Nettsider med emneord «Forskning» - Side 4

Publisert 15. okt. 2003 11:15

Den verdenskjente økonomen Amartya Sen er tvetydig i synet på de globaliseringskritiske bevegelsene. - Jeg vil si at de stiller de rette spørsmålene, men jeg kan ikke identifisere meg med svarene de gir, de er for enkle, som at alt skal bli bra hvis man stopper internasjonal handel! Men verden er et bedre sted fordi disse bevegelsene er her, mener han.

Publisert 1. okt. 2003 16:03

- Det bør setjast i gang eit eige forskingsprogram på korrupsjon innan offentleg og privat verksemd i Noreg, foreslår generalsekretær Jan Borgen i Transparency International Norge.

Publisert 16. okt. 2003 09:34

UiO har løyvd ni millionar kroner over fem år til forsking på samansmeltinga av mobiltelefon, datamaskin, fjernsyn og radio og på kva det får å seia for oss og det samfunnet me lever i. - Me skal skriva historia medan historia blir til, forklarar Knut Lundby og Sten Ludvigsen i InterMedia.

Publisert 2. okt. 2003 18:11

Henrik Ibsens "Et dukkehjem" kan ikkje berre tolkast som kvinnesak, men også som ei skildring av galskap. Delar av stykket er klart prega av at han har lese Vilhelm Bergsøes bok om den italienske tarantismen eller danseepidemien. Det er konklusjonen til regissør Arve Nordland ved InterMedia, UiO etter han har samla saman nytt og ukjent stoff til fjernsynsprogrammet Ibsen i Napoligulfen .

Publisert 1. okt. 2003 16:16

Jussprofessorane Jon T. Johnsen og Ulf Stridbeck ved Institutt for offentleg rett har fått tildelt fire millionar kroner frå Forskingsrådet til eit tre år langt forskingsprosjekt om kvitvasking i Noreg.

Publisert 15. okt. 2003 12:10

Denne veka sparkar UiO i gang Frida, dei norske universiteta sitt nye system for forskingsdokumentasjon. På nettadressa http://frida.uio.no vil du få tak i alt du har behov for å vita om forsking og forskarar.

Publisert 4. des. 2003 11:41

- Fra 1. januar 2004 begynner universiteter og høyskoler å utøve sin rett til patenterbare oppfinnelser som er gjort ved institusjonen. Ansatte ved UiO får en lovpålagt plikt til å informere sin arbeidsgiver om mulig patenterbare forskningsresultater, sier Pål Rongved.

Publisert 22. des. 2003 11:12

Mandag 22. desember undertegnet rektorene ved Universitetet i Oslo, Norges Landbrukshøgskole og Norges veterinærhøgskole en samarbeidsavtale.

Publisert 14. jan. 2004 10:29

- Vi har mindre tid til å forske enn før. Forskning må nå i større grad skje "etter arbeidstid". Det rammer kvinnene hardest, mener førsteamanuensis Marianne Lien ved Sosialantropologisk institutt.

Publisert 12. des. 2003 16:41

Norsk Ordbok får ei ekstraoverføring på 600 000 kroner for 2004. Denne summen kjem i tillegg til det opphavelege budsjettframlegget frå Kulturdepartementet. - Dette var minimum av det me trengte for å kunne halda oppe målet om å bli ferdige i 2014, seier prosjektdirektør Kristin Bakken til Uniforum.

Publisert 28. jan. 2004 13:02

Norsk medisinsk- og helsefaglig forskning slaktes rått av internasjonale eksperter. Vi plasseres på en jumboplass i den største evalueringen som noensinne er gjort av landets forskning, melder NTB.

Publisert 16. jan. 2004 15:04

- Unionen med Sverige frå 1814-1905 var til gunst for Noreg. Det sa historieprofessor Ole Kristian Grimnes, UiO, under opninga av 1905-nettstaden denne veka.

Publisert 25. feb. 2004 12:02

Forestill deg at du går til et hogstfelt i skogen tidlig en vårmorgen for å sjekke markmusfeller. Du veier og undersøker musene, registrerer dataene og slipper dem fri. Samtlige markmus veier under 30 gram, og ingen av hunnene har begynt å reprodusere. Så går du til et annet felt noen få kilometer unna. Her veier alle hannene over 40 gram, og alle hunnene er enten gravide eller dier unger. Ethvert nysgjerrig menneske vil lure på hvorfor?

