Nettsider med emneord «Fakultetene» - Side 2

Publisert 7. sep. 2004 15:16

Talet på institutt på HF-fakultetet blir redusert frå tolv til sju frå 1. januar 2005. Det er klart etter at Universitetsstyret tysdag 7. september samrøystes vedtok forslaget til omorganisering av Det historisk-filosofiske fakultetet.

Publisert 21. sep. 2004 10:56

- Dekan Bjarne Rogans forslag om å vedta ei ordning med tilsette instituttleiarar er eit åtak på demokratiet ved universitetet. Han bør difor trekkja dette forslaget før det kjem opp i fakultetsstyret onsdag 22. september. Det meiner professor Svein Lie ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap.

Publisert 1. sep. 2004 12:15

Professor Trond Skard Dokka ved Det teologiske fakultetet er ein av dei sju kandidatane som kan overta som biskop i Oslo etter Gunnar Stålsett. Det er klart etter at Oslo bispedømeråd i går offentleggjorde lista over dei nominerte.

Publisert 7. okt. 2004 09:52

Fagbokforfattar Arild Stubhaug kan bli statsstipendiat. Det er klart etter at regjeringa har gjort framlegg om dette i statsbudsjettet for 2005. Stubhaug er kjent som forfattar av biografiane om matematikkgenia Niels Henrik Abel og Sophus Lie.

Publisert 27. okt. 2004 13:49

- Pasientane til Det odontologiske fakultetet kan ikkje lenger gå av ved hovudinngangen. Årsaka er ein nylagd sykkelsti som fører til at all stans er forbode. - Oslo kommune varsla oss ikkje om dette, seier Pål Barkvoll som leier Institutt for klinisk odontologi.

Publisert 10. nov. 2004 13:48

- Me ynskte ikkje val på instituttleiarar midt i omorganiseringsprosessen fordi det kunne ha ført til ein strategisk valkamp mellom ulike faggrupper der store fag kunne ha "kuppa" små fag. Dessutan ville me ha kompetente leiarar. Slik grunngjev dekan Bjarne Rogan kvifor leiinga på HF-fakultetet ikkje ynskte valde instituttleiarar.

Publisert 21. feb. 2005 16:17

Det blir debatt om både EU og statskyrkja under Humanioradagane i Oslo 2.-6. mars 2005. - Me vil sjå på Sveriges EU-røynsler ti år etter at landet blei med i unionen, seier komitéleiar Ole Kristian Grimnes . Svenske og norske forskarar skal då drøfta alle sider ved forholdet mellom Noreg og Sverige.

Publisert 18. jan. 2005 09:36

- Institutt for kriminologi og rettssosiologi blei fødd for 50 år sidan fordi samfunnet hadde behov for forsking på kva straff som ville passa til kvar einskild lovbrytar. I staden utvikla faget seg til forsking på kva samfunnsmessige skadeverknader straffeapparatet fører til. Det fortel professor Cecilie Høigård .

Publisert 17. feb. 2005 15:05

Fem av dei sju nye institutta på HF har fått tilsette instituttleiarar. Det er klart etter at Universitetstyret måndag 14. februar vedtok tilrådinga frå fakultetsstyret. Ved Institutt I blir det truleg val på ny instituttleiar i løpet av kort tid. For Institutt VII er det enno ikkje funne kvalifiserte leiarkandidatar. Dermed blir stillinga lyst ut på nytt.

Publisert 10. feb. 2005 14:21

Dei sju institutta på HF har fått erstatta talnamna med meir forståelege namn. Universitetsstyret skal gjera endeleg vedtak i namnesaka på måndag etter at fakultetsstyret ved HF kom med si tilråding onsdag 2. februar.

Publisert 22. mars 2005 15:48

Italiensk blir ikkje lagt ned ved Universitetet i Oslo. Det er klart etter at instituttstyret samrøystes har vedtatt å be fakultetet om å lysa ut stillinga som førsteamanuensis i italiensk litteratur. - Dette viser at kamp nyttar, seier Marianne Hobæk Haff , som tidlegare leia Klassisk og romansk institutt.

Publisert 16. mars 2005 17:02

Urbygningen til UiO blei kåra til Årets bygg 2004 under ByggeGallaen i Oslo tysdag kveld, går det fram av nettportalen Bygg.no. Det var entreprenørselskapet Skanska som fekk utdelt førstepremien for rehabiliteringa av Urbygningen, som offisielt heiter Domus Academica.

Publisert 11. apr. 2005 15:47

I 400 år har Don Quijote og væpnaren hans, Sancho Panza, ridd rundt i heile verda og gitt oss innblikk i denne parodien på dei spanske riddarromanane. Jubileet blir markert i alle verdsdelar. Fredag 15. april kjem markeringa av Don Quijote til Universitetet i Oslo. Men den nordmannen som veit mest om verdas beste roman, må halda seg heime på grunn av helsa.

