Nettsider med emneord «Næringsliv»

Publisert 12. sep. 2000 15:02

Universitetet i Oslo underteikna 8. september ein samarbeidskontrakt med det tyske oljeselskapet RWE-DEA Norge AS som er ein del av det store tyske industrikonsernet RWE-DEA.

Publisert 29. nov. 2000 09:13

Statoil og UiO har underskrevet en samarbeidsavtale som innebærer at Statoil overfører to millioner kroner til Institutt for geologi. - Hensikten med avtalen er først og fremst å sikre rekruttering til instituttet og til oljeindustrien, sa instituttbestyrer Anders Elverhøi da avtalen ble underskrevet tirsdag 28. november.

Publisert 27. apr. 2001 14:34

Universitetet skal ifølge langtidsplanen 2000-2004 bidra aktivt til verdiskapningen i samfunnet og arbeide for å bedre samspillet med norsk næringsliv om utdanning og forskning. En av målsettingene er å øke den private finansieringen ved UiO. Er universitetet klar til å takle de utfordringer som økt kontakt med næringslivet vil bringe med seg?- UiO har ikke et apparat som står i forhold til kravene og forventningene i universitetsmiljøene, vedgår sjef for Seksjon for avtaler og næringslivskontakt Yngve Sjøgreen Foss.

Publisert 14. feb. 2002 09:09

- Forskarar som vil ha hjelp til å laga forretningsplanar kan no få det av studentar frå Handelshøyskolen BI. Alle dei som har funn som dei ynskjer å kommersialisera kan få dette tilbodet og slik kan dei også vera med og delta i Venture Cup, seier prosjektleiar Kristian Pfanzelter. Førstepremien i denne landsomfattande konkurransen er 250 000 kroner.

Publisert 24. okt. 2002 09:57

- I framtida må Noreg leva av høgteknologi og hjernekraft. Difor er Gründerskolen på jakt etter studentar som vil starta eiga bedrift. Det seier prosjektleiar Prasantha Devulapalli og førstekonsulent Kim Larsen.

Publisert 13. feb. 2003 10:48

Eric Partaker, Rakel Hansen og Torunn Leine Auestad er profesjonelle idélosar for stiftinga Venture Cup. Dei kan hjelpa deg med å realisera forretningsideen din til eit levedyktig foretak.

Publisert 4. mars 2003 11:18

Ei forskargruppe ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) skal saman med forskarar frå åtte andre land forska på nyskaping i Nederland, Noreg, Finland, Sverige, Irland, Singapore, Taiwan og Sør-Korea.

Publisert 5. mai 2003 09:15

Universitetet i Oslo kan koma til å oppretta eit eige aksjeselskap som skal forvalta, vidareutvikla og selja rettane til UiOs patent og alle forskingsresultat som kan kommersialiserast. Føresetnaden er at Universitetsstyret 6. mai stemmer for Universitetsdirektørens forslag om å etablera eit såkalla UiO Technology Transfer Office.

Publisert 1. apr. 2003 16:18

Det blei berre levert inn to bidrag frå UiO til første faste av idékonkurransen Venture Cup. Samtidig slo NTNU til med over 30 bidrag. I 2001 var det 11 bidrag frå UiO.

Publisert 13. mai 2003 13:13

Regjeringa vil etablera fleire Senter for framifrå forsking (SFF) frå 2007. Det opplyste utdannings- og forskingsminister Kristin Clemet på ein konferanse om forsking og nyskaping på Blindern tysdag 13. mai.

Publisert 4. juni 2003 15:43

Professor Morten Dæhlen ved MN-fakultetet og Simula-senteret er oppnemnt av rektor til leiar for interimsstyret for det planlagde nyskapingsselskapetTechnology Transfer Office ved UiO (UiO TTO).

Publisert 5. juni 2003 13:38

NTNU-studentane Endre Kvalheim og Anders Ytterland vann førstepremien på 250 000 kroner i Venture Cup 2003 med eit utaskjers oppdrettsanlegg. Anlegga som dei har utvikla skal bli meir effektive, meir automatiserte og større enn eksisterande anlegg. Førstepremien blei overrekt onsdag 4. juni.

