Om konservatorstillingen i mykologi

Uniforum har ved flere anledninger hatt innlegg og artikler om konservatorstilling i mykologi ved Naturhistorisk museum. Saken ble igjen behandlet på styremøte 23 april.

LØSNINGER: Styret vil samtidig sette pris på om alle de som ønsker at stillingen i mykologi skal besettes, også bidrar til å finne løsninger, skriver museumsdirektør Elen Roaldset og styreleder Nils B. Gulnes.

LØSNINGER: Styret vil samtidig sette pris på om alle de som ønsker at stillingen i mykologi skal besettes, også bidrar til å finne løsninger, skriver museumsdirektør Elen Roaldset og styreleder Nils B. Gulnes.

Foto: Martin Toft

Som kjent for de fleste, har Naturhistorisk museum en meget vanskelig økonomisk situasjon. En rekke stillinger er derfor ikke besatt ved ledighet eller avgang som pensjonist. Styret har derfor hatt en en grundig gjennomgang av situasjonen og endte opp med å utlyse fire faste vitenskapelige stillinger. Samtidig gjorde man oppmerksom på at det var ikke sikkert at man hadde økonomi til å besette alle fire stillinger.

Styret ble forelagt et forslag fra forskningsdirektør og direktør basert på et vedtak i ledergruppen.

Vedtaket lød:

"Saken har vært drøftet i ledergruppa ved flere anledninger, det er her enighet om at stillingen i mineralogi/petrologi og karplantebotanikk må besettes. Det står derfor mellom stillingene i mykologi og invertebratzoologi"

Dette ledet frem til et vedtektsforslag som var kjent i fagmiljøet og som synes å være akseptert av seksjonslederne, siden begge de aktuelle seksjonsledere stilte på styremøtet med vedtaksforslaget som utgangspunkt:

"Stillingen i mineralogi/petrologi og karplantebotanikk behandles. Stillingen til invertebratzoologi tilbys innstilte nr. 1. Under forutsetning av hans aksept, utsettes stillingen i mykologi. Hvis den
innstilte til stillingen i invertebratzoologi velger ikke å ta stillingen, utsettes tilsetning i denne stillingen og de aktuelle kandidater til mykologistillingen kalles inn til intervju."

Det fremgår ellers av saksfremlegget at mykologi vil kunne drives fremover om enn på et minimumsnivå. Dette har trolig vært av betydning for seksjonsleder, ledergruppe, og forskningsleder, når alle har valgt å prioritere en karplantestilling fremfor stillingen i mykologi i det saksfremlegget styret stemte for.

Denne prioritering ble opprettholdt av seksjonsleder i styremøtet etter en lengre debatt, der styret ønsket en klar forsikring fra fagmiljøet om at dette faktisk var den riktige prioritering sett fra fagmiljøets ståsted. Styrets flertall valgte således å følge den interne tilrådning fra fagmiljø og ledelse ved NHM.

Styret behandlet saken igjen på styremøte 23. d.m. Den økonomiske situasjon er ikke blitt bedre, tvertimot. Det finnes derfor ikke penger til en stilling i mykologi. Styret har imidlertid utsatt saken til
neste styremøte 18. juni.

I mellomtiden vil man foreta en ny gjennomgang mot andre stillinger som må besettes i den nærmeste fremtid. Samtidig vil man undersøke alle muligheter for ekstern
finansiering av mykologistillingen, samt om universitetet sentralt kan medvirke til å finne en løsning. De innstilte kandidatene vil skriftlig bli underrettet om at stillingen fortsatt er under vurdering.

Styret vil samtidig sette pris på om alle de som ønsker at stillingen i mykologi skal besettes, også bidrar til å finne løsninger.


 

Emneord: Naturhistorisk museum Av museumsdirektør Elen Roaldset og styreleder Nils B. Gulnes
Publisert 28. apr. 2009 11:20 - Sist endret 2. sep. 2014 14:01

Ingen kan tolke innlegget fra direktøren og styrelederen ved Naturhistorisk museum annerledes enn at det er det ’interne fagmiljøet’ som har prioritert karplantestillingen framfor mykologistillingen. Det er nå på tide at ’det interne fagmiljøet’, som utgjøres i første rekke av seksjonleder Rune (Økland) Halvorsen, nå kommer på banen. Enten har han prioritert karplantekonservator foran mykologikonservator, eller så er fremstillingen fra museets ledelse uriktig. Og – i tilfelle han virkelig fortsatt mener at karplantene – som er representert på museet med flere stillinger fra før (5 tror jeg) – bør prioriteres med ytterligere en konservatorstilling på bekostning av den eneste konservatorstillingen i mykologi i hele landet, så bør han forsvare dette synet. Jeg kan heller ikke annet enn forundre meg over at de samme personer som nå er sentralt inne i bildet, seksjonsleder Halvorsen og direktør Roaldset, i møte med meg ved min avgang begge lovet at konservatorstillingen skulle utlyses umiddelbart og deretter besettes raskest mulig – antydningsvis innen ett år. Dette var en forutsetning og avtale ved min avgang, og det skjedde så vidt jeg vet, lenge før de tre andre stillingene overhode ble ledige. Løfter har denne ledelsen tydeligvis intet forhold til. Gro Gulden

