Nettsider med emneord «Universitetspolitikk» - Side 9

Publisert 26. nov. 2007 14:10

- "Nytt fra universitetsledelsen" skal vera eit supplement til Uniforum og koma ut på nett ein gong i månaden. Det fortel redaktøren av nyhendebrevet, Margareth B. Bentsen i Informasjonsavdelinga. Den første utgåva blir publisert i midten av desember.

Publisert 4. feb. 2014 15:01

Kunnskapsdepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å starte arbeidet med prosjektering av et nytt vikingstidsmuseum på Bygdøy.

Publisert 13. feb. 2014 13:53

Språkrådet vil no drøfta framtida til dei nasjonale språksamlingane med Kulturdepartementet. Det opplyser direktør Arnfinn Muruvik Vonen i Språkrådet til Uniforum.

Publisert 31. jan. 2014 17:04

Yrkesplanar, fagleg interesse og godt omdømme for god studiekvalitet er dei viktigaste grunnane for studentane sitt val av studieprogram. Det går frå av svara Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT) har fått frå 17 641 studentar frå heile landet.

Publisert 21. feb. 2014 12:26

Stiftinga som eig store delar av eigedomane til Den norske kyrkja kravde at UiO skulle betala 54 millionar kroner i året i festeavgift i staden for 371 000 kroner. Oslo tingrett sette i november leiga til 7,4 millionar kroner. Avgjerda er anka til lagmannsretten.

Publisert 27. feb. 2014 16:41

Kravet om å auka festeavgifta til Universitetet i Oslo frå 371 250 kroner i året til over 54 millionar kroner i året står framleis fast. Det stadfestar advokat Tim V. Midgaard i Opplysningsvesenets fond overfor Uniforum. UiO er ueinig i kravet.

Publisert 18. sep. 2014 18:32

Statsbygg vil tildele prosjekteringskontrakten for Livsvitenskapsbygget i Oslo til gruppen bak løsningsforslaget Vev. Bak gruppen står flere arkitekter og ingeniørfirma.

Publisert 24. nov. 2017 14:29

Nordisk ministerråd foreslår flere tiltak for å få til et bedre samarbeid og et felles nordisk utdannings- og arbeidsmarked.

Publisert 30. sep. 2019 10:07

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) ønsker å se nærmere på styringen av universitetene og høgskolene. Derfor setter hun  i i gang arbeidet med en ny melding.

Ein mann i dressjakke og ein mann med briller og i skjorte diskuterer framfor ei tavle
Publisert 8. feb. 2021 13:51

Både Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT), lokale IT-einingar og IT-gruppene  til fagavdelingane hos UiO sentralt kan bli organiserte i ein felles organisasjon for UiO med det førebelse namnet UiO:IT. Det føreslår ei styringsgruppe overfor Universitetsstyret. Saka kjem opp på morgondagens møte.

Publisert 16. okt. 2003 10:36

Hvordan skal forskere ved UiO få uttelling for sine vitenskapelige publikasjoner? Universitetsstyret ved UiO vedtok en rekke kriterier på sitt møte den 14. oktober.

Publisert 8. okt. 2003 12:27

Regjeringa gjer framlegg om å satse til saman 13,8 milliardar kroner på forsking og utvikling i 2004, ein auke på 1,1 milliardar kroner i forhold til årets budsjett. Løyvingane til å gjennomføre Kvalitetsreforma innanfor høgare utdanning aukar med 517 millionar kroner til 1144 millionar kroner. Dette er hovudsakene i budsjettforslaget til Utdannings- og forskingsdepartementet for 2004, går det fram av ei pressemelding.

Publisert 28. jan. 2010 17:11

– Eg møter personar som viser eit stor engasjement for Universitetet i Oslo og som er opptatt av institusjonen sitt ve og vel, seier rektor Ole Petter Ottersen etter to timar med kontortid i foajeen i Georg Sverdrups hus.  

