Nettsider med emneord «Klima. Miljøpolitikk»

Publisert 29. okt. 2021 04:30

Lise Kolberg har ledet store prosjekter før. Hun blir først ut i stillingen som er omdøpt fra «miljøsjef» til «miljøkoordinator» for Eiendomsavdelingen.

En mann sitter på en benk og snakker og bruker hendene
Publisert 15. okt. 2021 12:22

Det er vanskelig å se at den akademiske frihet generelt skal kunne overprøves med basis i strategien, men det er naturligvis utmerket at man unngår formuleringer som kan mistolkes, i verste fall misbrukes.

Foto av en korridor i en forskningsbygning
Publisert 30. sep. 2021 13:20

Det mest effektive UiO kan gjøre i sin bærekraftssatsing er å styrke et allerede eksisterende Senter for utvikling og miljø. Gjerne – blir det nødvendig -  med et nytt navn.

To kvinner står ved eit bord
Publisert 24. sep. 2021 01:20

– Det er betre å satsa på at emnet berekraft skal  vera av høg kvalitet i staden for å satsa på kvantitet og pressa  inn berekraft i alle fag. Det sa prodekan Gunn Enli på HF under eit klimamøte på UiO onsdag.

Publisert 10. sep. 2021 11:47

– Eg er overraska over at norske politikarar ikkje tar innover seg klima- og naturendringane og held fram med tilnærma den same politikken som er opphavet til problema. Det seier seniorforskar Hege Westskog på Senter for utvikling og miljø ved UiO. Ho får både motstand og støtte frå politikarar.

Ei kvinne sit ved eit bord der det er plassert vasskaraffel og glas og krus
Publisert 31. aug. 2021 16:10

Fire unge doktorstudentar fekk æra av å vera først ute på UiOs minifestival «Ein ny start» i dag. På ein debatt i Klimahuset gav dei alle uttrykk for håp om at ei ny og berekraftig verd kan vera mogleg.

Ein mann står på ein plass og held ein tale
Publisert 30. aug. 2021 00:17

Ein stor kunstinstallasjon som er ein megafon for å få ut Klimabrølet, er no sett opp på Tullinløkka. Laurdag blei opninga markert av både museumsdirektør Håkon Glørstad og UiO-rektor Svein Stølen.

Nedsmelting under et fjell i Himalaya
Publisert 25. aug. 2021 14:00

Sommerens ekstremtemperaturer, med tørke, flom og brann, er et varsko om framtiden, advarer sammenslutningen for vitenskapsakademiene i Europa, EASAC.  De foreslår 16 grep som kan sikre menneskeheten og kloden.

En mann står foran en vegg
Publisert 20. aug. 2021 10:54

Det bør opprettes et Oslo bærekraftsenter på Nedre Blindern og UiO bør la være å forske på områder som ikke er bærekraftige, uten at det skal gå utover forskernes akademiske frihet. Det er to av anbefalingene fra arbeidsgruppen som har lagt fram et forslag til klima- og miljøstrategi for UiO.

Publisert 11. aug. 2021 16:36

– Utan pollinering blir det ikkje noko liv på jorda. Då kan me berre leggja oss ned og døy. Det sa universitetslektor Kristina Bjureke frå Naturhistorisk museum då statsrådane Olaug Bollestad og Sveinung Rotevatn i dag lanserte regjeringa sin tiltaksplan for ville pollinerande insekt.

To menn står på ei scene med fire bord
Publisert 9. aug. 2021 19:56

– Rapporten slår fast som eit ugjendriveleg faktum at menneskeleg påverknad er årsaka til klimaendringane. Det sa klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn då han tok imot første delen av den sjette rapporten til FNs klimapanel frå CICERO-forskar Jan Fuglestvedt i Klimahuset på Naturhistorisk museum i ettermiddag.

To portrett av to menn
Publisert 1. juli 2021 15:08

Global oppvarming og endret arealbruk i land- og skogbruket øker risikoen for store vegetasjonsbranner, skriver Hans Petter Graver og Nils Chr. Stenseth i en meddelelse fra Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk. 

To portrett av to menn
Publisert 4. juni 2021 15:37

Nylig behandlet Stortinget regjeringens «klimamelding», som staker ut en kurs mot et Norge med radikalt lavere utslipp av klimagasser. En helhetlig plan er et viktig første steg, men Norges klimapolitiske ansvar er større enn det meldingen gir uttrykk for. 

En kvinne står foran en trapp
Publisert 20. mai 2021 16:29

Vi er ikke en høringsinstans - vi er en likeverdig part, skriver leder for NTL UiO, Natalia Zubillaga . Hun reagerer på  kommentaren fra universitetsdirektør Arne Benjaminsen på kritikken mot manglende medbestemmelse i arbeidet med UiOs klimastrategi. 

Et portrett av en kvinne
Publisert 11. mai 2021 04:30

– Jeg mener at det vi mangler akkurat nå, er en felles visjon av hvor vi skal med miljø- og klimastrategien, skriver professor Mariel  Aguilar-Støen ved Senter for utvikling og miljø, UiO

En mann med dressjakke og hvit skjorte og en mann med briller og skjegg.
Publisert 19. mars 2021 12:00

Klima- og miljøproblemer utfordrer de tradisjonelle rettsstatsprinsippene. Håndteringen vil kreve utvikling av nye juridiske virkemidler, og fornyet grenseoppgang mellom politikk og rett, skriver preses Hans Petter Graver i Det Norske Videnskaps-Akademi og Nils Chr. Stenseth som leder Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk.

Ein mann står i ei trapp framfor eit sykkelstativ med fleire syklar
Publisert 19. mars 2021 04:30

I mai skal Universitetsstyret få eit første utkast til ein klimastrategi på bordet.  Det opplyser UiO: Energi-direktør Vebjørn Bakken som leier arbeidsgruppa som skal utforma strategien.

Eit portrett av ei kvinne på ein dataskjerm
Publisert 9. des. 2020 05:30

Dersom ein ikkje tar høgde for framtidige konsekvensar av klimaendringane, vil innsatsen som er gjort for å førebu framtidige pandemiar, verta underminert. Det er konklusjonen i The Lancet sin siste rapport om helse og  klimaendringar. Før helga blei den lansert på UiO.

En isbjørn vandrer på Svalbard
Publisert 3. des. 2020 00:14

Forskere har vært for forsiktige. Klimaet endrer seg mer og raskere enn tidligere antatt. Det går fram av dette innlegget fra preses Hans Petter Graver i Det Norske Videnskapsakademi  og Nils Christian Stenseth, leder for Akademiets klimautvalg.  

En beltebil og en forskningsstasjon i Antarktis
Publisert 23. okt. 2020 15:27

Norge er det landet i verden som forsker mest på klimaendringer justert for landets størrelse viser analyse fra Nifu. Vi produserer tre ganger så mye som landets størrelse skulle tilsi.

Ein mann utan hår, med briller står framfor ein høg bygning
Publisert 22. okt. 2020 07:00

Universitetet i Oslo har ikkje vist stor nok vilje til å setja i verk konkrete tiltak for å få redusert klimaavtrykket. Slik grunngjev miljøsjef Øystein Liverød at han går frå jobben.

En utstilling i Klimahuset i Botanisk hage
Publisert 7. sep. 2020 13:57

Politikk bør ikke baseres på scenarier som først og fremst bekrefter ideologiske forestillinger, skriver driftstekniker Nicolay Stang ved UiO i dette svaret til Klimahusets leder Brita Slettemark.

Publisert 2. sep. 2020 04:30

Utstillingene bygger på et kunnskapsgrunnlag utarbeidet av forskere ved UiO og andre fagfolk Klimahuset samarbeider med, skriver avdelingsleder Brita Slettemark i  et svar til driftstekniker Nicolay Stang.