Nettsider med emneord «Universitetspolitikk»

Publisert 17. sep. 2014 15:21

Kan tilgang på midler styre hva vi prioriterer å forske i? Er det klausuler i avtaler med finansieringskildene eller oppdragsgiverne?, spør Knut Kjeldstadli i et a propos til Svein Sjøbergs kritikk av Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

Publisert 28. mars 2014 11:21

Det er difor naudsynt å stille rektor, universitetets øvste faglege leiar, dette spørsmålet: Meiner han at studiet av det norske ordforrådet og norske namn ikkje er ei oppgåve for Universitetet i Oslo? spør styreleiar  Magnus Rindal i Norsk Ordbok 2014.

Publisert 23. sep. 2014 11:50

Eit nordisk forskingsinstitutt ved UiO kan vera løysinga på korleis språksamlingane kan organiserast i framtida, skriv Magnus Rindal.

Publisert 24. feb. 2014 16:47

Det humaniorafagene nå trenger, er ledere som kan stå opp og kjempe for fagfeltet, skriver Arnved Nedkvitne, tidligere professor ved HF, UiO.

Publisert 16. mai 2014 11:23

Slik jeg ser det, består humanistiske forskeres “samfunnsoppdrag” primært i å styrke en kritisk offentlighet, ved å fungere som premissleverandører for et mer velinformert ordskifte, skriver Carl Müller Frøland .

Publisert 13. juni 2014 13:52

Gunnhild Arntsen lurer på hva som vil skje om Universitetsstyret holder fast på prorektorvedtaket.

Publisert 5. juni 2014 12:25

I erklæring datert 24. april 2014 skriver Ruth Vatvedt Fjeld at hun “har besluttet” å fratre som prorektor. Det hadde hun ikke adgang til å gjøre, skriver professor emeritus Aanund Hylland .

Publisert 21. mai 2014 16:59

Nok en gang må jeg minne om at fagmiljøet først skal gå inn i saken, skriver UiO-rektor Ole Petter Ottersen i et svar til styreleder Magnus Rindal i Norsk Ordbok.

Publisert 9. sep. 2014 09:54

Strategi 2020 har relevante målsettinger, men de er for generelle og uprioriterte, skriver lederne for UiOs senter for fremragende forskning (SFF).

Publisert 16. mai 2014 11:37

Inntil rektor har uttalt seg, må vi gå ut frå at UiOs syn i denne saka er det som instituttet har målbore, skriv Magnus Rindal i dette innlegget.

Publisert 22. aug. 2014 16:40

Satsing på språksamlingane vil syta for at UiO kan oppretthalda og vidareutvikla posisjonen som den fremste forskingsinstitusjonen i verda for norsk språk, skriv hovudredaktør Oddrun Grønvik i Norsk Ordbok 2014

Publisert 21. mai 2014 22:47

Det er ikkje berre underskrivne som no i spenning ventar på kva syn leiinga ved UiO har på framtida for dei norske språksamlingane, skriv Magnus Rindal.

Publisert 21. mars 2014 15:00

Hyppige bytter av renholdsfirmaer fremmedgjør både arbeidstakere i firmaene og ansatte ved Ui, skriver Alv Jensen .

Publisert 17. juni 2014 09:51

UiO må ha bedre strategier for å beholde dem som får ERC-midler, skriver nettverket av SFF-ledere ved UiO

Publisert 2. sep. 2014 11:26

Det prinsipielt viktige ligger i at alle stillinger i 1972, var øremerket gjennom særskilte bevilgninger, faktisk var det meste av statsadministrasjonen regulert gjennom egne stillingsbudsjetter og aktivitetskrav. Slik er det ikke lenger, skriver forskningsdekan Einar Lie ved Det humanistiske fakultet.

Publisert 3. sep. 2014 11:56

Dersom alle ressurser knyttet til digitalisering av forskingsdata blir brukt på store infrastrukturprosjekter, vil vi ikke kunne støtte godt nok opp om behovene til enkeltforskere og mindre forskergrupper, skriver instituttleder Kristian E. Kristoffersen ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier på UiO.

Publisert 22. jan. 2014 14:57

Når alle tidlegare vitskaplege undersøkingar har vist korleis både mobbing og seksuell trakassering kan verka totalt øydeleggjande på eit arbeidsmiljø, er det oppsiktsvekkjande at ei så brei undersøking på UiO ikkje skal ta med desse brennaktuelle problema, skriv ansvarleg redaktør Martin Toft.

Publisert 19. juni 2014 16:05

No er det viktig at Universitetsstyret får rydda opp i denne saka, slik at det veit korleis ei slik sak bør handsamast, om det skulle henda noko liknande i framtida, skriv Uniforum-redaktør Martin Toft.

Publisert 17. sep. 2014 14:44

No er det på tide at leiinga ved Institutt for lærarutdanning og skuleforsking  kjem fram og svarar på kritikken frå Svein Sjøberg, Birgit Brock-Utne og Knut Kjeldstadli, skriv ansvarleg redaktør Martin Toft.

Publisert 4. okt. 2000 12:46

- Det må bli et langt klarere skille mellom styret (Kollegiet) og den daglige ledelsen ved UiO. Rektor er universitetets klare leder og ansikt utad, men bør ikke være medlem av styret.

Publisert 9. mars 2001 13:42

- Kvalitet koster og derfor har Norge verken menneskelige eller økonomiske ressurser til mer enn fire universiteter. Dette mener jeg ikke fordi jeg vil hevde eksklusivitet, men fordi ressursknappheten i universitetssektoren ikke tillater det, sier rektor Kaare R. Norum ved Universitetet i Oslo i en pressemelding.

Publisert 5. juni 2001 12:06

Nina Tangnæs Grønvold (31) frå Oslo blei statsråd fredag utnemnt til ny statssekretær i Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet. Ho kjem opphavleg frå Dokka i Oppland og er i dag doktorgradsstipendiat ved Institutt for medisinske åtferdsfag ved Universitetet i Oslo.

Publisert 21. aug. 2001 10:45

Torsdag 23. august forflyttar valdebatten seg frå fjernsynsstudio til Universitetet i Oslo. Då inviterer rektor Kaare R. Norum politikarane til utdannings- og forskingspolitisk debatt i Georg Sverdrups hus.

Publisert 4. sep. 2001 16:39

Universitets- og høgskolerådet (UHR) tviler på om AP-regjeringen er villig til å følge opp Kvalitetsreformen med penger. Rådet har erfart at Stortinget har vist en langt større vilje til satsing på høgre utdanning og forskning enn Regjeringen.

Publisert 21. nov. 2001 16:46

Kristin Clemet kan verken lova bygging av nye lokale til Institutt for informatikk eller tilsetjing av fleire universitetslærarar i samband med gjennomføringa av Kvalitetsreforma. Det kom fram på ein pressekonferanse i Utdannings- og forskingsdepartementet tysdag denne veka.