Gro Sissel Gulden - 28. apr. 2009 13:12

Interessant å se at ledelsen ved NHM skyver ansvaret for feilprioriteringene nedover i systemet. Er det for øvrig noen som kan forklare hvorfor det skulle settes opp en prioritet mellom botanikk og mykologi, når dette er fagfelt som ikke har mer med hverandre å gjøre? (De har faktisk mindre med hverandre å gjøre enn zoologi og mykologi). Og når det er botanikere som skal foreta denne prioriteringen er kanskje litt gitt hva utfallet blir. Hvorfor i all verden gikk de med på å foreta en slik prioritering, hvis det nå var det de gjorde da? Denne høyst uheldige prosessen/saksgangen må uansett være ledelsens ansvar.

Håvard Kauserud - 28. apr. 2009 18:40

Dette viser svakhet i ledelsen (styret og direktør) når man skyver ansvaret nedover i organisasjonen. Det er selvfølgelig de som er ansvarlige for prioriteringer, og det må man da i anstendighetens navn være voksne nok til å si. Det virker høyst merkelig at ledelsen for et Naturhistorisk Museum i Norge i 2009 ikke veit at mykologi er et eget fag, at sopp er et eget rike. Ledelsen ved NHM undergraver sin egen berettigelse som nettopp er samlingene, ikke bare samlet gjennom 170 år, men fortsatt i vekselvirkning ved omverdenen. Uten en faglig ledelse vil mykologisamlingene ved NHM sakte dø hen. Så til spørsmålet om å finne løsninger: Ledelsen ved NHM har da ikke problemer med å besette stillinger på andre felter? Dette handler om å prioritere samlingene, museets legitimitet. Det har vist ikke vært vanskelig å finne midler til retrettstilling for avtroppende direktør?

evenwh@uio.no - 29. apr. 2009 14:28

Situasjonen ved Naturhistorisk museum (NHM) belyser også problemet med et styre ledet og tungt bemannet med eksterne medlemmer (3 av 9). Bare to styrerepresentanter hører til gruppen av vitenskapelige ansatte med arbeidsplass på Tøyen (én av de eksterne er biolog fra Biologisk institutt, mens begge de øvrige er næringslivstopper, hvorav den ene sjelden møter, to medlemmer representerer den teknisk/administrative gruppen, to er studenter som ikke har faglig tilknytning til NHM). Begge de vitenskapelige representantene fra Tøyen, som vet at mykologi er et eget fagområde, stemte da også mot å eliminere fagområdet fra Tøyen slik det ville bli når man ansette en parasittolog (zoolog)ka framfor en mykolog i den ledige konservatorstillingen. Som det gjentatte ganger har vært sagt er mykologi et eget fagområde; soppene hører til et eget rike, Soppriket, som er større enn Planteriket, men hittil langt mindre utforsket. Som et eksempel på at mykologi i moderne tid oppfattes som et fagområde i seg selv – forskjellig fra botanikk - kan nevnes at det norske mykologiske miljøet arrangerte en mykologisk verdenskongress i 2002 som huset flere deltagere enn noen tidligere kongress på Blindern. Det fins tusenvis mykologer rundt i verden! Forskjellen mellom botanikk og mykologi kan man ikke regne med at ikke-biologer, selv de som sitter i styret, har full innsikt i – særlig ikke når ikke engang ledelsen innser dette. NMH har nylig fått nye hjemmesider hvor man under fanen ”Fagene våre” får oppslagene Botanikk, Geologi og Zoologi (Mykologi sorterer under Botanikk og forsøk på å få forandret dette er gjentatte ganger blitt avvist). Dette er uhyre gammelmodig. Det kan da ses som forholdsvis naturlig at resten av styret kan ha hatt vansker med å stemme mot ’fagmiljøets’ anbefaling når de ikke er klar over hva som er fagmiljøet. Ledelsen ved NHM toer sine hender i Uniforum ved å fortelle at den bare har fulgt ’fagmiljøets’ anbefalinger – de, om noen, burde vite at dette ’fagmiljøet’ ikke er noe fagmiljø når det ikke består av en eneste mykolog, bare botanikere. I denne saken har Styret ikke fungert godt. Jeg er ikke tvil om at et styre etter bedriftsmodell, med underrepresentasjon av personer med faglig innsikt, vil komme til å gjøre gale prioriteringer også i fremtiden.

Gro Sissel Gulden - 5. mai 2009 08:17
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere