Nettsider med emneord «Eva»

Publisert 10. mars 2009 12:49

Både i tilfellet med Dinamo ved ledersamlingen i 2008 og McKinsey i år ligger det premisser som ligner mer på selvplagende myter enn virkelighetsoppfatningene i forskersamfunnet. Kanskje dette er forklaringen på at egne ansatte ikke blir valgt som ekspertise.

Publisert 14. mai 2002 09:36

- Den eksterne evalueringa går mykje lenger enn sjølvevalueringa i å peika på behovet for ei sterkare sentral styring av Universitetet i Oslo. Det meiner rektor Arild Underdal er den største skilnaden mellom dei to evalueringane av UiO.

Publisert 10. mai 2002 14:46

UiO framstår som et tradisjonsrikt og solid universitet, med bred fagportefølje, høyt faglig nivå og nasjonalt ledende fagmiljøer innenfor en rekke områder. UiO når likevel ikke helt opp til sin målsetting om å være et lærested og forskningsuniversitet på høyde med de beste europeiske universitetene. Det går fram av den foreløpige konklusjonen av den internasjonale evalueringen av UiO som Norgesnettrådet har hatt ansvaret for.

Publisert 25. feb. 2002 13:59

- Alle universitet må spesialisera seg. Ingen universitet kan lenger dekka alle fag like godt. Dette må også Universitetet i Oslo ta ad notam.

Publisert 18. jan. 2002 11:03

- UiO har ingen gjennomtenkt personalpolitikk.
- Nyrekrutterte forskarar får ofte tildelt oppgåver som hemmar dei medan dei etablerer seg som forskarar
- UiO må styrkja omdømmet sitt som lærestad for å kunna rekruttera fleire studentar
- UiO held god nordisk standard, men er ikkje blant Europas leiande universitet

Publisert 17. okt. 2001 15:23

- En tredel av instituttene ved UiO relaterer i liten eller mindre grad egne planer til de planer og strategier Kollegiet har vedtatt. - Jeg hadde forventet at dette tallet ville være høyere, sier Arild Underdal, professor i statsvitenskap og påtroppende rektor ved UiO.

Publisert 17. okt. 2001 14:57

- Det er kjærleiksforholdet til UiO som får forskarane til å bli verande ved institusjonen trass i vanskelege arbeidsvilkår. Det fortel Ole Petter Ottersen, som har leia ei gruppe som har evaluert UiO som forskingsinstitusjon.

Publisert 17. okt. 2001 13:53

- UiO framstår som en undervisningsinstitusjon med høy integritet og troverdighet, sier Christopher Prescott, leder av fagkomiteen som har fått i oppdrag å evaluere universitetet som studieorganisasjon. - Men, legger han til: - Studiekvaliteten ved UiO må bli bedre.