Leserbrev fra 2010 - Side 2

Publisert 1. sep. 2010 13:42

I forlengelsen av enhetlig ledelse er vi best tjent med også å forstå selve organisasjonen som enhetlig, og ikke som hierarkisk eller to-spors. Dette betyr for det første at universitetets daglige virksomhet driftes av de såkalt ”administrative”, som består av mange høykompetente personer – ved UiO også noen med doktorgrad.

Publisert 25. aug. 2010 10:31

Det er en fornærmelse mot de 1500 administrativt ansatte ved UiO å ta for gitt at de fullt ut identifiserer seg med universitetsdirektøren og den enøyde mål- og resultatstyringen av akademia.

Publisert 12. aug. 2010 09:49

NTL UiO er stolte av å være en del av en politisk aktiv fagbevegelse som tar standpunkt. På denne måten bidrar vi til utiklingen av det samfunnet vi er en del av. Vi er glad for å ha politisk aktive medlemmer som bidrar til å sette dagsorden, og vi er glad for at våre standpunkter kan være gjenstand for en fri og åpen debatt.

Publisert 10. aug. 2010 09:14

Benjamin E. Larsen er en politisk aktivist. Han har (mis)brukt NTL ved UiO for å fremme sine politiske synspunkter på konflikten mellom palestinerne og Israel. Min holdning er at slike forsøk bør avvises, og det gleder meg at styret ved UiO er av samme oppfatning.

Publisert 2. aug. 2010 13:57

Den 8. juli 2010 døde Anders Bratholm 90 år gammel. Dermed har en særlig betydningsfull rettsforsker og samfunnsdebattant lagt ned sin vandringsstav.

Publisert 1. juli 2010 11:56

Den 23. juni kommer Benjamin Endré Larsen med saftige karakteristikker av meg som ”trangsynt og etisk impotent”. Larsen er forfatter av NTLs oppfordring til akademisk boikott av Israel.

Publisert 23. juni 2010 14:43

Det som gjør Israel unikt når det gjelder akademisk boikott, er at staten er et demokrati. Israelsk akademia er også demokratisk organisert. Etter min mening er det grunn til å spørre seg om ikke israelske akademikere faktisk har et kollektivt ansvar når de opptrer i det kollektivet akademiske, demokratiske institusjoner utgjør.

Publisert 23. juni 2010 10:30

I dag er ein marginal del av pensumet ved universiteta og høgskulane på nynorsk. Det er ei av årsakene til at mange studentar vel å bytte frå nynorsk til bokmål. Vi krev at universitets- og høgskulesektoren blir med på å snu utviklinga.

Publisert 16. juni 2010 12:50

‘Professor emerita’ er en aldeles feilfri latin, også etter klassiske normer. Språkrådet har ikke vært villedet før Arne Torp nå forsøker å gjøre dem det, skriver professor Claus Krag ved Høgskolen i Telemark.

Publisert 16. juni 2010 12:11

Den enklaste løysinga er å fornorska emeritus-nemninga, skriv professor Jan Terje Faarlund. Professor emeritus blir da emeritert professor. Da held vi på den akademiske nemninga, og ettersom vi ikkje skil mellom maskulinum og femininum av slike adjektiv korkje på bokmål eller nynorsk, kan det brukast om begge kjønn utan problem.

Publisert 16. juni 2010 11:56

Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo har vedtatt å legge ned tegnspråk- og tolkestudiet for å spare penger. Saken skal behandles i fakultetsstyret i juni. Vi anmoder på det sterkeste om at nedleggelse ikke vedtas før man er sikre på at faget videreføres et annet sted, skriver Paal Richard Peterson i Forening for norsk tegnspråk.  

Publisert 3. juni 2010 10:22

Dersom ein ikkje vil ta steget fullt ut og gjere professorane til ”vanlege pensjonistar” og rett og slett seie og skrive pensjonert professor, så bør ein i alle fall heretter berre bruke forkortinga prof. em., så slepp ein heile ståket med latinske bøyingar, som berre rotar det til for folk flest, skriv språkprofessor Arne Torp.

