Misforståelser og malplassert sarkasme

Innlegget fra Bjørn Hofmann i Uniforum nummer 12 er preget av misforståelser og malplassert sarkasme, og nødvendiggjør en klargjøring, skriver Nils Erik Lie, som leder Den sentrale klagenemnd ved UiO.

Etter universitets- og høyskoleloven § 4-7 kan klagenemnda annullere eksamen eller prøve hvis studenten forsettlig eller grovt uaktsomt har fusket ved avleggelsen av vedkommende eksamen eller prøve. Etter § 4-8 kan studenter som har opptrådt slik, også utestenges i inntil ett år.

Nemndas konsekvente linje er at det reageres med utestengning og annullering når en overtredelse er forsettlig, og ellers med annullering. Annullering og utestengning er alvorlige reaksjoner, og derfor er det her, som i straffesaker, at en rimelig og fornuftig tvil om hvorvidt skyldkravet er oppfylt, skal komme vedkommende til gode.

Det er ikke studentene som bringer sakene inn for nemnda som klagesaker, som Hofmann synes å mene. Nemnda avgjør sakene som første instans etter innstilling fra vedkommende fakultet, og med adgang for studentene til å klage til Felles nasjonal klagenemnd.

Det store flertall av fuskesaker gjelder bruk av materiale fra nettet. Her møter vi alle avskygninger, fra besvarelser som i sin helhet er hentet fra nettet uten noen form for kildeangivelse, til unnlatelse av å tydeliggjøre at tekstfragmenter som har kilden angitt i litteraturlisten, er direkte sitat.

Mengden av stoff som er hentet fra nettet, varierer også sterkt fra besvarelse til besvarelse. Nemnda plikter ikke å annullere alle besvarelser som i og for seg rammes av universitetets vide definisjon av fusk – jf. bruken av ordet ”kan” i lovteksten. Om den dramatiske sanksjonen som annullering og utestengning er, skal tas i bruk, vurderes konkret fra sak til sak.

I det store flertall av saker blir det reagert slik. I et fåtall av saker har nemnda imidlertid latt være å annullere, og i den anledning blant annet lagt vekt på at omfanget av fusk er lite, at studenten er fersk, at vedkommende kommer fra en kulturkrets hvor det har vært lagt større vekt på ordrett gjengivelse av puggstoff enn på selvstendig tenking, eller at informasjonen om konsekvensene av fusk ikke har vært god nok. Besvarelsene har da gått til sensur. Ved sensuren må den manglende selvstendigheten nødvendigvis tillegges betydelig vekt.

Mange er de som har beklaget dypt og inderlig og bedyret at det ikke var hensikten å fuske, uten at dette noen gang har vært vektlagt av nemnda. Hofmanns eksempel ville ha blitt belønnet med annullering og utestengning i to semestre.


 

Emneord: Studentsaker, Studentforhold Av Nils Erik Lie; leder av Den sentrale klagenemnd ved UiO
Publisert 29. okt. 2009 14:08 - Sist endret 2. sep. 2014 14:01
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere