Nettsider med emneord «Undervisning» - Side 9

Publisert 4. mars 2008 18:01

Dei to rapportane frå komiteen som har evaluert Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT), vart lagde fram på skotårsdagen. Komiteen er positiv til NOKUT og verksemda deira, men kjem med klare tilrådingar om forbetringar. Til dømes er NOKUT i for stor grad opptatt av kontroll og i for liten grad av institusjonell og akademisk utvikling.

Publisert 8. feb. 2008 15:39

Master- og PhD-studiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo fyller de faglige kravene til akkreditering. Det har styret i NOKUT vedtatt denne uka. Det juridiske fakultet har bred faglig kompetanse og høyt kvalifisert personale tilknyttet studiet, skriver NOKUT i ei pressemelding.

Publisert 29. jan. 2008 09:34

- Utfordringer knyttet til lærerrollen og lærerutdanningen er noe vi ønsker å prioritere. Som statsråder i Kunnskapsdepartementet opplever vi at disse to temaene hele tiden dukker opp i diskusjonene om skolen og høyere utdanning, sier Tora Aasland og Bård Vegar Solhjell. Regjeringen har besluttet av den vil legge fram en stortingsmelding om læreren og lærerutdanningen rundt årsskiftet 2008 - 2009.

Publisert 7. des. 2007 16:49

Rett før helga overrekte vinnarane av ordbokprisen 2007 100 eksemplar av Nynorskordboka til Oslo-skulen. Gåva er finansiert av prispengane på 30 000 kroner. - Når vi vel Oslo, er det fordi det også er nærmiljøet til arbeidsplassane våre, UiO og Språkrådet, seier redaktørane av Nynorskordboka, Anne Engø, Dagfinn Worren og Marit Hovdenak.

Publisert 30. nov. 2007 16:50

- Det er enno uvisst om Kvalitetsreforma har auka kvaliteten i norsk høgare utdanning og forsking, konstaterte statsråd Tora Aasland då regjeringa la fram Statusrapport for Kvalitetsreforma i høgare utdanning (St.melding nr. 7) i dag. Men ho lova at regjeringa skal vurdera finansieringssystemet på nytt.

Publisert 30. nov. 2007 11:11

Rektorene ved de to største lærerutdanningsinstitusjonene i Norge, Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo, ser svært alvorlig på resultatene fra PISA-undersøkelsen. De mener tiden nå er moden for en femårig utdanning for grunnskolelærere der det er mer vekt på faglig fordypning og differensiering på småskole-, mellom- og ungdomstrinn, skriver de to institusjonene i ei felles pressemelding.

Publisert 20. nov. 2007 16:28

I dei fire åra frå 2004 til 2007 har seksten store forskingsprosjekt på UiO sett på samansmeltinga av digitale og tradisjonelle medium. Dei har blant anna forska på korleis nye teknologiar og medium endrar relasjonar og identitet, kommunikasjon og kunnskapsformer i samfunnet. Denne veka skal dei oppsummera resultata sine på ein internasjonal konferanse på Blindern.

Publisert 15. nov. 2007 14:20

Hver tredje masteroppgave som skrives i Norge, skrives på engelsk. Det viser en ny undersøkelse som ble lagt fram i dag på Språkrådets konferanse Språkdagen 2007 i Oslo, skriver Språkrådet i ei pressemelding.

Publisert 13. nov. 2007 14:10

Dei siste fem åra har UiO delt ut 20 millionar kroner til utvikling av nye, digitaliserte læringsformer. Den 15. og 16. november vil fleire av desse læringsformene bli presenterte på konferansen "Ringer i vann" på Blindern.

Publisert 12. nov. 2007 16:38

Til tross for at menneskerettighetssituasjonen i Kina forverres fram mot OL neste år, skjer det mye positivt når det gjelder menneskerettighetsutdanningen og lovreformer i kjemperiket. Norsk senter for menneskerettigheter har de siste ti årene spilt en viktig rolle i så henseende.

Publisert 7. nov. 2007 10:22

- Eg har ikkje gjort noko gale. Det seier instituttleiar Jan B. Ommundsen ved Institutt for lærarutdanning og skuleutvikling til Uniforum etter at NRK i dag melde at han hadde tent 23,4 millionar kroner på aksjar i dei private John Bauer-skulane i Sverige.

Publisert 6. nov. 2007 16:44

Førstebibliotekar José Maria Izquierdo ved Universitetsbiblioteket er valt til leiar for dei 17 000 medlemane til den internasjonale foreininga for spansklærarar (FIAPE). - Hovudmålet mitt er å få fleire til å ta i bruk moderne undervisningsmetodar, seier Izquierdo til Uniforum.

Publisert 12. okt. 2007 11:43

- Arkeologi må tilpassa undervisningstilbodet etter kor mange ressursar faget har. Det seier instituttleiar Jorunn Bjørgum ved Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH). Ho ynskjer ingen inntaksstopp av nye studentar.

Publisert 10. okt. 2007 11:37

NOKUT har nå ferdigbehandlet vurderingen av studiene ved odontologi på UiO og har kommet fram til at de oppfyller de faglige kravene. Arbeidet med å revidere mastergrads- og PhD-studiene i odontologi ved Universitetet i Oslo og ved Universitetet i Bergen startet i mai 2006, skriver NOKUT i ei pressemelding. Men NOKUT mener undervisningen i oral kirurgi og ortodonti kan forbedres.

Publisert 9. okt. 2007 18:32

- Av omsyn til dagens studentar, er det naudsynt å stansa opptaket av nye studentar til bachelorstudiet våren 2008 og til masterstudiet hausten 2008. Det seier programleiar for arkeologi og konservering, professor Christopher Prescott til Uniforum. Men han blir ikkje bønhøyrt av studiedekan Gro Bjørnerud Mo på HF. - Me har meldt inn den vanlege studentkvota til Samordna Opptak.

Publisert 5. okt. 2007 17:28

En rask ringerunde på Universitetet i Oslo viser at misnøyen med regjeringens politikk for høyere utdanning og forskning ikke har avtatt etter at statsbudsjettet for 2008 er fremlagt. Den gjengse oppfatningen er at det innebærer en fortsettelse av regjeringens "hvileskjærspolitikk" fra i fjor.

Publisert 24. aug. 2007 18:03

- Vi må formidle at det er viktig det vi driver med på universitetet, slik at vi får de riktige spørsmålene utenfra. Vår formidling gjør universitetet synlig overfor fellesskapet og det politiske miljøet, uttaler idéhistoriker Trond Berg Eriksen. Han er årets vinner av Universitetet i Oslos formidlingspris.

Publisert 2. juli 2007 19:05

Institutt for helseledelse og helseøkonomi har uteksaminert de første internasjonale masterne i Health Economics, Policy and Management ved UiO. Ni av de 25 som startet på masterprogrammet for to år siden avsluttet nå før sommeren. De fremhever det tverrfaglige ved studiet og nytten de har hatt av praksisperioden i arbeidslivet.

Publisert 2. mai 2007 12:18

Utdanningskvalitetsprisen 2007 går på deling til realfagsfakultetene ved universitetene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø, for et nasjonalt prosjekt for å bedre gjennomføringen av masterutdanninger. Prisen er på kr 500 000,-.

Publisert 20. apr. 2007 11:42

Hveem-utvalgets forslag om å opprette et språkkompetansesenter ved UiO blir styresak i juni. - Alle ansatte ved UiO bør få tilbud om opplæring i både muntlig og skriftlig engelsk, uttaler viserektor Inga Bostad.

Publisert 22. mars 2007 09:11

Studentane får færre emne å velja mellom når Institutt for litteratur, områdestudium og europeiske språk (ILOS) skal kvitta seg med eit samla underskot på 6,9 millionar kroner for 2005 og 2006. Rett etter påske blir det lagt fram forslag om i kva rekkjefylgje ledige stillingar skal lysast ut. Ei arbeidsgruppe analyserer no årsakene til underskotet.

Publisert 19. feb. 2007 09:29

- Universitetet må få studentane til å utvikla evna til kritisk tenking og etisk refleksjon, slik at dei kan ta sjølvstendige standpunkt uavhengig av autoritetar. Dei må ikkje bli oppgulpmaskiner. Det seier filosofiprofessor Andreas Føllesdal og historieprofessor John Peter Collett i ein samtale om universitetsideen.

Publisert 15. feb. 2007 12:50

Kvalitetsreformen og høyere utdanning i Norge er én ting, men hva med Universitetet i Oslo? Er det mer eller mindre kvalitet i utdanningen her - i forhold til før og sammenliknet med de andre? Uniforum har spurt to som burde vite.

Publisert 24. jan. 2007 15:34

Det skal bli både enklare og raskare å få godkjent utanlandsk utdanning i Noreg. Eit viktig verkemiddel blir å oppretta eit nasjonalt informasjonssenter for godkjenning av utdanning frå utlandet, foreslår eit utval sett ned av Kunnskapsdepartementet. Utvalsleiar Knut Brautaset overrekte innstillinga til kunnskapsminister Øystein Djupedal i dag.

Publisert 23. jan. 2007 15:42

Målet om heltidsstudenten er like langt unna som før, og det er ikke klart om studentene faktisk lærer mer enn tidligere. - Om vi kommer til å foreslå endringer i Kvalitetsreformen på bakgrunn av denne evalueringen, er det altfor tidlig å si noe om nå, sa kunnskapsminister Øystein Djupedal da sluttrapporten ble lagt fram 23. januar.