Publisert 30. apr. 2010 11:41

– Strategi 2020 bruker litt klarere ord, med kortere setninger, men inneholder akkurat de samme svulstige, umålbare målsetningene som tidligere planer har hatt, skriver stipendiat Torstein Lindstad, som er tidligere leder av Studentparlamentet.

Publisert 15. apr. 2010 13:22

Ein av dei ting vi i dag ikkje har mangel på i universitetskvardagen, er evalueringar. Og universitetsleiinga burde snarast ta initiativ til å evaluera Exphil / Exfac-ordninga, skriv filosofiprofessor Arild Pedersen.

Publisert 15. apr. 2010 11:12

Rektoratet skriver i Uniforum 11. mars om universitetets likestillingsarbeid. Dessverre ser det ut til at det har sneket seg inn et par utsagn i kronikken som det er vanskelig å finne grunnlag for i det tilgjengelige datamaterialet. Skal man nå målene for likestilling er det vesentlig at grunnlaget for tiltakene er riktig, skriver postdoktor Øystein Prytz.

Publisert 7. apr. 2010 14:07

Arild Pedersen mener at jeg som medlem av Det akademiske kollegium i 2002 var pådriver for at vitenskapsfilosofi ble flyttet fra Exphil og Exfac. Det er en historieskrivning jeg ikke kjenner meg igjen i, skriver professor Harriet Bjerrum Nielsen ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning.

Publisert 6. apr. 2010 10:28

Universitetsleiinga burde ikkje vera nøgd med at når det no, etter mange år, bryt ut ein ny vitskapsfilosofisk debatt i tilknyting til fag ved UiO, denne gongen sosiologi og tverrfagleg kjønnsforsking, så skjer dette utanfor universitetet, i TV og aviser, skriv filosofiprofessor Arild Pedersen.

Publisert 27. mars 2010 17:13

I siste nummer refererer Uniforum en pressemelding fra Forskningsrådet der direktør Arvid Hallen skryter av Forskningsrådets nye politikk for å støtte opp om utstyrsinnkjøp ved universitetene. I virkeligheten er dette nok et eksempel på Forskningsrådets favorittøvelse — ansvarsfraskrivelse.

Publisert 18. mars 2010 11:09

I disputasen kan også andre enn de ordinære opponenter fra bedømmelseskomitéen gå inn i diskusjonen og fremme kritikk mot avhandlingen. Mulighetene for slik opposisjon er imidlertid begrenset på flere måter, skriver professor i arbeidsrett ved UiO, Stein Evju i dette leserinnlegget.

Publisert 11. mars 2010 13:06

Hva enten vi har sympati for den ene eller den andre i striden mellom professor i middelalderhistorie Arnved Nedkvitne og universitetet, må vi gråte over at Blindern kommer i et lite flatterende lys. Saktens må godtfolk der ute bringes i stuss og undring over hvordan lærde akademikere er i stand til å geberde seg.

Publisert 3. mars 2010 00:01

Jeg har vært på møte i Klubben, i Akademisk Forum, om Nedkvitne-saken. Det ble mer interessant enn jeg hadde drømt om. Det var proppfullt, for det meste av godt voksne akademikere, og de viste seg like faste i troen som en middels pinsemenighet.

Publisert 23. feb. 2010 14:12

I artikkelen "UiO får eget religionsråd" forteller prorektor Inga Bostad om en planlagt ressursgruppe for religiøst mangfold ved universitetet. – Jeg er bekymret for at de ulike religiøse interessene kan få råde grunnen alene i en slik ressursgruppe, uten en kritisk opposisjon, skriver stipendiat Christer Gulbrandsen i dette leserbrevet.

Publisert 29. jan. 2010 12:43

Hva kan begrunne at formidling heretter skal sortere under overskriften innovasjon? I høringsnotatet løser man dette ganske enkelt ved å utvide innovasjonsbegrepet til å gjelde ”læring, nytenkning og omstilling i bred forstand”. Jeg er enig med Løvhaug i at en slik språkbruk tilslører mer enn den oppklarer, skriver Trine Nickelsen i dette innspillet til Strategisk plan 2010-2020.