Nettsider med emneord «Universitetspolitikk» - Side 2

Publisert 4. sep. 2002 17:51

Universitetet er i henhold til ny Universitets- og høgskolelov blitt pålagt å endre Kollegiets sammensetning fra årsskiftet. Onsdag 4.september vedtok Kollegiet å avholde nyvalg av representanter for de vitenskapelig og de teknisk-administrativt tilsatte i løpet av høsten 2002. En egen arbeidsgruppe skal mobilisere velgerne.

Publisert 16. sep. 2002 16:52

Nåværende direktør i Norgesnettrådets sekretariat, Oddvar Haugland, ble 13.09.02 tilsatt som direktør for NOKU, det nye organet for akkreditering og evaluering av høgre utdanning i Norge som skal ligge i Oslo. Organet er under oppbygging og vil være operativt fra årsskiftet, melder Norgesnettrådet i ei pressemelding.

Publisert 23. okt. 2002 10:16

Valg til nytt kollegium nærmer seg. Torsdag 31. oktober klokka 16 er siste frist for å levere inn forslag til kandidater blant vitenskapelig tilsatte. Uniforum har foretatt en "ringerunde" blant de nåværende representantene. Resultat: 6 av 7 ønsker å fortsette.

Publisert 18. nov. 2002 22:14

Kristian Gundersen frå Biologisk institutt og Harriet Bjerrum Nielsen frå Senter for kvinne- og kjønnsforsking er valde inn i det nye kollegiet som representantar for dei vitskapleg tilsette. Etter at alle stemmene var talde opp fekk Kristian Gundersen 453 stemmer medan Harriet Bjerrum Nielsen fekk 358 stemmer.

Publisert 13. feb. 2003 11:02

I slutten av januar sendte åtte avdelingsbestyrere og én senterleder ved Biologisk institutt et brev til ledelsen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet, hvor de protesterer mot at instituttet deles.

Publisert 6. mars 2003 16:10

Bør Universitetet i Oslo bli et statseid aksjeselskap på linje med Posten og NSB? Nei, lyder det unisont fra tjenestemannsorganisasjonene ved UiO. Nå varsler de at kampen mot særlovsselskap er begynt.

Publisert 18. juni 2003 11:11

I sitt møte 10. juni vedtok Universitetsstyret med knappest mulig flertall å dele Biologisk institutt. - Lite framtidsrettet, mener styremedlem og biologiprofessor Kristian Gundersen.

Publisert 18. juni 2003 10:59

Har du valget mellom å forske og administrere? Da bør du velge det første, i hvert fall hvis du er opptatt av lønn. En fersk rapport viser at vitenskapelig ansatte får stadig større forsprang på ansatte i administrative stillinger.

Publisert 2. juli 2003 14:50

Frode Meinich er tilsett som ny teknisk direktør ved Universitetet i Oslo. Han etterfylgjer Tore Christoffersen, som har valt å trappa ned etter 12 år som teknisk direktør.

Publisert 20. aug. 2003 17:25

Ryssdal-utvalet har bestemt seg for å utsetja framlegginga av ei utgreiing om ny universitetslov frå fredag 29. august til tysdag 23. september. Det opplyser utvalsmedlem Arne Benjaminsen til Uniforum.

Publisert 17. sep. 2003 15:38

Fagforeiningane og studentpolitikarane ved UiO er svært kritiske til Universitetsstyrets endelege vedtak om normalreglar for fakultet og institutt.

Publisert 23. sep. 2003 17:15

Både Forskarforbundet og Norsk Studentunion er kritisk til delar av innstillinga frå fleirtalet i Ryssdal-utvalet. Studentane fryktar svekka studentdemokrati medan dei tilsette fryktar auka konkurranse.

Publisert 23. sep. 2003 16:09

Tenestemannslova og Statens pensjonskasse kan vera to av goda som forsvinn for dei tilsette ved dei statlege universiteta og høgskulane om dei blir organiserte som sjølveigande institusjonar. Det stadfestar leiaren for Ryssdal-utvalet, advokat Anders Ryssdal overfor Uniforum.