Publisert 8. jan. 2010 12:37

Mandag starter rettssaken i Oslo Tingrett der tidligere professor i middelalderhistorie, Arnved Nedkvitne, saksøker Universitetet i Oslo for ugyldig avskjedigelse. Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe og HF-dekan Trine Syvertsen møter som statens partsvitner. Saken vil gå over seks dager.

Publisert 8. okt. 2014 16:50

Hav, klima og miljø, mogleggjerande teknologiar og verdsleiande fagmiljø er fire av dei seks områda regjeringa vil prioritera i åra fram til 2024. Det går fram av Langtidsplan for forsking og høgare utdanning, som blei presentert på UiO i ettermiddag.

Publisert 29. okt. 2014 05:00

Simulasenteret på Fornebu og Universitetssenteret på Kjeller kan bli slått saman med Universitetet i Oslo. Simula går imot, medan senteret på Kjeller er avventande.

Publisert 19. nov. 2018 12:53

Unirand AS overdrar alle aksjer i selskapene Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS (NUBU AS) og Nordisk institutt for odontologiske materialer AS (NIOM AS) til Norce AS.

Publisert 19. nov. 2018 17:25

Forskere ved Prio har tatt initiativ til en underskriftsaksjon til støtte for en utredning av hvilke konsekvenser Plan S vil få. Aksjonen ble startet fredag ettermiddag.

Publisert 11. okt. 2019 16:27

Seks år som UiB-rektor er ikke nok: Dag Rune Olsen søker stillingen som rektor ved NTNU. – Jeg har hatt det så gøy. Jeg fortsetter gjerne i en slik jobb noen år til.

Publisert 8. okt. 2001 14:38

Professor i statsvitskap, Arild Underdal (55)vann dagens rektorval ved Universitetet i Oslo med 51,91 prosent av stemmene. Motkandidaten Eivind Osnes fekk 48,09 prosent av stemmene. - Eg er glad for dette resultatet, og det faktum at det var så jamnt viser at me begge har fått ei tillitserklæring frå UiO, sa Underdal i sin første kommentar etter at resultatet var klart.

Publisert 1. sep. 2003 10:35

- Fagforeiningane seier nei til at dekanane skal overta all makt ved fakulteta. Sidan dekanane no skal rapportera direkte til rektor, er fakultetsstyret sett på sidelinja, går det fram av ei felles fråsegn frå Forskarforbundet, NTL og 2FO ved UiO. Rektor Arild Underdal er ikkje einig.

Publisert 17. sep. 2003 11:09

Dekanane vil få makt til å ta endeleg avgjerd i fleire saker enn i dag. Det er klart etter at Universitetsstyret måndag 8. september mot to stemmer vedtok dei nye normalreglane for fakultet og institutt.

Publisert 24. okt. 2007 16:19

Det er viktig å etablera eit kombinert bibliotek og læringssenter for realfagsstudentane i Vilhelm Bjerknes` hus og Niels Henrik Abels hus. Det vedtok Universitetsstyret i går. Kostnadene vil koma på 42 millionar kroner, medan ventilasjonsanlegget og brannsikringa i bygningane allereie er oppgraderte for 24 millionar kroner.

Publisert 11. okt. 2007 11:56

Medisinprofessorane Guro Valen og Joel Glover skal sykla frå Stockholm til Oslo i protest mot manglande løyingar til fri grunnforsking i Noreg. Med seg i sykkelveska vil dei ha underskrifter frå svenske forskarar til den norske regjeringa.

Publisert 30. okt. 2007 15:31

Universitetet i Oslo, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Høgskolen i Akershus og Høgskolen i Oslo har undertegnet en samarbeidsavtale for styrking og profilering av hovedstadsområdet som forsknings- og utdanningsregion. - Vi har alle fire ting å tjene på å samarbeide, sier rektor Geir Ellingsrud ved UiO i ei felles pressemelding.