meg og andre (inkludert regjeringsadvokaten) i en troverdig faglig kontekst (ressurser, eksamenkommisjoner osv). 2. Kjelstadli er en kjekk kar han, men han er jo blant ressurvinnerne ved historie, så helt uhildet er han vel ikke? Moderne nasjonal historie er hans felt slik det også er for Myhre. Jeg har aldri hørt at noen ved UiO har "til hensikt" å bygge noe ned, så dette er et tomt utsagn. Det er et universitetspolitisk tankekors at prioriteringer alltid er positive. Ressursoverføringer skjer likevel og in casu ble de diskutert i retten under kontradikjson og det ble ikke bestridt at middealderhistorie hadde tapt (til fordel for moderne norsk historie) selv om noen mente at AN selv hadde skylden. Jeg har selv opplevet forsøk på å bygge ned mitt eget fag (som hadde fått de beste internasjonale evalueringer), og jeg kan fortelle at det opplevdes veldig faglig og samtidig veldig emosjonelt. Jeg tror ikke Myhre og Kjellstadli har den erfaringen. 3. AN har brukt samme type utsagn som er oppfattet som trakkasserier også i sitt forsvarskrift til Universitetsstyret på randen av avskjed, så man må legge til grunn at AN selv mente det var en hensiktsmessig måte å argumenter på, selv om han tok feil i dette objektivt sett. Eller mener Myhre at han av ren ondskap fortsatte trakasseringen i sitt forsvar? 4. Med få unntak støttes AN av historikere fra IAKH som driver med andre felter enn moderne norsk historie, mens han angripes systematisk av denne gruppen. For meg er dette et kjennetegn på en faglig konflikt. Jeg vil særlig fremheve Finn Fuglestad som jeg oppfatter som en mild mann, og som selv ble truet med arbeidsrettslige tiltak for helt greie faglige utsagn (som AN ble dømt for å gjenta). Mener Myhre de historikere som har støttet AN helt mangler virkelighetssans når de sier at konflikten er faglig? Finn Fuglestad sa forøvrig under ed at han angret på ikke å ha kjempet hardere for sitt fag, og gav seg da han ble truet. Ikke faglig det heller? 5. Kronologien støtter ikke Myhre. Det er dokumentert ved en gammel arbeidsmiljøndersøkelse at miljøet ved historie var dårlig på akkurat de punkter AN påpeker FØR han ble ansatt i sin stilling. AN er derfor ikke årsaken til alle problemer. AN er selvsagt vanskelig, men det dårlige miljøet som var der har utvilsomt bidratt til hans adferd. 6. Det har ikke vært forsøkt andre løsninger enn papiradvarlser før oppsigelsessaken. Noen må altså primært ha ønsket en oppsigelse selv om Myhre ikke kjenner dem. Mange av oss har hatt ideer til andre løsninger blant disse daverende prorektor Haakon Benestad som selv ble truet med avskjed. 7. Hadde UiO ment at arbeidsmiljøet var det sentrale her burde man ha gjort noe på Historie for 15 år siden, men man har forsømt seg siden. Det var først når ledelsen ble utfordret man slo så kraftig til. Det er ikke tilfeldig at 3 av 4 av de som har meldt seg ut av Forskerforbundet fordi de yter AN rettshjelp er ledere ved UiO. Jeg ønsker ikke at ledere skal bruke tjenstlige tilrettvisninger som våpen i en faglig strid med dem selv som part. 8. Jeg er enig med Myhre og andre i at et godt arbeidsmijø er viktig. Dommen slår fast at det er arbeisdmiljøproblemer på historie også uavhengig av AN, det hadde vært interessant å høre om man nå går i seg selv der oppe nå. Slikt kan være mye vanskligere enn å kaste folk ut.

