Nettsider med emneord «Personalbehandling/politikk»

Publisert 19. mars 2014 15:14

Når NTL advarer ansatte på UiO mot at de aller fleste ikke vil få noen lønnsutvikling dersom Akademikernes lønnspolitikk får gjennomslag, er dette en myte som kan avkreftes en gang for alle.

Publisert 12. des. 2001 15:30

Han har hovedfag i fysikk og har jobbet i teknisk stilling ved UiO i en mannsalder.
- De senere årene har jeg opplevd å få stadig færre utfordrende, utviklende og interessante oppgaver. Det er ingen interesse for folks faglige utvikling når de først er blitt ansatt, sier avdelingsingeniør Jon Wikne ved Fysisk institutt.

Publisert 6. mars 2003 16:10

Bør Universitetet i Oslo bli et statseid aksjeselskap på linje med Posten og NSB? Nei, lyder det unisont fra tjenestemannsorganisasjonene ved UiO. Nå varsler de at kampen mot særlovsselskap er begynt.

Publisert 13. mars 2003 14:09

- Både rektor Arild Underdal og eg har ei felles "obskur" fortid i same parti. I dag vil ekte verdikonservatisme vera å oppretthalda universiteta som akademiske institusjonar. Den beste måten å gjera det på er å lata dei halda fram med å vera statlege forvaltingsorgan med særskilte fullmakter. Det sa jusprofessor Jan Fridthjof Bernt på eit møte i regi av Forskarforbundet onsdag 12. mars.

Publisert 3. apr. 2003 10:43

- Universitetsdirektøren bryt Hovudavtalen for partane i arbeidslivet. Retten til medverknad som dei tilsette har i viktige avgjerder, blir ikkje fylgd. Det meiner dei tre største fagforeiningane ved UiO, NTL, 2fo og Forskarforbundet som i dag publiserer eit ope brev til Universitetsdirektøren i Uniforum. - Eg kjenner meg ikkje igjen i denne situasjonsskildringa, seier universitetsdirektør Tor Saglie.

Publisert 20. aug. 2003 11:52

30 professorer har ført i pennen et opprop som advarer mot å styre universitetene etter markedsprinsipper. Til nå har mer enn 2500 personer fra hele landet skrevet under.

Publisert 24. jan. 2006 09:53

Et utkast til ny personalpolitikk ved UiO skal presenteres for Universitetsstyret på et seminar 25. januar. - I et diskusjonsnotat til saken harselerer universitetsdirektør Hanne Harlem over tjenestemannsorganisasjonenes syn på hvordan personalpolitikken ved UiO bør være, hevder representanter fra NTL og Forskerforbundet.- Det har aldri vært meningen å harselere med fagforeningene, sier Hanne Harlem.

Publisert 23. mars 2006 09:50

Forskarar på universitet og vitskaplege høgskular kan ikkje lenger hevda at særavtalen for vitskapleg tilsette gir dei rett og plikt til å forska i 50 prosent og undervisa i 50 prosent av arbeidstida. Det er konsekvensen av at Forskarforbundet nyleg tapte arbeidsrettsaka forbundet på vegner av tenestemannsorganisasjonane hadde gått til mot Kunnskapsdepartementet for å ha brote særavtalen ved å ha delegert fordelinga av forskingstid til institusjonane i 2004.

Publisert 28. mars 2006 15:33

-Det blir lettare å kommunisera personalpolitikken når det eksisterer eit felles dokument enn når den er forankra i fleire ulike dokument. Det seier organisasjons- og personaldirektør Elisabeth Halsen etter at eit samrøystes universitetsstyre stemde for eit framlegg til personalpolitikk tysdag 21. mars.

Publisert 7. mars 2006 13:03

Persondata frå 5300 UiO-tilsette hamna på Internett i mai i fjor etter ein tabbe hos USIT. Søkjemotoren Google fanga opp både fødselsnummer, jobbtelefon og e-postadresse før feilen blei oppdaga av Datatilsynet som gjorde UiO merksam på det som var skjedd. Ingen av sidene med persondata er no lenger tilgjengelege på Internett.

Publisert 28. apr. 2006 10:55

Dersom en forsker reiser ut for å samle kildemateriale eller møte utenlandske kolleger, defineres reisen som en faglig-vitenskapelig reise og ikke som en tjenestereise. - Vitenskapelige ansatte er lei av å bli behandlet som ferierende i forskning, sier hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet Live R. Skrindo. Personaldirektør Elisabeth Halsen og lønningssjef Trond Ryd mener tiden er inne for en gjennomgang av regelverket for reiseregninger ved UiO.

