Nettsider med emneord «Undervisning» - Side 7

Publisert 7. feb. 2002 16:12

Den moderate endringa av exphil-studiet som HFs fakultetsstyre vedtok i førre veke får støtte frå styrar ved Filosofisk institutt, Camilla Serck-Hanssen. - Eg synest forslaget til HFs studentutval (HFSU) var det beste, men eg er nøgd med det vedtaket som fekk fleirtal, seier ho.

Publisert 6. feb. 2002 15:52

Med 13 mot 12 stemmer vedtok fakultetsstyret ved HF i førre veke å gå inn for ei moderat endring av exphil-studiet. Mindretalet ville ha langt meir radikale endringar i dette studiet.

Publisert 11. okt. 2006 16:42

- Vi har lenge hatt et stort udekket behov for kjeveortopeder i Nord-Norge, og UiO hadde en gjennomtenkt modell for fjernundervisning, forteller Ragnhild Nordengen, leder for Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge i Tromsø. Takket være utstrakt bruk av blant annet videokonferanser ble to studenter i Tromsø nylig uteksaminert som kjeveortopeder ved Det odontologiske fakultet i Oslo.

Publisert 19. aug. 2010 15:02

Byen York har ikkje berre eit vikingmuseum. Den har også eit studiesenter for norske studentar som vil perfeksjonera engelskkunnskapane sine. I dag er The Norwegian Study Centre ein del av University of York, opplyser nyleg avgått senterleiar, Angela Hasselgreen.

Publisert 9. mai 2012 09:38

Mindre frafall og raskere fullføring er kunnskapsminister Kristin Halvorsens viktigste mål for høyere utdanning. Ved UiO slutter 40 prosent av studentene, før de har tatt bachelorgraden, melder Universitas.

Publisert 15. mai 2012 23:56

- Det er viktig og riktig at Kunnskapsdepartementet fylgjer opp veksten i søkinga til høgare utdanning med nye studieplassar, synest UiO-rektor Ole Petter Ottersen.

Publisert 6. jan. 2020 04:30

Nå kan universiteter og høyskoler søke om til sammen 50 millioner kroner til å utvikle nye måter å undervise studentene på. 

Publisert 26. feb. 2002 21:24

Det blir ikke innført mange varianter av examen philosophicum ved Universitetet i Oslo slik mange har spådd. Det akademiske kollegium har vedtatt en stram, felles ramme for exphil-studiet hvor etikk skal inn som en obligatorisk del.

Publisert 15. mai 2012 10:52

Det skal opprettes 1000 nye studieplasser fra høsten 2012. Derfor foreslår regjeringen å bevilge 50,7 millioner kroner til dette i Revidert nasjonalbudsjett 2012, opplyser kunnskapsminister Kristin Halvorsen.  

En kvinne står på en talerstol
Publisert 7. apr. 2021 15:01

Først i slutten av mai kan det bli økt fysisk undervisning på universiteter og høyskoler. Det går fram av gjenåpningsplanen som statsminister Erna Solberg presenterte i Stortinget i formiddag.

Publisert 18. feb. 2005 10:53

Nesten fem millioner kroner skal i år deles ut til miljøer ved UiO som ønsker å utvikle fleksible læringsformer. Søknadsfrist er 1. april.

Publisert 9. aug. 2010 16:18

Fleire fagmiljø ved UiO startar i fellesskap eit masterstudium i nevrovitskap. Studentane skal studera korleis nervecellene og nervesystemet er bygde opp og korleis elektriske og kjemiske signal i hjernen kan laga kjensler, tankar og åtferd. Viss planen blir endeleg vedtatt, vil dei første studentane vera på plass frå vårsemesteret 2011, opplyser medisinprofessor Johan F. Storm til Uniforum.   

Publisert 23. sep. 2010 14:54

Ved hjelp av eit berøringsbord skal elevar i sjuande klasse arbeida som arkitektar og planleggja eit kulturbygg i lokalmiljøet. Ny læringsteknologi skal bli resultatet av samarbeidet mellom InterMedia, Nasjonalmuseet og arkitektfirmaet Snøhetta.  

Publisert 22. mars 2002 16:13

Den nye stortingsmeldingen om lærerutdanning ble lagt fram 22. mars. - Den femårige lærerutdanningen vi legger opp til ved universitetene, er en meget interessant modell. Men jeg vil ikke kalle den for en "lektorutdanning", sa utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet da hun la fram hovedinnholdet i meldingen torsdag denne uka.

Publisert 12. mars 2002 17:29

Det blir utdanna for få doktorgradskandidatar innan dei fleste fagområde i Noreg i høve til dei andre nordiske landa,doktorgradskandidatane er for gamle når dei disputerer og gjennomstrøyminga i doktorgradsstudiet er for dårleg.

Publisert 6. mars 2002 10:58

Universitetet i Oslo vil no lokka norske studentar til engelskspråklege bachelor- og mastergradskurs ved denne utdanningsinstitusjonen. - Det vil gjera dei norske studentane meir internasjonale samtidig som dei utanlandske studentane lettare vil bli kjende med norske studentar, seier direktør for Studie- og forskingsadministrativ avdeling ved UiO, Toril Johansson.

Bildet viser skiltet som har teksten Domus Medica
Publisert 6. okt. 2019 22:43

Norge må klare å utdanne flere av legene sine selv. Det blir krevende, men Agder kan og bør hjelpe til, skriver  kommuneoverlege Preben Aavitsland.

Publisert 28. sep. 2021 13:19

No har partane i arbeidslivet, dei frivillige organisasjonane, Universitets- og høgskulerådet og Kunnskapsdepartementet  underskrive ein avtale om arbeidslivsrelevvans.  Målet er å få til betre samanheng mellom det studentane lærer og det som skjer i arbeidslivet. 

Publisert 7. okt. 2010 15:39

Ferske realfagsstudentar ved UiO får no ein forskar som mentor. Alle faddergruppene skal halda fram med ein felles mentor. Fysikkprofessor Morten Hjort-Jensen og prosjektleiar Ilan Delhi Villanger trur dette kan vera med på å redusera det store fråfallet av førsteårsstudentar.  

Publisert 16. des. 2013 09:48

MOOC-utvalget anbefaler bruk av gratisprinsipp, bedre støtte til faglige ansatte som prøver ut digitale verktøy og at man bør vurdere opptak til MOOC også for studenter som ikke oppfyller vanlige krav.

Publisert 22. apr. 2015 14:06

Universitetet i Oslo har en kraftig oppgang i antall søkere.  Realfagutdanninger øker mest og har 17 prosent flere med fagene som førstevalg i år sammenlignet med fjoråret.

Publisert 15. sep. 2018 01:00

Regjeringen innfører krav om pedagogisk kompetanse for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger i universitets- og høyskolesektoren. Kravet skal sikre enda bedre undervisningstilbud for studentene.

Publisert 1. okt. 2021 04:30

I formiddag opnar kunnskapsminister Guri Melby Senter for spesialpedagogikk og inkludering på UiO.

Publisert 26. sep. 2012 13:24

Stadig flere studenter fullfører ikke en grad. Høyest andel som ikke fullfører, finner en blant studenter med foreldre som kun har grunnskoleutdanning, melder Statistisk sentralbyrå.

Ein mann sit og snakkar på ei hytte
Publisert 23. jan. 2021 11:57

Universiteta, høgskulane og fagskulane i Oslo-regionen vert stengde for studentar frå måndag. På grunn av eit mutert virus i Nordre Follo må all undervisning og arrangement anten utsetjast eller gjennomførast digitalt. Det opplyste helse- og omsorgsminister Bent Høie på ein pressekonferanse i formiddag.