Nettsider med emneord «Fakultetene» - Side 2

Publisert 14. juni 2005 15:55

Prosjektet Norsk Ordbok 2014 får ein million kroner ekstra i det reviderte statsbudsjettet for 2005. – Eg blei både svært glad og litt overraska då eg fekk dette nyhendet, seier prosjektdirektør Kristin Bakken til Uniforum.

Publisert 30. juni 2005 16:04

Eitt år etter vedtaket om samanslåing er samlokaliseringa av dei sju nye institutta på HF i ferd med å bli realisert. Denne veka kom flyttinga av 400 tilsette med portefølje for alvor i gang. Medan nokon flyttar frå den eine enden av campus til den andre, er det andre som flyttar opp eller ned eit par etasjar i Nils Treschows hus.

Publisert 8. nov. 2006 09:49

Trine Syvertsen vant en klar seier i dekanvalget på Det humanistiske fakultet ved UiO tirsdag 7. november. Hun fikk 327 stemmer mot Øivind Andersens 244 stemmer. Syvertsen blir den første kvinnelige dekanen på HF.

Publisert 12. okt. 2004 10:23

100 studentar frå Attac Blindern og Raud Front demonstrerte mot innføring av tilsette leiarar på HF-fakultetet før Universitetsstyret kom saman for å avgjera dette spørsmålet tysdag 12. oktober kl. 10. - Me vil forsvara valdemokratiet til studentar og tilsette, seier Marte Nilsen i Attac Blindern.

Publisert 7. okt. 2004 09:52

Fagbokforfattar Arild Stubhaug kan bli statsstipendiat. Det er klart etter at regjeringa har gjort framlegg om dette i statsbudsjettet for 2005. Stubhaug er kjent som forfattar av biografiane om matematikkgenia Niels Henrik Abel og Sophus Lie.

Publisert 21. feb. 2005 16:17

Det blir debatt om både EU og statskyrkja under Humanioradagane i Oslo 2.-6. mars 2005. - Me vil sjå på Sveriges EU-røynsler ti år etter at landet blei med i unionen, seier komitéleiar Ole Kristian Grimnes . Svenske og norske forskarar skal då drøfta alle sider ved forholdet mellom Noreg og Sverige.

Publisert 17. feb. 2005 15:05

Fem av dei sju nye institutta på HF har fått tilsette instituttleiarar. Det er klart etter at Universitetstyret måndag 14. februar vedtok tilrådinga frå fakultetsstyret. Ved Institutt I blir det truleg val på ny instituttleiar i løpet av kort tid. For Institutt VII er det enno ikkje funne kvalifiserte leiarkandidatar. Dermed blir stillinga lyst ut på nytt.

Publisert 10. feb. 2005 14:21

Dei sju institutta på HF har fått erstatta talnamna med meir forståelege namn. Universitetsstyret skal gjera endeleg vedtak i namnesaka på måndag etter at fakultetsstyret ved HF kom med si tilråding onsdag 2. februar.

Publisert 23. nov. 2006 08:54

Professor i juss, Hans Petter Graver, fikk en økning i lønnen på 204 500 kroner ved lønnsforhandlinger tidligere i høst. Også flere av hans professorkolleger fikk store lønnstillegg i de såkalte 2.3.4-forhandlingene. - Fakultetet misbruker avtaleverket til å heve lønningene til utvalgte professorer, mener NTL-leder Sten Morten Henningsmoen.

Publisert 18. okt. 2006 11:36

Prodekan Trygve Wyller vant valget og blir ny dekan for Det teologiske fakultet ved UiO, med 86 stemmer mot Halvor Moxnes' 61 stemmer. Blant de fast vitenskapelige ansatte fikk Wyller 11 og Moxnes 6 stemmer. Også blant studentene og de teknisk-administrative ansatte var det et klart flertall for Wyller. Det er første gang det er blitt ført valgkamp om vervet som TF-dekan.

Publisert 20. okt. 2006 18:03

Uenigheten mellom de to kandidatene til å bli ny HF-dekan går først og fremst på hvordan de vurderer følgene av den store omorganiseringen av fakultetet, som ble gjennomført for snart to år siden. Dette kom fram da Trine Syvertsen og Øivind Andersen presenterte seg og sine prodekankandidater på et debattmøte sist onsdag. Men Andersen bedyret at han ikke ønsker en omkamp om den.

Publisert 15. des. 2006 11:12

Fakultetsdirektør Bjørnar Sarnes ved Det utdanningsvitskaplege fakultetet har takka ja til ei nyoppretta stilling som administrasjonsleiar i Informasjonsavdelinga. Frå mai 2005 og fram til juni i år var han også fungerande assisterande universitetsdirektør.

