Nettsider med emneord «Personalbehandling/politikk» - Side 8

Publisert 5. feb. 2010 10:54

Den 16. februar feirar Parat UiO 100 år. Det er dermed UiOs eldste fagforeining som jubilerer.– Dei kvinnelege tilsette var med i styre og stell i foreininga heilt frå stiftingsmøtet, fortel leiar Ole Martin Nodenes, nestleiar Berit Rødsand og Elisabeth Aronsen, som har skrive historia om foreininga.  

Publisert 16. nov. 2009 14:49

Karin Dokkens søknad om opprykk til professor etter kompetanse ble avslått. Uten klageadgang, og med en følelse av å ha blitt urimelig behandlet av bedømmelseskomiteen, føler hun seg maktesløs. – Vanlig prosedyre, sier SV-dekan Knut Heidar.

Publisert 10. feb. 2009 11:04

Vi har etablert en egen "pensjonistside" på våre nettsider som viser vårt tilbud til UiOs pensjonister.

Publisert 9. mai 2008 10:07

- Eg vil arbeida for å rekruttera dei aller beste folka til UiO, samtidig som eg vil gjera det eg kan for at dei aller beste på universitetet blir verande her, understrekar Anita Sandberg. I august tar ho til i jobben som UiOs HR-direktør og overtar etter tidlegare organisasjons- og personaldirektør Elisabeth Halsen.

Publisert 17. des. 2007 15:25

Elisabeth Halsen har gitt beskjed om at hun slutter som organisasjons- og personaldirektør 1. mars neste år. - Problemene med POLS har tatt vår oppmerksomhet bort fra de mer utviklingsorienterte og strategiske oppgavene på personalområdet. Her hadde jeg ambisjoner om å komme mye lenger, sier hun.

Publisert 31. okt. 2007 15:58

Øyvind Norderval får likevel professoratet i oldkirkens teologi- og kirkehistorie ved Det teologiske fakultet på Universitetet i Oslo, etter at en ny sakkyndig komité har sett på ansettelsessaken fra 2005.

Publisert 10. aug. 2007 10:26

Sivilombudsmannen mener at tilsettingsutvalget i Universitetsstyret begikk en saksbehandlingsfeil da det mot fakultetstyrets vilje ansatte en professor ved Det teologiske fakultet på Universitetet i Oslo for to år siden. Nå skal en ny sakkyndig komité se på saken.

Publisert 24. mai 2007 12:39

- Problemene rundt innføringen av det nye lønns- og personalsystemet (POLS) er svært alvorlig for universitetet, sier Grete Berget , som sitter som ekstern representant i UiO-styret. - Manglende funksjonalitet og sviktende kapasitet og kompetanse hos leverandøren har skapt de store problemene for UiO, mener lønningssjef, Trond Ryd.

Publisert 18. jan. 2007 12:44

Fagforeningene reagerer på at mange stillinger ved UiO ikke lyses ut. - Vi kan føle oss presset til å godta tilsetting i fast stilling uten at stillingen har vært kunngjort offentlig, sier Torill Rolfsen , som sitter i tilsettingsrådene for MN-fakultetet og sentraladministrasjonen.

Publisert 28. apr. 2006 10:55

Dersom en forsker reiser ut for å samle kildemateriale eller møte utenlandske kolleger, defineres reisen som en faglig-vitenskapelig reise og ikke som en tjenestereise. - Vitenskapelige ansatte er lei av å bli behandlet som ferierende i forskning, sier hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet Live R. Skrindo. Personaldirektør Elisabeth Halsen og lønningssjef Trond Ryd mener tiden er inne for en gjennomgang av regelverket for reiseregninger ved UiO.

Publisert 28. mars 2006 15:33

-Det blir lettare å kommunisera personalpolitikken når det eksisterer eit felles dokument enn når den er forankra i fleire ulike dokument. Det seier organisasjons- og personaldirektør Elisabeth Halsen etter at eit samrøystes universitetsstyre stemde for eit framlegg til personalpolitikk tysdag 21. mars.

Publisert 23. mars 2006 09:50

Forskarar på universitet og vitskaplege høgskular kan ikkje lenger hevda at særavtalen for vitskapleg tilsette gir dei rett og plikt til å forska i 50 prosent og undervisa i 50 prosent av arbeidstida. Det er konsekvensen av at Forskarforbundet nyleg tapte arbeidsrettsaka forbundet på vegner av tenestemannsorganisasjonane hadde gått til mot Kunnskapsdepartementet for å ha brote særavtalen ved å ha delegert fordelinga av forskingstid til institusjonane i 2004.

