Nettsider med emneord «Universitetspolitikk» - Side 8

Publisert 3. okt. 2001 18:51

Saken Dag Øistein Endsjø versus norske myndigheter ruller videre. EFTAs overvåkningsorgan ESA har gitt Endsjø medhold i at øremerking av stillinger for det ene kjønn er i strid med gjeldende EØS-regler. I et brev til ESA forsvarer norske myndigheter sin rett til å reservere stillinger for kvinner. - Universitetets likestillingspolitikk vitner om dobbeltmoral, mener stipendiat Dag Øistein Endsjø.

Publisert 9. okt. 2001 11:55

- Eg er glad for å ha blitt valt til rektor og eg set stor pris på den saklege måten denne rektorvalkampen er blitt ført på. Som eg tidlegare har sagt, så er eg ein keisam person, og valkampen har vel ikkje akkurat slått an blant dei store massane.

Publisert 5. sep. 2003 16:52

Ny struktur for styring og leiing, vurdering av seremoniane ved UiO og krav om betaling frå privatistar er stikkord for Universitetsstyrets møte i Baroniet Rosendal måndag 8. september kl. 9.

Publisert 20. nov. 2007 13:07

Universitetet i Oslo ga i høst innspill til første versjon av et nasjonalt veikart for forskningsinfrastruktur i Norge. I brevet til Norges forskningsråd skinner det gjennom at avsenderne mener UiOs sentrale plass innen norsk forskning er oversett.

Publisert 22. nov. 2007 11:11

Berre 11 professorar tener betre enn teknisk direktør Frode Meinich etter at dei lokale lønnsforhandlingane no er avslutta. Med to steg opp til lønnstrinn 87, får han ei årslønn på 828 000 kroner. Fem av 21 direktørar får ein samla separat lønnsauke på 236 000 kroner. Både NTL og Parat protesterer.

Publisert 20. nov. 2007 14:01

På Kjemisk institutt er neste års driftsmidler til forskning halvert i forhold til i år. - Og det har ikke vært noen luksus i år heller, sier instituttleder Tyge Greibrokk.

Publisert 25. nov. 2009 14:24

Til tross for økte bevilgninger til UoH-sektoren opplever institusjonene handlingsrommet for egne prioriteringer som begrenset. I dag tidlig arrangerte rektor Ole Petter Ottersen frokostmøte om paradokset, og om arbeidet i det såkalte Handlingsromutvalget.

Publisert 10. nov. 2009 11:26

Universitetsledelsen ved advokat Elisabeth Stenwig hadde frist til i går med å besvare prosesskriftet fra Arnved Nedkvitnes advokat i avskjedssaken. I svaret bes det om at fristen utsettes til 1. desember. Det bes også om en grundigere redegjørelse for betydningen av flere av Nedkvitnes vitner.

Publisert 24. nov. 2009 18:50

15 millionar kroner ekstra til studiekvalitet er den einaste satsinga Universitetsstyret ser seg råd til i 2010. Den planlagde ombygginga av Vilhelm Bjerknes hus til eit læringssenter for realfagsstudentar er utsett. Den samla kostnaden var sett til 64 millionar kroner. UiO må til saman saldera 84,2 millionar kroner. Alle einingar får difor eit rammekutt på 1,7 prosent.  

Publisert 17. nov. 2009 12:46

Nytt reglement for sidegjøremål ble vedtatt av universitetsledelsen i 2006. Siden den gang har ting gått sakte. – Kritikkverdig, konkluderes det i en rapport fra Enhet for intern revisjon. HR-direktør Anita Sandberg synes rapporten beskriver fakta på en god måte.

Publisert 24. nov. 2009 15:56

Det medisinske fakultetet blir frå og med årsskiftet organisert i tre store institutt i staden for i ti som no. Det vedtok Universitetsstyret samrøystes i dag. Omorganiseringa er ein konsekvens av samanslåinga av alle universitetsjukehusa til Oslo universitetssykehus.  