Publisert 10. aug. 2007 10:26

Sivilombudsmannen mener at tilsettingsutvalget i Universitetsstyret begikk en saksbehandlingsfeil da det mot fakultetstyrets vilje ansatte en professor ved Det teologiske fakultet på Universitetet i Oslo for to år siden. Nå skal en ny sakkyndig komité se på saken.

Publisert 31. okt. 2007 15:58

Øyvind Norderval får likevel professoratet i oldkirkens teologi- og kirkehistorie ved Det teologiske fakultet på Universitetet i Oslo, etter at en ny sakkyndig komité har sett på ansettelsessaken fra 2005.

Publisert 17. des. 2007 15:25

Elisabeth Halsen har gitt beskjed om at hun slutter som organisasjons- og personaldirektør 1. mars neste år. - Problemene med POLS har tatt vår oppmerksomhet bort fra de mer utviklingsorienterte og strategiske oppgavene på personalområdet. Her hadde jeg ambisjoner om å komme mye lenger, sier hun.

Publisert 9. mai 2008 10:07

- Eg vil arbeida for å rekruttera dei aller beste folka til UiO, samtidig som eg vil gjera det eg kan for at dei aller beste på universitetet blir verande her, understrekar Anita Sandberg. I august tar ho til i jobben som UiOs HR-direktør og overtar etter tidlegare organisasjons- og personaldirektør Elisabeth Halsen.

Publisert 16. nov. 2009 14:49

Karin Dokkens søknad om opprykk til professor etter kompetanse ble avslått. Uten klageadgang, og med en følelse av å ha blitt urimelig behandlet av bedømmelseskomiteen, føler hun seg maktesløs. – Vanlig prosedyre, sier SV-dekan Knut Heidar.

Publisert 5. feb. 2010 10:54

Den 16. februar feirar Parat UiO 100 år. Det er dermed UiOs eldste fagforeining som jubilerer.– Dei kvinnelege tilsette var med i styre og stell i foreininga heilt frå stiftingsmøtet, fortel leiar Ole Martin Nodenes, nestleiar Berit Rødsand og Elisabeth Aronsen, som har skrive historia om foreininga.  

Publisert 17. feb. 2010 12:12

Professor emerita, Hilde Bojer, har adgangskort og egen arbeidsplass på UiO, men i UiOs sentrale personregister finner du henne ikke. Hvorfor er det slik? undret hun. Svaret handler om manglende kunnskap om rutinene rundt professor emeritus-kontrakter hos de lokale enhetene.

 

Publisert 10. mars 2010 15:55

I desember fyller professor Anders Gustavsson 70 år, og han må pensjonera seg. Men han trivst godt som professor i kulturhistorie og søkjer om å få halda på i to år til. – Det er faktisk mogleg å få til ifylgje paragraf 3 i Lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn.

Publisert 2. mai 2019 16:07

MN-fakultetet gir midlertidig ansatte forskere som tar foreldrepermisjon forlengelse for bare 70 prosent av den tiden de har vært borte.  – Det er problematisk og urettferdig, synes professor Håvard Kauserud.

Publisert 23. mai 2019 13:48

113 medlemar i Unio legg ned arbeidet på UiO dersom partane i statsoppgjeret ikkje blir einige i meklinga. Universitetsbiblioteket og Det humanistiske fakultetet vert mest råka av streiken, opplyser personaldirektør Irene Sandlie.

Publisert 24. sep. 2020 04:30

Kanskje trenger vi rett og slett en konkurransetilsyn ved UiO. Eller vi kunne begynne med en diskusjon om hvordan stoppe en helt feil trend i ansettelse i postdoktorstillinger, skriver professor Mariel Aguilar-Støen ved SUM. 

Publisert 10. nov. 2020 14:37

Nifu-studie viser hvordan UiO har brukt tellekantene til å sile ut søkere i ansettelsesprosesser. Ifølge forskeren ser hun de samme tendensene både i resten av Norge og Skandinavia.

En kvinne med munnbind står utenfor en hovedinngang
Publisert 26. apr. 2021 11:28

Klokken 10.00 i dag startet lønnsforhandlingene i statlig sektor. Etter at statsansatte kom dårligere ut enn ansatte i industrien i fjor, krever Unio nå en reallønnsvekst.