Publisert 10. des. 2010 13:39

– Vi er verken politikere eller aktivister, men vi har tro på den kompetansen vi utvikler her ved fakultetet, sier TF-dekan Trygve Wyller. Han håper det snart 200 år gamle fakultetet også i framtiden vil bidra til å forme det norske samfunnets verdigrunnlag.

Publisert 18. juni 2002 13:16

- Vi har nettopp vært på kurs i eskebretting. Nå har vi lært oss alle papp-triksene, forsikrer bestyrer ved Psykologisk institutt, Fanny Duckert. Etter mer enn 30 år på Blindern flytter instituttet til Forskningsveien 3 i Gaustadbekkdalen. I sommer går flyttelasset, men med på det er ikke laveregradsstudentene - de må vente til 2005.

Publisert 30. jan. 2007 10:26

Valforskar og professor i statsvitskap, Henry Valen døydde i helga. Han blei 82 år gamal. I to periodar, 1972-73 og 1974-77, sat Henry Valen som dekan ved Det samfunnsvitskaplege fakultetet. I 1967 blei han dosent i statsvitskap ved UiO, og frå 1970 til 1991 var han professor i statsvitskap på UiO.

Publisert 10. jan. 2007 13:20

Universitetsstyret har tilsett Anne Ma Eide i fast stilling som fakultetsdirektør ved Det humanistiske fakultetet etter at ho har vikariert for Inge Øystein Moen sidan november 2005.

Publisert 15. des. 2010 16:12

Teologiens grunnleggende antagelse er at de religiøse kildene og den religiøse erkjennelse gir kunnskap som kan benyttes for å oppnå innsikt om virkeligheten. Dette er vesensforskjellig fra de sekulære vitenskapene. Teologien står derfor alene.

Publisert 4. jan. 2007 11:35

Over 3000 lærarar frå Oslo og Akershus fylte seminarromma og auditoria på Blindern under Fagleg-pedagogisk dag 3. januar. Fagleg påfyll om Italia før Berlusconi, om utgravingane på Kaupang og om Midtausten og islam, var ein del av dei 130 foredraga som stod på dagens meny for kunnskapssvoltne lærarar.

Publisert 6. juni 2002 09:31

30 offiserar frå det norske forsvaret skal frå januar 2003 setja seg på skulebenken for å læra om kultur og konfliktar ved Institutt for kulturstudiar ved UiO. - Forsvaret må no forlata det gamle fiendebiletet, og difor må offiserane læra seg å tenkja på ein ny måte, seier instituttstyrar Knut Aukrust.

Publisert 23. mars 2007 14:43

Institutt for statsvitenskap feirer 50 år som eget institutt og 60 år som fag i år. - Demokratiets vilkår i skyggen av totalitarismen var hovedtemaet etter krigen, og demokratiet er fortsatt kjernen i statsvitenskapen, forteller instituttbestyrer Per Kristen Mydske.

Publisert 6. feb. 2007 09:44

35 personar, 29 kvinner og seks menn dukka opp då Velferdsutvalet inviterte til stiftingsmøte av singelklubben på UiO den 29. januar. Den største utfordringa blir å få fleire menn til å bli med i klubben.

Publisert 5. feb. 2007 10:09

Domus Bibliotheca byrja som eit bibliotek for heile universitetet i 1850. Men i 2006 markerte det 50-årsjubileum som Det juridiske fakultetsbiblioteket. Det ligg ei lang historie bak.

Publisert 16. des. 2002 14:01

Professor i idéhistorie, Jan Erik Ebbestad Hansen er tildelt HFs formidlingspris for 2002. Han har fått prisen for det tre bind store verket Norsk tro og tanke .

Publisert 6. feb. 2007 12:03

- Medan andre samfunnsvitarar deltar i krinsmeisterskap og noregsmeisterskap deltar Johan P. Olsen i verdsmeisterskapen. Det sa avdelingsdirektør Morten Thornquist i Forskingsrådet då professor i statsvitskap, Johan P. Olsen blei utnemnt til Kommandør av Den Kongelege Norske St. Olavs Orden torsdag 1. februar.

Publisert 15. apr. 2007 23:21

ILOS vil kutte stillinger i de kommende fire årene, men setter ellers sin lit til økt pengestøtte fra HF-fakultetet. Arbeidsgruppen la fram langtidsplan for 2007-10 med harde spareforslag på ILOS' allmøte fredag 13. april.