Nettsider med emneord «Forskning» - Side 2

Publisert 20. sep. 2001 13:42

Ramsy, Rodney, Anette og de andre deltakerne i TV-serien Big Brother skal gi oss ny kunnskap om det norske språket. Språkforskere ved Universitetet i Oslo har fått produsentens tillatelse til å bruke serien i forskning- og utviklingsøyemed.

Publisert 12. okt. 2001 14:54

- Norsk flyktningpolitikk har dei siste åra vore ein vanskeleg balansegang mellom restriktivitet og solidaritet. Samtidig som norske styresmakter ynskjer å ta imot flyktningar som treng vern, vil dei senda dei tilbake med ein gong det er trygt nok i heimlandet deira, fortel forskingsstipendiat Jan Paul Brekke.

Publisert 9. nov. 2001 18:03

Norges forskningsråds pris for fremragende forskning for 2001 er tildelt professor dr.philos. Svein Magnussen ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Prisen er på 500.000 kroner samt skulpturen "Møbius", utformet av bildehugger Aase Texmon Rygh.

Publisert 11. jan. 2002 11:22

Forskar Hanne Winther-Larsen ved Bioteknologisenteret har nyleg oppdaga det tidlegare ukjente gonoré-molekylet PilV. Dette molekylet er heilt naudsynt for at gonoré-bakteriane skal festa seg til humane celler. Oppdaginga kan gjera det mogleg å framstilla vaksine både mot gonoré, hjernehinnebetennelse og kolera.

Publisert 24. jan. 2002 11:38

Klassisk og romansk institutt ved UiO har fått tildelt 4,2 millionar kroner av Forskingsrådet til forsking på dei første grammatikkane på spansk og portugusisk over urfolkspråka i Amerika og i Asia. - Målet vårt er å trekkja dei spanske og portugisiske misjonærlingvistane fram i lyset og gi dei den plassen dei fortener i historia om språkvitskapen, seier prosjektleiar Otto Zwartjes som er professor i spansk.

Publisert 23. jan. 2002 15:53

Hva kan knytte kristne og muslimer sammen? - Samvittigheten, svarer Oddbjørn Leirvik, tidligere prest i Paulus kirke på Grünerløkka og nyslått dr.theol.

Publisert 14. feb. 2002 09:23

I framtida kan kroppen sine eigne system mobiliserast for å produsera nytt beinvev i staden for at øydelagt beinvev blir erstatta med metallmateriale som til dømes titan. Ei forskargruppe leia av Ståle Petter Lyngstadaas ved Det odontologiske fakultetet, UiO, har no fått 23 millionar kroner frå EU og to millionar frå eit svensk bioteknologiselskap for å finna ut om dette er mogleg.

Publisert 22. feb. 2002 13:47

Statssekretær Bjørn Haugstad i Utdannings- og forskingsdepartementet kunne ikkje lova meir pengar til den nasjonale planen for forsking på funksjonelle materiale (FUNMAT), då han deltok på eit seminar om prosjektet denne veka.

Publisert 26. feb. 2002 15:08

I Norge brukes det år for år litt mer ressurser til forskning og utvikling (FoU). - Dette er bra, men langt fra godt nok. Våre siste tall for status for norsk forskning viser at selv om Norge bruker noe mer ressurser til FoU, så satser våre konkurrenter og naboland mer. Norge ligger nå på jumboplass i Norden, og avstanden til våre naboer øker. Situasjonen kan karakteriseres ved at det humper og går i Norge, mens de andre landene løper fra, sier administrerende direktør Christian Hambro i Norges forskningsråd i ei pressemelding.

Publisert 14. feb. 2002 09:09

- Forskarar som vil ha hjelp til å laga forretningsplanar kan no få det av studentar frå Handelshøyskolen BI. Alle dei som har funn som dei ynskjer å kommersialisera kan få dette tilbodet og slik kan dei også vera med og delta i Venture Cup, seier prosjektleiar Kristian Pfanzelter. Førstepremien i denne landsomfattande konkurransen er 250 000 kroner.

Publisert 7. mars 2002 10:54

Avdeling for analytisk kjemi ved Universitetet i Oslo opplever det igjen: Å få JA på søknad til EUs forskningsprogram. - Klart vi er glade. Dette er nesten for mye av det gode, utbryter Tyge Greibrokk og Elsa Lundanes ved Avdeling for analytisk kjemi.

Publisert 12. mars 2002 17:29

Det blir utdanna for få doktorgradskandidatar innan dei fleste fagområde i Noreg i høve til dei andre nordiske landa,doktorgradskandidatane er for gamle når dei disputerer og gjennomstrøyminga i doktorgradsstudiet er for dårleg.

Publisert 21. mars 2002 09:52

Fjerning av kreftsvulstar med laserkanonar og iskuler er ikkje science fiction, men dagleg rutine på operasjonsstovene til Intervensjonssenteret på Rikshospitalet på Gaustad. Ved mange operasjonar er det ikkje lenger naudsynt å skjera opp pasienten med skalpell. Det er nok å føra eit minikamera gjennom ein sonde fram til staden der inngrepet skal skje. Så kan kirurgen lokalisera kreftsvulsten og sikta inn laserkanonen før kirurgen skyt laserstrålar mot kreftsvulsten som slik kan fjernast.

Publisert 29. apr. 2002 18:30

Universitetsbiblioteket ved UiO har nyleg kjøpt inn samfunnsvitarane sin bibel, The International Encyclopedia of the Social and Behaviorial Sciences (IESB) . Det samfunnsvitskaplege leksikonet består av 26 bind. - Dette blir til stor glede for samfunnsforskarane, meiner univeristetsbibliotekar Bredo Berntsen.

Publisert 11. apr. 2002 10:25

- Noreg brukar 20 milliardar på forsking i året. Sjølv om me håpar å auka den summen, så inneber det likevel at forskarane har ei plikt til å formidla kva desse pengane går til. Ein nasjonal nettstad som forskning.no kan vera ein god reiskap for å få dette til. Det sa utdannings- og forskingsminister Kristin Clemet då ho opna forskingsportalen forskning.no onsdag 10. april.

Publisert 29. apr. 2002 10:23

- Då eg fekk diagnosen polio som 11-åring i 1951, sette distriktslegen opp eit stort skilt utanpå huset til foreldra mine med teksten: Dette huset er smittefarleg. I tre veker kunne dei verken gå på besøk eller motta besøk frå nokon. Det gjekk hardt ut over avskrivingskontoret til faren min.

Publisert 12. apr. 2002 13:16

Medisinprofessor Ole Petter Ottersen skal leia den tverrfakultære satsinga på bioteknologi ved Universitetet i Oslo. Kollegiet tilsette han denne veka som fagleg leiar av EMBIO eller UiOs satsing innan molekylærbiologi, bioteknologi og bioinformatikk. Tilsetjinga gjeld for fire år.

Publisert 2. apr. 2002 11:07

Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet innvier torsdag 4. april Simula Research Laboratory (Simula-senteret) på Fornebu. Simula-senteret er oppkalt etter professorene Kristen Nygaards og Ole-Johan Dahls banebrytende objektorienterte programmeringsspråk Simula.

Publisert 4. apr. 2002 09:41

Matematikarar, geofysikarar og sivilingeniørar ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og ved NTNU i Trondheim har fått 10,3 millionar kroner frå Forskingsrådet for å kartleggja dei undersjøiske havstraumane utanfor norskekysten og laga modellar over korleis farlege undervass- og overflatebylgjer kan oppstå.

Publisert 7. mai 2002 11:11

Norske kjemiforskarar feirer 150-årsdagen for norsk kjemi med eit stortstilt jubileumsarrangement i Georg Sverdrups hus, Blindern torsdag 16. mai. Utdannings- og forskingsminister Kristin Clemet opnar dagen før det blir helsingar frå UiO-rektor Arild Underdal og Forskingsrådets direktør Christian Hambro.

Publisert 31. mai 2002 11:34

- Det kan setjast spørjeteikn ved det etiske og faglege skjønnet når Vitskapsakademiet med kremen av den norske intelligentsiaen let ein tidlegare gresk justisminister frå juntadiktaturet vera medlem. Det seier dommar Hanne Sophie Greve ved Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Publisert 24. juni 2002 12:44

Geologene har gjennom sine tradisjonelle feltstudier kunnet beskrive og forstå fenomener i naturen. Fysikerne har fått nye metoder for å finne orden i naturens "kaos". Sammen bryter de nytt land.

Publisert 14. juni 2002 15:20

- Lær barna matematikk og fortel dei at utan matematikken ville det verken ha vore fly, datamaskinar eller mobiltelefonar. Tenk dykk då kor primitivt livet hadde vore! Det seier verdas mest berømte nolevande matematikar, engelskmannen Andrew Wiles frå Princeton University i USA.

Publisert 5. juni 2002 11:27

- Rettspsykiatere har rollen som "seere" - de har fått legitimitet til å se inn i hodet på den tiltalte i gjerningsøyeblikket. Psykiaternes rolle i norske rettssaker kan sammenliknes med den rollen som heksedoktorer spiller i afrikanske samfunn, sier lege og sosialantropolog Ida Hydle. Hun tar til orde for å beholde lekmannsskjønnet i rettssystemet.

Publisert 23. apr. 2002 16:38

Universiteta og høgskulane skal i framtida kunne tene pengar på oppfinningar som er gjorde av lærarar og vitskapleg tilsette. Det er klart etter at lærarunntaket i lov om retten til oppfinningar gjorde av arbeidstakarar truleg blir oppheva. Føresetnaden er at Odelstingsproposisjon nr 67 (2001- 2002), som regjeringa la fram før helga, blir vedtatt av Stortinget. Dette unntaket har gjort at forskarar ved institusjonane i dag sit med retten til næringsmessig utnytting av eigne oppfinningar