Nettsider med emneord «Universitetspolitikk» - Side 7

Portrett av ei kvinne som står framfor ein universitetsbygning
Publisert 13. jan. 2022 14:57

Odontologidekan Tiril Willumsen lengtar til den dagen då fagmiljøet kan flytta inn i nytt klinikkbygg der dagens Nemko-bygning ligg på Gaustad. – Førebels veit me ingenting om når, men eg tvilar på at det blir i denne dekanperioden.

Publisert 26. mai 2004 12:20

HF kan få seks eller åtte institutt etter ei omorganisering. Det går fram av det reviderte forslaget til omorganisering av fakultetet.

Publisert 6. mars 2008 14:43

Rektor ved Universitetet i Oslo, Geir Ellingsrud, har på fullmakt besluttet at Rettsmedisinsk institutt skal legges direkte under Det medisinske fakultet og ikke ha noe styre eller annen medarbeiderrepresentasjon. - Det hele smaker av enevelde, sier Live Rasmussen i Forskerforbundet.

Publisert 9. jan. 2012 09:57

Selskapet som har fått innsyn i 4600 studentnavn ved UiB har bedt om studentinformasjonen fra 20 andre institusjoner. Både rektor Sigmund Grønmo og Kunnskapsdepartementet beklager at regelverket muliggjør utlevering.

Publisert 18. sep. 2013 14:33

Medisinstudiet på Universitetet i Oslo får graderte bokstavkarakterar. Det vedtok fakultetsstyret ved Det medisinske fakultetet med sju mot to stemmer i går. Johannes Slørdahl i fagutvalet synest dekanatet har drive eit ureint spel.

Publisert 30. sep. 2013 10:03

Universitetet i Oslo oppretter Norges første professorat i forskningskommunikasjon

Publisert 18. sep. 2015 05:00

– Når ingen melder seg for å utfordra den upopulære Frode Vartdal i dekanvalet, vil det seia at universitetsdemokratiet ligg på sotteseng. Det meiner medisindekan  Frode Vartdal.

Publisert 7. okt. 2015 14:10

– Når NRK kallar Kunnskapsdepartementet for budsjettvinnar, kan me ikkje protestera mot det, seier statssekretær Bjørn Haugstad til Uniforum.

Publisert 10. jan. 2019 05:30

– Det er heller ikkje slik at dei som er best eigna i akademia, er dei som nødvendigvis eignar seg best i andre delar av arbeidslivet. Det seier UiO-rektor Svein Stølen etter kritikken mot han frå Forskarforbundets leiar Guro Elisabeth Lind.

Ei av høgblokkene på Blindern med fleire perosnar i forgrunnen
Publisert 23. juni 2020 00:31

Rehabiliteringa av Eilert Sundts hus på Blindern kan ta til i haust. Det er klart etter at spleiselaget mellom UiO, SV-fakultetet og Kunnskapsdepartementet er i boks. Saka blir endeleg avgjort i UIO-styret i dag.

Publisert 25. feb. 2004 13:38

UiO er no i ferd med å rydda opp slik at opplysningar som blir registrerte i Classfronter, på StudentWeb og hos Berg-Hansens reisebyrå ikkje kjem i konflikt med lova om personvern. Det opplyser universitetsdirektør Hanne Harlem til Uniforum.

Publisert 17. feb. 2004 16:32

- Det var viktig å få ei avklaring på spørsmålet om tilknytingsform så fort som mogleg slik at departementet kunne konsentrera seg om andre arbeidsoppgåver. Difor bad eg regjeringa om å bestemma at universiteta og høgskulane framleis skulle vera statlege forvaltingsorgan. Det sa utdannings- og forskingsminister Kristin Clemet i ein samtale med Uniforum og Forskerforum før helga.

Publisert 23. feb. 2004 16:46

Universitetet i Oslo kjem truleg til å innføra eit system som skal brukast til å kvalitetssikra all utdanning som blir gitt ved lærestaden. Konsekvensen blir at retningslinjer for studentevaluering av undervisning blir avvikla. Universitetsstyret skal gjera endeleg vedtak i denne saka tysdag 24. februar.

