Nettsider med emneord «Universitetspolitikk» - Side 5

Publisert 24. nov. 2010 10:29

Reaksjoner fra blant andre fagforeningsrepresentanter og fra kollegaer lokalt tyder på at det er lite engasjement og minimalt med positiv innstilling til prosjektet administrativ prioritering slik det er presentert i dag.

Publisert 9. des. 2010 12:59

Mens mange ledende forskningsnasjoner nå er i ferd med å revurdere sin styringspolitikk, fortsetter Universitetet i Oslo i et spor som ble lagt opp av Verdensbanken og internasjonale konsulentselskaper på 90-tallet.

Publisert 9. des. 2010 11:21

Intet kan være bedre enn at vi nå har fått en strategisk plan som engasjerer.

Publisert 12. sep. 2012 14:57

Store organisasjoner vil alltid ha utfordringer med skjærings- og gnisningspunkter. Spørsmålet er hvor omfattende problemene er og om en organisasjonsendring vil endre på dette.

Publisert 23. aug. 2012 11:13

Vi skal glede oss over framgangen, men også huske på metodeproblemene ved slike rangeringer, skriver rektoratet i en kommentar til den nylig publiserte Shanghai-rangeringen.

Publisert 14. mars 2013 13:53

Perioder med arbeidsledighet medfører redusert inntekt, reduserte trygdeytelser og manglende pensjonsopptjening. Vi har medlemmer som har gått på midlertidige kontrakter i over 20 år, skriver Ingar Gundersen ved Kulturhistorisk museum.

Publisert 15. feb. 2013 17:37

På samme måte som NTNU utviklet seg fra ingeniørhøyskole til et universitet med et bredt studietilbud, bør UiO også inkludere teknologiske fag, mener professor emeritus Knut Bjørlykke ved Institutt for geofag.

Publisert 7. feb. 2013 10:49

– Vil rektorkandidaten sørga for at Lov om målbruk i offentleg teneste blir følgt opp, slik at minst 25 % av heimesidene og alt informasjonsmateriell er på kvar målform? spør Studentmållaget i Oslo i dette debattinnlegget.

Publisert 7. nov. 2013 10:55

Skal vi for alvor setje formidling på dagsordenen må universitetet satse på at studentar så vel som forskarar skal formidle. Det krev at fleire opprettar emne i formidling og vitskapsjournalistikk, skriv studentpolitikar og universitetsstyremedlem Eva Holthe Enoksen .

Publisert 16. juni 2011 16:11

Me er overtydde om at Universitetet i Oslo vil mista ei brei kontaktflate og mange trufaste venner, om dei ikkje lenger får Uniforums papirutgåve som kontaktorgan og som ei bodstikke om det som skjer på Universitetet i Oslo. 

Publisert 9. okt. 2013 15:39

Høgres slagord i valkampen var at det skulle leia Noreg inn i kunnskapssamfunnet. Då bør det også setjast av ekstra pengar til det.

Publisert 13. des. 2012 00:03

Uniforum vil oppfordra vitskaplege tilsette ved UiO som går med rektorambisjonar, om å melda seg, slik at alle UiO-tilsette får eit val.

Publisert 14. sep. 2012 11:08

Noreg må slå ring om dei små faga og ikkje lata dei gå med i dragsuget frå pålagde innsparingar frå sentrale styresmakter.

Publisert 13. mars 2013 14:04

For det aller viktigaste er at flest mogleg av både studentar og tilsette brukar røysteretten sin og viser at dei alle er einige om at rektor ved Universitetet i Oslo skal veljast og ikkje tilsetjast.

Publisert 21. aug. 2013 14:10

UiO bør bli flinkare til å leggja forholda betre til rette for desse prestisjefylte toppforskingssentra straks det er klart kor mange nye senter UiO vil få. Det skriv Uniforum-redaktøren i denne leiaren.

Publisert 20. juni 2013 13:39

Om heile prosjektet Oase 60⁰ nord skal begynna på null igjen, kan me risikera at det vil ta 15 nye år før eit nytt veksthus kan bli klart, skriv ansvarleg redaktør Martin Toft.

Publisert 19. sep. 2013 14:27

Me ventar at godorda om forsking og utdanning må omsetjast til handling, det vil seia til meir pengar i revidert budsjett i mai neste år.

Publisert 19. feb. 2010 17:06

I løpet av høsten 2010 skal UiO vedta både målsetninger knyttet til egen miljøatferd og beslutninger om hvordan en miljøsatsing skal videreføres. Mandatet for forprosjektet er nå godkjent av universitetsledelsen og Jorulf Brøvig Silde er prosjektleder.

Publisert 3. juni 2010 16:46

I forlengelsen av Strategi 2020 vedtok Universitetsstyret i slutten av april en egen Handlingsplan for vitenskapelig ansatte 2010–2012.

Publisert 18. aug. 2010 14:32

Nå er det nye semesteret offisielt i gang. Høstsemesteret 2010 blir et travelt semester. Vi skal arbeide med å sette strategisk plan ut i livet. Vi skal ferdigstille programmet for UiO sitt 200-årsjubileum; og dere kan glede dere, det blir fag og fest i en skjønn forening.

Publisert 9. des. 2010 00:35

Årets statsbudsjett viser at myndighetene har innsett at noe må gjøres, men styrkingen av budsjettet for 2011 må følges opp med større løft i årene som kommer

Publisert 8. okt. 2003 17:49

- Fullfinansiering av gjennomføringa av Kvalitetsreforma var eit at tre hovudsatsingsfelt for departementet denne gongen. Dei to andre var forsking og kvalitetsutvikling i grunnopplæringa., sa ein godt nøgd utdannings- og forskingsminister Kristin Clemet under ein pressekonferanse der ho presenterte Utdannings- og forskingsdepartementets budsjettforslag for 2004.

Publisert 24. okt. 2003 16:37

Alle fagforeiningane ved UiO inviterer til stormøte om framtida til universitetet i Universitetets Aula onsdag 29. oktober. - Formålet vårt er å informera alle tilsette og studentar om kva innstillinga til både fleirtalet og mindretalet i Ryssdal-utvalet går ut på, fortel styremedlem Ulrik Sverdrup i Tenestemannslaget ved UiO.

Publisert 12. nov. 2007 11:11

- UiO skal bli eit styrkt forskingsuniversitet på høgt internasjonalt nivå, men med eit breitt fagtilbod. Slik viser rektor Geir Ellingsrud til det strategiske hovudmålet til UiO for å forklara bakgrunnen for den faglege prioriteringsprosessen.

Publisert 1. okt. 2014 10:30

Forhandlinger om ny Kopinor-avtale har brutt sammen og  er sendt til Riksmekleren. Kopinor har brukt store ressurser på å utvikle et verktøy for digitale kompendier som institusjonene ikke vil ha, og  som Kopinor ikke vil fortelle hva har kostet.