Publisert 7. mars 2006 13:03

Persondata frå 5300 UiO-tilsette hamna på Internett i mai i fjor etter ein tabbe hos USIT. Søkjemotoren Google fanga opp både fødselsnummer, jobbtelefon og e-postadresse før feilen blei oppdaga av Datatilsynet som gjorde UiO merksam på det som var skjedd. Ingen av sidene med persondata er no lenger tilgjengelege på Internett.

Publisert 24. jan. 2006 09:53

Et utkast til ny personalpolitikk ved UiO skal presenteres for Universitetsstyret på et seminar 25. januar. - I et diskusjonsnotat til saken harselerer universitetsdirektør Hanne Harlem over tjenestemannsorganisasjonenes syn på hvordan personalpolitikken ved UiO bør være, hevder representanter fra NTL og Forskerforbundet.- Det har aldri vært meningen å harselere med fagforeningene, sier Hanne Harlem.

Publisert 20. aug. 2003 11:52

30 professorer har ført i pennen et opprop som advarer mot å styre universitetene etter markedsprinsipper. Til nå har mer enn 2500 personer fra hele landet skrevet under.

Publisert 3. apr. 2003 10:43

- Universitetsdirektøren bryt Hovudavtalen for partane i arbeidslivet. Retten til medverknad som dei tilsette har i viktige avgjerder, blir ikkje fylgd. Det meiner dei tre største fagforeiningane ved UiO, NTL, 2fo og Forskarforbundet som i dag publiserer eit ope brev til Universitetsdirektøren i Uniforum. - Eg kjenner meg ikkje igjen i denne situasjonsskildringa, seier universitetsdirektør Tor Saglie.

Publisert 13. mars 2003 14:09

- Både rektor Arild Underdal og eg har ei felles "obskur" fortid i same parti. I dag vil ekte verdikonservatisme vera å oppretthalda universiteta som akademiske institusjonar. Den beste måten å gjera det på er å lata dei halda fram med å vera statlege forvaltingsorgan med særskilte fullmakter. Det sa jusprofessor Jan Fridthjof Bernt på eit møte i regi av Forskarforbundet onsdag 12. mars.

Publisert 6. mars 2003 16:19

UiO kan komme til å bli et statseid selskap.
- Jeg ivrer ikke for en slik endring, vedgår rektor Arild Underdal.

Publisert 6. mars 2003 16:10

Bør Universitetet i Oslo bli et statseid aksjeselskap på linje med Posten og NSB? Nei, lyder det unisont fra tjenestemannsorganisasjonene ved UiO. Nå varsler de at kampen mot særlovsselskap er begynt.

Publisert 13. feb. 2003 14:22

- Målet med personalpolitikken er å gjøre UiO til en attraktiv arbeidsplass både for kvinner og menn. Det sier nytilsatt organisasjons- og personaldirektør, Elisabeth Halsen.

Publisert 13. feb. 2003 10:09

Juridisk rådgjevar Håvard Pedersen i Organisasjons- og personalavdelinga (OPA) er utnemnt til personvernombod ved UiO. Han skal passa på at universitetet ikkje bryt reglane for handsaming av personopplysningar.

Publisert 10. mai 2002 10:54

Universitetsdirektør Tor Saglies oppsigelse av Omstillingsavtalen står ved lag. Det er klart etter at Kollegiet 7. mai med 11 mot to stemmer godkjente universitetsdirektørens oppsigelse av avtalen og samtidig ga han fullmakt til å forhandle videre med fagforeningene om avtaleverket som har å gjøre med omstilling ved UiO.

Publisert 18. mars 2002 10:49

Universitetsdirektør Tor Saglie har sagt opp omstillingsavtalen ved UiO med verknad frå 15. juni 2002. Ein viktig klausul i denne avtalen har vore at ingen ved UiO kan seiast opp under omstilling. Fagforeiningane raser og varslar kamp for å få ha omstillingsavtalen slik den er. - Ei oppseiing av avtalen vil ikkje føra til fleire oppseiingar av tilsette, forsikrar universitetsdirektøren.

Publisert 18. feb. 2002 12:21

- Universitetets ansatte og enheter må bli mer rause og generøse mot hverandre. Rådet kommer fra tidligere personalsjef Trond Tveit Selvik og avtroppende personaldirektør Grethe Fjeld Heltne ved UiO. Begge benekter at kritikk av personalpolitikken ved UiO på noen måte har influert på deres beslutning om å forlate sine stillinger.

Publisert 12. des. 2001 15:30

Han har hovedfag i fysikk og har jobbet i teknisk stilling ved UiO i en mannsalder.
- De senere årene har jeg opplevd å få stadig færre utfordrende, utviklende og interessante oppgaver. Det er ingen interesse for folks faglige utvikling når de først er blitt ansatt, sier avdelingsingeniør Jon Wikne ved Fysisk institutt.