Publisert 7. okt. 2003 15:10

Ola Stave overtok som ny generalsekretær i Universitets- og høgskolerådet (UHR) fra 1. oktober etter Widar Hvamb. Stave kommer fra stillingen som administrerende direktør ved Arkitekthøgskolen i Oslo, skriver UHR i ei pressemelding.

Publisert 9. des. 2003 16:21

Per Ivar Maudal er i dag, tirsdag 9. desember tilsatt som ny universitetsdirektør ved NTNU. Maudal har siden 1983 vært konsernsjef og administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Trondheim, en stilling han fratrer ved årsskiftet, skriver NTNU i en pressemelding.

Publisert 23. jan. 2004 11:59

- Me er svært kritiske til at forslaget til høyringsfråsegn frå universitetsdirektør Hanne Harlem opnar for ei ny tilknytingsform for universiteta. Det seier fagforeiningsleiarane ved UiO til Uniforum.

Publisert 31. aug. 2004 14:08

Høgskolen i Stavanger er akkreditert som universitet. Det ble bestemt på gårsdagens styremøte i NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

Publisert 30. aug. 2004 10:08

Riksrevisjonen mener ingen av universitetene styrer sin virksomhet godt nok. Det er for uklare ansvars- og myndighetsforhold, og for mange uformelle møter, mener revisjonen.

Publisert 7. sep. 2004 15:16

Talet på institutt på HF-fakultetet blir redusert frå tolv til sju frå 1. januar 2005. Det er klart etter at Universitetsstyret tysdag 7. september samrøystes vedtok forslaget til omorganisering av Det historisk-filosofiske fakultetet.

Publisert 13. okt. 2004 15:17

Universitetsstyret har tilsett Monica Bakken som direktør for Studieadministrativ avdeling.

Publisert 4. nov. 2004 17:22

Riksrevisjonen påpeker at universitetenes interne styringssystemer ikke i tilstrekkelig grad sikrer vurdering av resultat- og måloppnåelse, og at det i liten grad er utviklet tilfredsstillende systemer for god intern kontroll. Dette er to av konklusjonene i Dokument nr 3:3 (2004-2005) Riksrevisjonens undersøkelse av virksomhetsstyringen ved universitetene , som ble overlevert Stortinget 4. november.

Publisert 14. feb. 2005 12:23

Rektorvalet og valet på nytt styre blir utsett til hausten. Det vedtok Universitetsstyret med 10 mot ei stemme i føremiddag. Styremedlem Kristian Gundersen var den einaste som røysta mot framlegget frå konstituert universitetsdirektør Inger Stray Lien.

Publisert 23. mai 2005 13:06

Rektorkandidat Kristian Gundersen har plukket ut professor Doris Jorde som viserektorkandidat for undervisning. Hun vil bli utnevnt i dette vervet dersom Gundersen vinner rektorvalget 29. september. Doris Jorde erstatter Karin Dokken som måtte trekke seg av private årsaker.

Publisert 29. nov. 2005 15:27

- Den siste tellerunden kan ha betydning for valgresultatet. Det sier jusprofessor Henning Jakhelln og medisinprofessor Petter Laake som et svar på kommentaren fra valgstyrets leder Aanund Hylland i forbindelse med deres klage på opptellingen etter styrevalget.

Publisert 15. nov. 2005 11:11

Professor Eivind Osnes ved Fysisk institutt har sendt en formell klage til valgstyret på gjennomføringen av valget til styrerepresentanter ved Universitet i Oslo. Kritikken rammer også internavisen Uniforum og UiOs informasjonsavdeling. - Valget gjennomføres på en så uryddig og vilkårlig måte, at jeg uavhengig av resultat, har vanskelig for å se at det kan ha legitimitet ved universitetet, uttaler han til Uniforum.