Publisert 20. feb. 2004 15:22

Tempo! Det er tittelen på verdas første kortfilm som er basert på ei doktoravhandling om tidsklemma til barnefamiliane. Doktoravhandlinga er skriven av forskar Ulla-Britt Lilleaas ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, og Eva Dahr er regissøren som blei inspirert av arbeidet hennar.

Publisert 4. feb. 2004 11:17

Det er vilje blant norske universitetsforskere til å kommersialisere egen forskning, men det er studentene som viser vei når det gjelder å etablere forskningsbaserte bedrifter. Det opplyser NIFU-forsker Magnus Gulbrandsen som har gjort en undersøkelse av forskeres holdninger til kommersialisering av forskning.

Publisert 27. feb. 2004 10:47

Universitetet i Oslo kunne i 2003 notera seg for ein liten auke i talet på avslutta doktorgradar. 234 personar blei doktor ved UiO i fjor, medan 231 blei det året før. I heile landet var det ein liten nedgang i talet på ferdige doktorgradar, melder NIFU.

Publisert 17. feb. 2004 09:56

Birkeland innovasjon skal etablera eit eige nett av idéspeidarar som skal fanga opp forskingsresultat som kan kommersialiserast på medisin, odontologi, farmasi og kjemi. Det opplyser mellombels dagleg leiar Erling Maartmann-Moe til Uniforum.

Publisert 13. feb. 2004 16:17

Forskningsrådet bør vise større åpenhet om hvilke eksperter som vurderer søknader om forskningsmidler, og rådet bør gi begrunnelser for avslag. Det er noen av forslagene fra et utvalg,ledet av jusprofessor Eivind Smith,som har vurdert habilitet og kvalitet i Forskningsrådets saksbehandling. Innstillingen ble overrakt til Forskningsrådets direktør Christian Hambro fredag 13. februar 2004, skriver ntb.

Publisert 25. mars 2004 17:12

Sir Michael Francis Atiyah , University of Edinburgh i Skottland og Isadore M. Singer , Massachusetts Institute of Technology i USA får tildelt Abelprisen for 2004. - Eg synest faktisk eg har fortent prisen, seier Isadore M. Singer til Uniforum på telefon frå California. Han får altså halvparten av prissummen på seks millionar norske kroner.

Publisert 19. mars 2004 13:52

- Vi har i de senere år fått et økt fokus på forbrukerinteresser, mattrygghet og helse både i den nasjonale og den internasjonale matpolitikken. De viktige politiske beslutningene tas ikke lenger nasjonalt, men i internasjonale fora som EU og WTO, sier Frode Veggeland ,som har skrevet doktoravhandling ved Universitetet i Oslo om internasjonalisering av matpolitikken.

Publisert 30. apr. 2004 13:30

SINTEF krev 55 millionar kroner i erstatning frå entreprenøren M+W Zander/Reinertsen Anlegg AS etter at dei ikkje klarte å gjera Mikro- og nanoteknologilaboratoriet i Gaustadbekkdalen vibrasjonsfritt. SINTEF måtte difor setja i verk eit omfattande ekstraarbeid for å få ferdigstilt bygningen.

Publisert 24. mai 2004 14:48

- Matematikk er vakkert og ei utfordring for intellektet. Denne oppdaginga gjorde at me blei matematikarar. Det seier årets vinnarar av Abelprisen, Sir Michael Francis Atiyah og Isadore M. Singer til Uniforum. Kong Harald deler ut prisen i Universitetets Aula i morgon tysdag 25. mai klokka 14.

Publisert 14. mai 2004 10:18

Kvaliteten i norsk pedagogisk forskning er svært varierende, både mellom miljøene og innenfor det enkelte miljø. Det slås fast av en internasjonal komité som har evaluert pedagogikkfaget,melder Norges forskningsråd i ei pressemelding

Publisert 10. mai 2004 11:05

Snart to år etter at Centre for Molecular Biology and Neuroscience fekk status som senter for framifrå forsking (SFF) er dei to initiativtakarane, medisinprofessorane Ole Petter Ottersen og Erling Seeberg godt nøgde med resultatet. - Forskingsmessig har det gått svært bra, men me manglar framleis ein felles møteplass for dei 110 tilsette, seier dei to til Uniforum.

Publisert 4. mars 2004 12:36

Institutt for klinisk odontologi og det kliniske forskingslaboratoriet til dette instituttet skårar høgt på den internasjonale evalueringa av norsk helseforsking. - Me er stolte over at det kliniske forskingsmiljøet vårt kjem så godt ut av denne undersøkinga, seier forskingsdekan Ingar Olsen ved Det odontologiske fakultetet.