Publisert 19. nov. 2003 15:33

Forskere skal stimuleres til forskningsbasert nyskaping. UiO stiller derfor 1,5 millioner kroner til rådighet for å teste det kommersielle potensialet i ideer og forskningsresultater. Frist for å søke utprøvingsmidler er 10. desember.

Publisert 4. des. 2003 11:41

- Fra 1. januar 2004 begynner universiteter og høyskoler å utøve sin rett til patenterbare oppfinnelser som er gjort ved institusjonen. Ansatte ved UiO får en lovpålagt plikt til å informere sin arbeidsgiver om mulig patenterbare forskningsresultater, sier Pål Rongved.

Publisert 17. feb. 2004 09:56

Birkeland innovasjon skal etablera eit eige nett av idéspeidarar som skal fanga opp forskingsresultat som kan kommersialiserast på medisin, odontologi, farmasi og kjemi. Det opplyser mellombels dagleg leiar Erling Maartmann-Moe til Uniforum.

Publisert 7. mai 2004 11:05

Inntil nylig en enhet under Universitetsdirektøren, nå et heleid datterselskap av UiO: Birkeland innovasjon . Selskapet skal ivareta UiOs rettigheter når næringslivet gjør bruk av forskningsresultater.

Publisert 6. mai 2004 12:11

For konsulentoppdrag tilsvarende 60 prosent stilling betaler UiO Erling Maartmann-Moe nesten 100 000 kroner i måneden. - Når vi trenger konsulenter i et marked er vi nødt til å betale en eller annen form for markedspris, sier Rune Fløisbonn, som er fungerende direktør for Studie- og forskningsadministrativ avdeling.

Publisert 5. mai 2004 12:24

Universitetet i Oslo skal vera med og driva utvikling av kunst, design, arkitektur og digital kommunikasjon i Akerselva Innovasjon. Kunsthøgskulen, Arkitekthøgskulen, Norsk Form/Noregs Designråd og Oslo Teknopol er dei andre partnarane.

Publisert 13. okt. 2004 12:10

Universitetet etablerer et eget "Senter for entreprenørskap", og i januar begynner de første studentene på den nye mastergraden i innovasjon og entreprenørskap.

Publisert 10. feb. 2005 14:58

Regjeringen bevilger til sammen 195 millioner kroner til ulike prosjekter som skal fremme nyskaping, innovasjon og forskning rundt om i landet, melder ntb. Norges forskningsråd får 35,5 millioner kroner. Av dette går 12,5 millioner kroner til å kommersialisere forretningsideer som er blitt til gjennom forskning og utvikling i det såkalte FORNY-programmet.

Publisert 1. feb. 2006 10:18

Forskarar, tilsette og studentar med gode idear kan alle delta i konkurransen om å bli Verdiskapar 2006. Også i år skipar Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og høgskulane i Oslo og Akershus til denne forretningsplankonkurransen, som endar opp med ei stor premieutdeling 8.juni.

Publisert 22. nov. 2006 14:39

For seks år sidan tok Det matematisk-naturvitskaplege fakultetet initiativet til eit organisert samarbeid med næringslivet. Resultatet har blant anna blitt ein forskingsavtale på 3,5 millionar med Hydro. No skal fakultetet dela røynslene sine med HF og SV, med hjelp frå det nystifta Næringslivsretta universitetssamarbeid (NUS).

Publisert 24. mai 2007 10:38

Schlumberger Ltd., verdens ledende leverandørbedrift av teknologi og tjenester for oljeindustrien, har donert programvare til en verdi av $26.7 millioner (ca. 160 millioner NOK) til Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Programvaren er for fri bruk i forskning og undervisning innenfor petroleumsfagene, skriver NTNU i ei pressemelding.

Publisert 11. juni 2007 15:01

Stadig fleire offentlege etatar vil vera med i Partnarforum. Sidan nyttår er sju nye offentlege etatar komne til. - Det er det auka mangfaldet i arrangement og møteplassar som trekkjer folk, seier prosjektleiar Kåre Svensson og førstekonsulent Tanya Pedersen Nymo.

Publisert 8. jan. 2008 11:11

Næringsliv, universiteter og forskning samler seg i et krav om en kraftig offensiv for teknologisk forskning i Norge. De foreslår at det investeres 20 milliarder kroner i laboratorier og vitenskapelig utstyr de nærmeste ti årene, skriver SINTEF i ei pressemelding.