Nettsider med emneord «Språkpolitikk» - Side 2

Publisert 29. juli 2015 17:02

– Forliket er  både eit økonomisk tap og eit renommé-tap for Universitetet i Oslo.  Det synest tidlegare styreleiar for Norsk Ordbok, Magnus Rindal. Universitetsdirektøren meiner oppseiingane var naudsynte.

Publisert 4. aug. 2015 12:10

Studentar skal få tilbod om nynorsk på digitale eksamenar frå neste år. Det lovar studiedekan Ingrid Os på Det medisinske fakultetet ved UiO.

Publisert 26. aug. 2015 13:17

– Det var heilt herleg. Slik skildrar Åse Wetås reaksjonen sin etter at ho var blitt tilsett som ny direktør for Språkrådet. Før ho begynner, skal prosjektdirektøren fullføra det siste bandet av Norsk Ordbok.

Publisert 17. feb. 2016 16:21

Get kickstarted with us. Det er hovedbudskapet i reklamekampanjen Studentsamskipnaden (SiO) kjører på kollektivtransporten i Oslo. – Det viktigste vi vil si til studentene er at de er velkomne til oss, sier direktør Fredrik Øren Refsnes i SiO Athletica.

Publisert 14. apr. 2016 15:52

Språksamlingane, som Universitetet i Bergen no formelt har teke over ansvaret for, skal reint praktisk plasserast under Universitetsbiblioteket. Det gjer ein for å skjerma samlingane for svingingar i fakultets- og instituttøkonomien.

Publisert 22. aug. 2016 16:02

Jusstudentar skal få opplæring i å skriva eit godt og klart språk. Det blir resultatet av ei gåvepakke på 30 millionar frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Det juridiske fakultetet ved UiO.

Publisert 9. sep. 2016 14:35

Instituttleder Karen Gammelgaard på Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk imøtegår påstanden fra pensjonert universitetsbibliotekar, Jan Engh om at det foregår "en stille avvikling av portugisisk som fag ved UiO". Det er et svar på Jan Enghs innlegg i Uniforum 1. september, «Er Brasil virkelig et viktig land for rektor og for UiO».

Publisert 11. sep. 2017 03:00

– Kandidatar til vitskaplege stillingar frå Noreg må me gjera så gode at dei kan konkurrera med dei beste utanlandske søkarane, meiner UiO-rektor Svein Stølen. Både han og viserektor Åse Gornitzka talar varmt for internasjonalisering av Universitetet i Oslo.

Publisert 6. des. 2017 14:09

Så lenge instituttet har en Midtøsten-satsing, er det helt uforsvarlig å legge ned hebraisk, skriver Lutz Edzard, som er professor i semittisk språkvitenskap ved UiO og Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg.

Publisert 15. des. 2017 14:25

Høgskolen i Oslo og Akershus vil skifta namn til OsloMet - Storbyuniversitetet. Det vedtok styret for høgskolen i dag med seks mot fem stemmer.

Publisert 2. jan. 2018 13:14

Mange studenter stiller ofte uforberedt i møtet med det akademiske språket ved et universitet. Nå har forskere laget et verktøy som kan hjelpe dem.

Publisert 18. jan. 2018 10:20

Mye kunne vært løst om man hadde fått en vitenskapelig ansatt til med spesialisering på Brasil, noe instituttet valgte bort for noen år tilbake, skriver ti forskere som vil hindre nedlegging av studietilbudet i portugisisk ved UiO.

Publisert 24. jan. 2018 11:27

– Heile internasjonaliseringsdebatten er oppkonstruert og ei avsporing. Det meiner biologiprofessor Nils Chr. Stenseth. – Kritikken er eit nesten pinleg bomskot, synest professor i statsvitskap, Øyvind Østerud.

Publisert 24. aug. 2018 15:30

Er «cyclostyle» og «abbeddøme» ord du ofte brukar? Ikkje det, nei. No forsvinn dei truleg frå ordbøkene.

Publisert 25. okt. 2018 15:39

– Diskusjonen i Uniforum viser at også andre fag kan tape på at norsk ikke ansees som forskningsspråk, og at tidligere forskning kan bli ukjent. Dette er altså store og viktige spørsmål for Norge og ikke minst for vitenskapen, skriver professor Janne Bondi Johannessen ved MultiLing og Tekstlaboratoriet ved UiO i denne kronikken. Nå lanserer hun sju språkråd.

Publisert 14. nov. 2018 10:10

Universitetet i Bergen vil ikke innføre engelsk som undervisningsspråk på masternivå, slik NTNU gjør. – Det er å gå veldig langt, sier rektor Dag Rune Olsen.

Tre kvinner og to mennn står ute og er i ferd med å gå inn i ein bygning.
Publisert 19. aug. 2021 12:45

Vitskapsområdet Oslo Science City bør ha eit norsk namn, krev Språkrådet.  Styreleiar Svein Stølen føreslår at dei heller legg til ei norsk forklaring på namnet.

Publisert 25. aug. 2021 12:00

Man kan spørre seg om hvor tungnem man må være for ikke å oppfatte klare signaler, selv i akademia. Navnespørsmålet kunne løses så enkelt som å ha et norsk navn og en engelsk undertittel.

Portrett av en mann på et kontor
Publisert 1. nov. 2021 00:06

Det å publisere forskning på engelsk gir bedre kvalitet, mener NHH-professor. - Kunstig motsetning, svarer Språkrådet.

Publisert 9. nov. 2022 04:30

– Eg gir ei stjerne i boka til NTNU, Sintef og Statsbygg for å ha erstatta Ocean Space Centre med Norsk havteknologisenter, seier språkdirektør Åse Wetås. No oppfordrar ho igjen UiO, OUS og Oslo kommune om å skifta namn på Oslo Science City.

Publisert 28. jan. 2009 14:16

Vil vi ha et norskspråklig UiO – og Norge – eller skal vi la engelsk ta over?

Publisert 13. nov. 2009 15:26

Undertegnede litteraturlærere ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) vil gjerne få komme med følgende kommentarer til Torill Steinfelds innlegg i Uniforum.  

Publisert 23. juni 2010 10:30

I dag er ein marginal del av pensumet ved universiteta og høgskulane på nynorsk. Det er ei av årsakene til at mange studentar vel å bytte frå nynorsk til bokmål. Vi krev at universitets- og høgskulesektoren blir med på å snu utviklinga.

Publisert 3. juni 2010 10:22

Dersom ein ikkje vil ta steget fullt ut og gjere professorane til ”vanlege pensjonistar” og rett og slett seie og skrive pensjonert professor, så bør ein i alle fall heretter berre bruke forkortinga prof. em., så slepp ein heile ståket med latinske bøyingar, som berre rotar det til for folk flest, skriv språkprofessor Arne Torp.

Publisert 10. nov. 2009 13:18

31 000 artiklar om like mange ord på 812 sider. Det inneheld band 8 av Norsk Ordbok som kjem ut denne veka. – Det er produsert på 16 månader, så dette har gått fort, synest prosjektdirektør Åse Wetås.