Publisert 27. mai 2005 09:38

Jan Erlvangs kjennemerke er eit halssmykke som alltid er synleg fordi han aldri knepper igjen dei to øvste knappane i skjorta. På Noregs nasjonaldag fylte han 75 år. I ein mannsalder var han administrativ leiar ved Matematisk institutt. I dag brukar han tida til å gå på kunstutstillingar.

Publisert 30. juni 2005 16:04

Eitt år etter vedtaket om samanslåing er samlokaliseringa av dei sju nye institutta på HF i ferd med å bli realisert. Denne veka kom flyttinga av 400 tilsette med portefølje for alvor i gang. Medan nokon flyttar frå den eine enden av campus til den andre, er det andre som flyttar opp eller ned eit par etasjar i Nils Treschows hus.

Publisert 14. juni 2005 15:55

Prosjektet Norsk Ordbok 2014 får ein million kroner ekstra i det reviderte statsbudsjettet for 2005. – Eg blei både svært glad og litt overraska då eg fekk dette nyhendet, seier prosjektdirektør Kristin Bakken til Uniforum.

Publisert 13. okt. 2005 09:50

Autismeeininga ved UiO skal leggjast til Rikshospitalet, medan resten av Autismenettverket blir lagt ned. Det blir resultatet dersom toppleiinga i Helse- og omsorgsdepartementet får viljen sin. - Dette vil føra til at autistar med fleire funksjonshemmingar vil mista dagens tilbod om spisskompetente tenester, meiner Vegard Ytterland og Anne Maj Kvale i Autismeeininga.

Publisert 9. nov. 2005 14:13

De humanistiske fakultetene ved Universitetet i Oslo og Göteborgs universitet har siden tusenårsskiftet hatt et program for forsknings- og undervisningssamarbeid. Slik har de lykkes i å redde truede språkfag. Nå er det aktuelt å utvide samarbeidet til flere nordiske universiteter.

Publisert 14. des. 2005 09:30

Det humanistiske fakultetet har avgjort å venta med å be Universitetsstyret leggja ned bachelorprogrammet i vesteuropeiske mellomalderstudium til det er avklart korleis ressurssituasjonen blir. - Dette kan gjerast i ro og mak i vårsemesteret 2006, opplyser studiedekan Tor Egil Førland til Uniforum.

Publisert 16. des. 2005 13:30

Postdoktor Vibeke Roggen er tatt opp i Akademiet til fremje av latinen i Roma ( Academia Latinitati Fovendae ). - Dette er svært morosamt, for er det noko eg brenn for så er det å spreia interessa for latinen. Difor er det ei stor ære for meg å bli tatt opp i dette akademiet, seier Vibeke Roggen til Uniforum.

Publisert 14. feb. 2006 17:37

Akershus Universitetssykehus (Ahus) vil ha en ekstern gransking av hva som skjedde da det elektroniske pasientjournalsystemet brøt sammen klokken 0530 tirsdag morgen.

Publisert 18. okt. 2006 11:36

Prodekan Trygve Wyller vant valget og blir ny dekan for Det teologiske fakultet ved UiO, med 86 stemmer mot Halvor Moxnes' 61 stemmer. Blant de fast vitenskapelige ansatte fikk Wyller 11 og Moxnes 6 stemmer. Også blant studentene og de teknisk-administrative ansatte var det et klart flertall for Wyller. Det er første gang det er blitt ført valgkamp om vervet som TF-dekan.

Publisert 20. okt. 2006 18:03

Uenigheten mellom de to kandidatene til å bli ny HF-dekan går først og fremst på hvordan de vurderer følgene av den store omorganiseringen av fakultetet, som ble gjennomført for snart to år siden. Dette kom fram da Trine Syvertsen og Øivind Andersen presenterte seg og sine prodekankandidater på et debattmøte sist onsdag. Men Andersen bedyret at han ikke ønsker en omkamp om den.

Publisert 21. sep. 2006 11:38

Det blåser historiske vinder over Det teologisk fakultet i disse dager: For første gang stiller to kandidater til direkte valg på ny dekan. Valget blir det første elektroniske valg av denne typen ved UiO og finner sted 16. og 17. oktober.

Publisert 30. okt. 2006 10:36

- Boka har vore mitt liv, og eg vil halda fram med å bruka biblioteket også etter at eg no går av for aldersgrensa. Er ein ein bokmann, så er ein ein bokmann, seier Jan-Erik Røed, som denne månaden offisielt gjekk av som bibliotekdirektør for Universitetsbiblioteket i Oslo.