Publisert 12. feb. 2004 12:49

Regjeringa har avgjort at universitet og høgskular skal halda fram med å vera statlege forvaltingsorgan, og ikkje omdannast til stiftingar. Det opplyser utdanningsminister Kristin Clemet i ein kronikk i dagens utgåve av Aftenposten. Både rektor Arild Underdal, fagforeiningane, Studentparlamentet og Attac Blindern er nøgde med avklaringa frå statsråden.

Publisert 19. feb. 2008 14:49

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe kunne i går endeleg fyra av startskotet for elektronisk arkiv. Like før gav ho og fakultetsdirektør Dag Myhre-Nielsen (biletet)klarsignal til pilotprosjektet for elektronisk sakshandsaming på Det teologiske fakultetet.

Publisert 6. feb. 2008 14:36

Uniforum-redaksjonen blir likevel ikkje flytta til brakka bak Veglaboratoriet i Gaustadalleen 25 i dag, onsdag 6. februar. Årsaka er at hovudverneombod Mette Børing ved UiO har kravd enkelte utbetringar av lokalet før det kan takast i bruk. Flyttinga er difor førebels utsett til fredag 15. februar.

Publisert 26. feb. 2008 13:12

- Det finnes ikke grunnlag for å si at styrer med eksternt flertall er mer profesjonelle og beslutningsdyktige. Knut Kjeldstadli, SVer og representant i Norsk Tenestemannslags professorgruppe kritiserer Sternø-utvalgets forslag om endret styreform i universitets- og høgskolesektoren, melder NTL.

Publisert 23. aug. 2013 10:16

Stortingskandidat for Høgre, Kristin Vinje og Arbeidarpartiets stortingskandidat Marianne Aasen lovar begge pengar til forsking og høgare utdanning. Men medan Kristin Vinje vil løysa bustadproblema for studentane ved å sleppa til private aktørar, avviser Marianne Aasen ei slik løysing. Det kjem fram i kunnskapsduellen Uniforum har invitert dei to til.

Publisert 16. apr. 2015 10:18

Om man stiller til valg eller søker en stilling, er det vårt inntrykk at det i begge tilfeller er personer som har tatt et aktivt valg og som ønsker og evner å bidra med sin kompetanse til å lede virksomheten. Det skriver rektor Ole Petter Ottersen ved UiO og rektor Dag Rune Olsen ved UiB i dette innlegget hvor de forsvarer ordningen med valgt rektor.

Publisert 21. mai 2015 15:33

Min motivasjon for en ny periode i Universitetsstyret er ganske enkel: jeg ønsker å fortsette å være en tydelig stemme på vegne av de midlertidige vitenskapelige ansatte i de omstillingsprosessene, skriver universitetsstyrerepresentant Sofie Høgestøl.

Publisert 2. juni 2015 12:22

Klokka 15.30 i ettermiddag overrekkjer akademikarar og studentar 2500 underskrifter til Stortingets KUF-komité til forsvar for ordninga med vald rektor som styreleiar på universitet og høgskular. Tre valde UiO-dekanar krev samtidig tilsett rektor med ekstern styreleiar.

Publisert 26. juni 2015 11:29

Fem toppforskningsmiljøer i språk, psykologi, medisin, materialvitenskap og samfunnsøkonomi skal bli enda bedre og hevde seg i verdenstoppen. Universitetet i Oslo gir dem derfor 31,2 millioner kroner ekstra.

Publisert 22. des. 2016 06:00

– Jag anser att ledarna ska väljas av medarbetarna och studenterna och att universitetet ska vara oberoende och fungera som samhällets kritiska samvete. Det sa UiO-rektor Ole Petter Ottersen då han blei intervjua av "hørandeforsamlingen" ved Göteborgs universitet, ifylgje GU Journalen.

 

Publisert 24. okt. 2018 14:36

NTNU får flengende kritikk av Kristian Gundersen for sin håndtering av kontroversen omkring nettstedet Resetts intervju med Øyvind Eikrem. Han får delvis følge av Anine Kierulf. Begge er kritiske til dekan Marit Reitans bruk av begrepet «ytringsansvar.»

Publisert 27. nov. 2019 17:13

Planen om å innføra eit poengkort for å måla kva universitet som er best på berekraft, får ei kald skulder frå UiO-rektor Svein Stølen. Heller ikkje rektorane i Agder og Stavanger applauderer ideen.