Kristian Gundersen - 11. mars 2010 21:56

Jeg skjønner at det stadig svinger på historie. Ettersom sentrale personer ved instituttet gjentatte ganger sier at det ikke har vært noen nedprioritering av middelalder og eldre tids historie, som Myhre i sin kommentar her, må det være på sin plass med en lite faktaorientering. Ettersom jeg skrev en liten historikk om det gamle historisk institutt har jeg en del tall et tastetrykk unna. Om vi tar utgangspunkt i faste vitenskapelige ansatte og deler historien mellom eldre EH (fram til omtrent 1800) og moderne historie MH (etter omtrent 1800), kan utviklingen fra tiår til tiår avleses under. Disse tallene viser at det fram til midt på 90-tallet var balanse mellom EH og MH, mens at den balansen er forrykket kraftig siden det. EH er betydelig redusert, MH er betydelig økt. Det kan argumenteres både godt og dårlig for hvorfor det er blitt slik, men å benekte det, tjener neppe troverdigheten til saken man vil presentere. Enten så snakker man altså mot bedre vitende, eller så har dette skjedd uten at man har reflektert over eller ønsket det. Jeg vet ikke hva som er værst.

Tallene for fva 1968: 18 Eldre Historie: 8 (Schreiner, Holmsen, Sveaas Andersen, Tobiassen, Holmboe, Tønnesson, Reksten, G. Sandvik) Moderne Historie: 10 (J.A. Seip, Dahl, Langholm, Skodvin, Semmingsen, A. Lange, Sverdrup, Raaum, Fuglum, Hamnes)

Tallene for fva 1978: 23 Eldre Historie: 11 (Schreiner, Ø. Andersen, Lunden, Sveaas Andersen, Tobiassen, Holmboe, Gunnes, Tønnesson, Reksten, Sogner, Hovstad) Moderne Historie: 12 (A.L. Seip, Dahl, Langholm, Pharo, Semmingsen, Sejersted, Grimnes, Raaum, Skodvin, Hamnes, Maurseth, Elster)

Tallene for fva 1988: 22 Eldre Historie: 11 (Schreiner, Qviller, Lunden, Sveaas Andersen, Holmboe, Gunnes, Benedictow, Tønnesson, Reksten, Sogner, Hovstad) Moderne Historie: 11 (Dahl, Langholm, Sejersted, Grimnes, A.L. Seip, Benum, Raaum, Hamnes, Pharo, Bjørgum, Fuglestad)

Stopper vi og ser på situasjonen da Nedkvitne og Sigurdsson ble ansatt (94/95) ser vi at det stadig var 5 ansatte i middelalderhistorie (de to + Lunden, Fehn, Benedictow)

Tallene for fva 1998: 27 Eldre historie: 10 (Schreiner, Ødegård, Nedkvitne, Sigurdsson, Benedictow, Rian, Johannessen, Sandvik, Sogner, Fehn) Moderne historie: 17 (Benum, Bjørgum, Sørensen, Myhre, Kjeldstadli, Hagemann, Sejersted, Collett, Grimnes, Lorenz, Førland, Egge, Pharo, Price, Fuglestad, Bruland, Johannson).

Tallene for fva 2008: 26 Eldre historie: 7 (Ødegård, Nedkvitne, Sigurdsson, Rian, Johannessen, Sandvik, Sandmo) Moderne historie: 19 (Benum, Bjørgum, Sørensen, Myhre, Kjeldstadli, Hagemann, Lange, Collett, Friedman, Lorenz, Førland, Egge, Pharo, Price, Fuglestad, Lie, Henriksen Waage, Storsveen, Bruland).  

Saken er at man nå sitter igjen med kun to personer som har sin primære forskningsaktivitet i tida før reformasjonen. Ekstra ille er det fordi man ved samme institutt i løpet av de siste åra har gjort ikke bare antikkens historie, men også klassisk arkeologi til enpersonsfag ved UiO - fra å være et bredt miljø med flere arkeologer også tilsatt ved instituttene i Athen og Roma og tre antikkhistorikere (Qviller, Schreiner og Ødegård), sitter man nå tilbake med to personer - og professoratet i klassisk arkeologi vurderes å endres til generell kulturhistorie.

Hilsen Jon Iddeng - eks.antikkhistoriker ved IAKH.

jonwi@uio.no - 12. mars 2010 14:55
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere