Nettsider med emneord «IHR» - Side 2

Publisert 30. apr. 2013 14:55

Som betingelse for å kunne gjenoppta samarbeidet om organisasjonsendringer i Sentraladministrasjonen, krevde fagforeningene at universitetsledelsen gikk ut med en melding. Her skulle ledelsen dementere en uttalelse i  Universitas og blant annet poengtere at den tar Hovedavtalen på alvor.

Publisert 29. mai 2013 23:39

I dag vil universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe presentera modellen for framtidas sentraladministrasjon for fagforeiningane på UiO. Så langt er dei berre usamde i kvar arbeidsgivarstøtte og HMS skal liggja i organisasjonskartet. Difor er det to alternative modellar i forslaget ho vil ta med til Universitetsstyret den 17. juni.

Publisert 30. apr. 2013 15:38

UiO-ledelsen kan ikke imøtekomme fagforeningenes ønske om å utsette alt partssamarbeid frem til de mener tilliten er gjenopprettet. Mangel på fremdrift ville da gi unødige belastninger for sentraladministrasjonens medarbeidere, skriver rektor Ole Petter Ottersen og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe i en mail til fagforeningene.

Publisert 30. mai 2013 00:02

– Universitetet må som alle andre organisasjonar omstilla seg, sjølv om det kostar litt rabalder, meiner dekan Frode Vartdal på Det medisinske fakultetet. Han støttar heilhjarta opp om prosjekt Internt handlingsrom.

Publisert 7. juni 2013 15:23

Personalstøtte blir ei eiga eining etter omorganiseringa av Sentraladministrasjonen. Det er ei av dei viktigaste endringane fagforeiningane og universitetsleiinga no er blitt einige om.

Publisert 17. juni 2013 16:10

Sentraladministrasjonen får ein heilt ny organisasjonsmodell. Det er klart etter at Universitetsstyret i dag samrøystes vedtok å leggja ned fem av dagens avdelingar og oppretta fem nye einingar med nye namn.

Publisert 27. jan. 2014 17:00

Sentraladministrasjonen ved Universitetet i Oslo er frå nyttår blitt til LOS, Leiinga og støtteeiningar. I dag blei dette markert med eit uhøgtidleg avspark i Storsalen i Chateau Neuf. Trekkplasteret var tungrockbandet Black Debbath.

Publisert 15. juni 2011 13:59

For oss ser det ut til at NTL mener at Lean er synonymt med stoppeklokken. Foreløpig har vi ikke sett noe som skulle tilsi at stoppeklokkestyring blir det sentrale ved UiO, og vi tror heller ikke en slik styringsfilosofi vil fungere.

Publisert 17. juni 2011 10:19

Vi kan ikke kreve at de andre organisasjonene skal være kritiske til IHR-prosessen, men vi forventer respekt for det arbeidet vi har gjort med å skaffe oss informasjon og videreformidle denne.

Publisert 7. mars 2011 15:10

Når regnskapet viser at 15.184 kroner er gått til ”overskuddsberegnet kostnadskonto” eller ”fastrem”, må man være Vårherre for å forstå hva pengene har gått til.

Publisert 2. mars 2011 15:13

UiO har ikke anledning til å organisere seg vekk fra kravet om medvirkning og medbestemmelse, verken på sentralt, fakultets- eller instituttnivå.

Publisert 17. okt. 2012 14:25

Den våte drømmen er en slags West Wing rundt rektoratet, et korps av briljante og høyt gasjerte UiO-paralleller til Sam Seaborn, som skriver mykpompøse taler for ledelsen og fører i pennen de mest halsbrekkende strategier i rektoratets ubeskjedne ånd: Et nos petimus astra.

Publisert 12. sep. 2012 14:57

Store organisasjoner vil alltid ha utfordringer med skjærings- og gnisningspunkter. Spørsmålet er hvor omfattende problemene er og om en organisasjonsendring vil endre på dette.

Publisert 26. aug. 2013 13:22

Hvem kunne egentlig ha forestilt seg at en offentlig helseinstitusjon i intern språkføring definerte «biomasse» som ventelistepasienter, da ulike institusjoner ble bedt om å rapportere om antall pasienter? spør Alv Jensen ved Sosialantropologisk institutt.

Publisert 22. mars 2013 14:17

Prosjektet Internt handlingsrom (IHR) er et viktig og helt nødvendig endringsprosjekt ved Universitetet i Oslo.

Publisert 15. feb. 2013 10:28

Erfaringer fra andre steder viser at bestiller-utførermodellen kan føre til økt avstand mellom bruker og støtteapparat, og mer byråkrati. Nå skal den innføres på UiO.

Publisert 1. mars 2013 12:37

Etter min mening er det en lite farbar vei å sammenligne målstyringslogikk fra det private næringsliv med virksomheten ved UiO, skriver Alf Chr. Jensen ved Sosialantropologisk institutt

Publisert 16. feb. 2012 12:52

I fjor avsluttet Universitetet i Oslo Ny UiO-web, et oppryddingsprosjekt på nettsidene med en prislapp på 26,5 millioner kroner. Samtidig erkjenner Universitetsstyret at nettsidene gir for dårlig tilbud til brukerne.

Publisert 31. okt. 2013 13:24

Ulik språkbruk ødela for dialogen i omorganiseringen IHR, ifølge Bethina Strandberg-Jensens masteroppgave. – Kulturen ved UiO er mer sensitiv for valg av ord og begreper enn det jeg kjenner til fra andre virksomheter, synes universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe .

Publisert 15. juni 2011 15:17

Det er ingen ved UiO som har vært inne på tanken å bruke stoppeklokke på medarbeideres bruk av tid på ulike arbeidsoperasjoner. Den sjefen som står med stoppeklokken for å se hvor lang tid det tar å behandle en sak, luke et bed, kopiere en eksamensoppgave osv. har ingen plass i vår måte å jobbe med IHR – eller ledelse generelt ved UiO.

Publisert 20. mars 2013 21:01

Prosjektet Internt handlingsrom har som mål at en større andel av ressursene ved UiO skal brukes på forskning, undervisning og styrking av studiekvaliteten. Dette skal vi oppnå gjennom å forbedre rutiner, unngå dobbeltarbeid, samt å avklare roller og ansvar bedre.

Publisert 23. mai 2012 14:00

Fagforeiningane og UiO-leiinga er ueinige om korleis gevinsten av prosjektet Internt handlingsrom skal fordelast. Universitetsleiinga meiner det ikkje finst nokon gevinst. No har hovudorganisasjonane i staten fått det på sitt bord.

Publisert 21. mars 2013 15:46

Det må være hevet over enhver tvil at alle fagforeningene stod og fremdeles står sammen mot ledelsens fremgangsmåte. Den er ekstremt uklok.

Publisert 20. juni 2012 11:53

Universitetsdirektør Gunn-Elin Bjørneboe vil besøke avdelingene i Sentraladministrasjonen (SA) i forbindelse med at SA må gi fra seg 50 millioner kroner til forskning og utdanning som følge av IHR-prosessen.

Publisert 30. okt. 2013 12:35

I mars ble Hovedavtalen satt til side da UiOs styre vedtok en omstridt, administrativ omorganisering. Nå ønsker NTL en lovpresisering for å hindre at det skjer igjen.