Nettsider med emneord «Likestilling» - Side 5

Publisert 30. aug. 2006 11:18

Den 5. september feirer Senter for kvinne- og kjønnsforskning sitt 20-årsjubileum. - Da senteret begynte sin virksomhet, ble forskerne ofte ignorert og deres forskning mistenkt for å være politisk. I dag møtes kjønnsforskningen med større forståelse og respekt ved universitetet, men fortsatt er kjønnsperspektivet marginalisert i de fleste fag ved UiO, mener senterleder Harriet Bjerrum Nielsen.

Publisert 11. mai 2006 10:09

Vinteren 2001 sette Universitetet i Oslo i gang det aller første mentorprogrammet som skulle hjelpa yngre kvinner til å få fart på forskarkarrieren sin. I fjor haust blei det tredje mentorprogrammet blåst i gang. - Ordninga har vore ein stor suksess, er konklusjonen til viserektor Inga Bostad, som også er likestillingsansvarleg i rektoratet.

Publisert 18. nov. 2004 12:21

En ny tiltaksplan for likestilling skal sørge for flere kvinner i vitenskapelige stillinger ved UiO. - Dette er det mest gjennomarbeidede og seriøse likestillingsopplegg vi noensinne har hatt, mener Harriet Bjerrum Nielsen , medlem av Universitetsstyret og professor ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning.

Publisert 22. mars 2004 16:36

Universitetsdirektør Hanne Harlem er gravid og vil difor ta ut svangerskapspermisjon frå i sommar. Ho har termin i slutten av august. - Eg gler meg til barnet kjem, men eg hadde ikkje planlagt dette slik, seier Harlem til Uniforum.

Publisert 27. jan. 2004 10:55

Nå skal det, i likestillingens navn, handles ved Universitetet i Oslo. Overordnede mål og virkemidler for likestilling er vedtatt.
- Styret har tatt et klart, strategisk veivalg i likestillingsspørsmålet, konstaterer styremedlem Harriet Bjerrum-Nielsen, professor ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning.

Publisert 14. jan. 2004 13:23

Støtte og ros frå kollegaer og overordna er svært viktig for at kvinner skal satsa på ei forskarkarriere. Det viser svara 50 kvinnelege professorar ved UiO har gitt på dette spørsmålet. - Kvotering av kvinner løyser ikkje problemet, meiner professor Janne Haaland Matlary.

Publisert 14. jan. 2004 10:30

- Det er klart at kvalitetsreformen går på bekostning av forskning. Det er et ledelsesansvar - på alle nivåer - å sørge for at forskningstiden kommer tilbake.

Publisert 2. des. 2003 17:49

Likestillingstiltaka ved UiO må bli meir målretta. Det meiner Universitetsstyret som denne veka difor samrøystes vedtok å senda forslaget til likestillingsprosjekt tilbake til administrasjonen fordi det ikkje går langt nok.

Publisert 2. okt. 2003 10:31

Systematisk belønning av miljøer som bedrer kjønnsfordelingen, er et av forslagene i en ny handlingsplan for likestilling. - Skal ordningen ha effekt, må det lønne seg å ansette kvinner, mener likestillingsrådgiver Lise Christensen .

Publisert 27. jan. 2003 13:23

- Jeg synes dommen er gledelig. Jeg håper den kan bidra til at universitetet og politikerne snur fokuset bort fra statistikken og mot diskriminering som problem , sier Dag Øistein Endsjø til Uniforum.

Publisert 24. jan. 2003 15:35

- Det var ikkje særleg overraskande at EFTA-domstolen ville gå imot øyremerkte vitskaplege stillingar for kvinner. Me vil likevel halda fram med å be universitet og høgskular om å få fleire kvinner inn i slike stillingar. Men det vil bli meir aktuelt å bruka mentorordningar for kvinner og andre tiltak enn øyremerking for å få det til, seier utdannings- og forskingsminister Kristin Clemet til Uniforum.

Publisert 24. jan. 2003 12:58

I dag falt dommen: - EFTA-domstolen har slått fast at Norge bryter loven om likebehandling av kjønnene på grunn av øremerkingen av professorater for kvinner.

Publisert 24. jan. 2003 11:46

EFTA-domstolen gir ikkje Noreg medhald i spørsmålet om Universitetet i Oslo kan halda fram med å øyremerka professorat for kvinner. Det får me opplyst hos sekretariatet til EFTA-domstolen i Luxembourg.

Publisert 20. sep. 2002 11:58

- Eg reagerer på korleis universitetsleiinga nektar å behandla diskriminering som eit ålment fenomen, men berre er opptatt av diskriminering av kvinner. Det seier stipendiat Dag Øistein Endsjø, som klaga Noreg inn for ESA for brot på EØS-direktivet om likebehandling av kvinner og menn etter at fleire professorat blei øyremerkte for kvinner.

Publisert 20. sep. 2002 11:50

- EFTA-domstolen vil truleg slå fast at Noreg bryt lova om likebehandling av kjønna på grunn av øyremerkinga av professorat for kvinner. Det kan også få konsekvensar for den norske likestillingslova, spår likestillingsrådgjevar Lise Christensen ved UiO.

Publisert 26. juni 2002 11:42

Dr.philos. Janne Haaland Matlary ble onsdag 26. juni første norske og nordiske kvinnelige professor i internasjonal politikk, melder Universitetet i Oslo i en pressemelding.

Publisert 15. feb. 2002 15:18

-Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er meget fornøyd med at utdannings -og forskningsminister Kristin Clemet skal jobbe for at øremerking av kvinner til vitenskapelige stillinger fortsatt skal være et virkemiddel for å balansere kjønnsbalansen ved Universitetet i Oslo, sier leder av Studentparlamentet, Torstein Lindstad.

Publisert 13. feb. 2002 14:53

Regjeringen fastholder det norske standpunktet om at universitets - og høgskoleloven og øremerking av vitenskapelige stillinger for kvinner ikke vurderes å være i strid med EØS-avtalen. - Dette var en glimrende avgjørelse, sier likestillingsrådgiver Lise Christensen ved UiO i en kommentar til Uniforum.

Publisert 16. okt. 2001 15:33

- Det er lettere å skape forståelse for bruk av øremerking av professorstillinger til kvinner blant folk flest enn blant universitetets egne folk, påpeker Cathrine Egeland, som har skrevet doktorgradsavhandling om kjønnsbarrierer i Akademia. Nå etterlyser hun et fokusskifte i likestillingsdebatten.

Publisert 3. okt. 2001 18:51

Saken Dag Øistein Endsjø versus norske myndigheter ruller videre. EFTAs overvåkningsorgan ESA har gitt Endsjø medhold i at øremerking av stillinger for det ene kjønn er i strid med gjeldende EØS-regler. I et brev til ESA forsvarer norske myndigheter sin rett til å reservere stillinger for kvinner. - Universitetets likestillingspolitikk vitner om dobbeltmoral, mener stipendiat Dag Øistein Endsjø.

Publisert 28. mai 2001 15:03

Blant de vitenskapelig ansatte ved Avdeling for filosofi glimrer kvinnene med sitt totale fravær. - At det ikke finnes én eneste kvinne på avdelingen, betrakter vi som et stort problem. Nå ønsker vi å finne ut hvorfor, sier professor i filosofi, Andreas Føllesdal.

Publisert 6. mars 2001 15:53

Har kvinnenes massive inntreden i Akademia i løpet av de siste årene påvirket utviklingen av fagene ved universitetet? Har kvinnenes tilstedeværelse nedfelt seg i form av nye problemstillinger og endrede pensumlister? Uniforum har spurt seks kvinner på seks ulike fag ved Universitetet i Oslo.

Publisert 13. des. 2000 16:04

Hege Skjeie er Norges første kvinnelige professor i statsvitenskap. Det er Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo som endelig har mannet seg opp til å ansette en kvinne.

Publisert 25. sep. 2000 16:03

- Det er få ganger i livet du gir deg selv anledning til å få nye impulser og til å reflektere over hvorfor du gjør ting slik du gjør det. Å være mentor er en slik anledning til refleksjon.

Publisert 22. sep. 2000 16:16

- Mens seksti prosent av studentmassen er kvinner, er bare tolv prosent av professorene kvinner. Vi kan ikke finne oss i at det skal være slik, sa statsråd Trond Giske under konferansen om kvinner i Akademia.