Publisert 3. nov. 2009 11:50

Hvordan kan UiO tjene på den varslede studenteksplosjonen? Og hvordan bør universitetets samfunnsoppdrag utføres? Det er blant utfordringene Strategisk plan 2010–2020 skal bidra til å løse. 13. november sendes førsteutkastet ut på høring.

Publisert 9. des. 2009 10:34

Et internasjonalt panel har gått gjennom virkningene av store universitetsreformer de siste årene, ikke ulike de Norge står overfor i dag: Panelet skriver ut en resept på mer autonomi. 

Publisert 13. feb. 2014 13:37

Språksamlingane med norske ord, stadnamn og dialektar må vurderast etter kor viktige dei er for forsking og undervisning, understrekar UiO-rektor Ole Petter Ottersen.

Publisert 31. aug. 2016 11:37

Navn det spekuleres i om vil stille opp i rektorvalget til våren, er alle kjente gjengangere i universitetspolitikken. De fleste av dem avkrefter imidlertid ryktene.

Publisert 12. juni 2017 13:04

UiO vil få ansvaret for å hindre at studenter og ansatte bruker nikab på campus, dersom forslaget går gjennom.

Publisert 20. okt. 2017 16:21

– Så kuult! Det sa fungerande kunnskapsminister Henrik Asheim etter å ha fått demonstrert korleis det er mogleg å laga musikk med kroppen på RITMO/Bevegelseslaboratoriet ved Institutt for musikkvitskap.

Publisert 24. okt. 2017 12:09

Helhetlig styring og kontroll ved virksomheten har ikke vært tilfredsstillende. Det er hovedkonklusjonen i internrevisjonens rapport om klinikkdriften ved Psykologisk institutt. Det er betydelige svakheter i internkontrollrutiner og etterlevelse av lover og regler, avdekker rapporten som ble klar i formiddag.

Publisert 15. mars 2018 14:48

Det å svekke SFF-ordningen er en svært dårlig ide. Det blir helt feil å fjerne konkurranseelementet som et virkemiddel for å få frem toppforskningsmiljøer, skriver rektor Svein Stølen og viserektor Åse Gornitzka.

Publisert 4. mai 2018 11:53

Kjemiprofessor Carl Henrik Gørbitz (57) er tilsett som ny direktør for UiO:Livsvitskap. Det skjer to veker etter at UiO kunngjorde at Simon G. Møller var tilbydd jobben.

En portrett av ei kvinne som har den ene hånda mot sitt venstre kinn.
Publisert 6. des. 2019 10:31

– Flate kutt er en feig og urettferdig måte å styre på. Arbeiderpartiet i posisjon kommer til å fjerne ABE-reformen i sin nåværende form, sier Nina Sandberg til Universitetsavisa.

Publisert 12. nov. 2021 11:54

584 millionar ekstra til grøn forsking og høgare utdanning.  Det krev SV at regjeringa legg på bordet.  

Publisert 18. sep. 2003 16:04

Opplegget for UiOs årsfest blir førebels ikkje radikalt endra. Det er klart etter at Universitetsstyret 8. september vedtok å senda forslaget om endring tilbake til Informasjonsavdelinga.

Publisert 8. nov. 2007 09:49

Forskarforbundet går til kraftig åtak på styrevedtaket frå 23. oktober om å innføra nytt administrasjonsreglement for musea. - Det opnar for at eksterne styremedlemar kan bli styreleiarar for begge musea. Rektor Geir Ellingsrud har difor forlate plattforma han gjekk til val på, meiner hovudtillitsvald Live Rasmussen.

Publisert 20. nov. 2007 13:55

Et stramt 2008-budsjett vil blant annet føre til en reversering av Kvalitetsreformen ved flere fakulteter og sterk reduksjon i utlysinger av vitenskapelige stillinger.