Nettsider med emneord «Arbeidsforhold»

Publisert 17. sep. 2014 15:21

Kan tilgang på midler styre hva vi prioriterer å forske i? Er det klausuler i avtaler med finansieringskildene eller oppdragsgiverne?, spør Knut Kjeldstadli i et a propos til Svein Sjøbergs kritikk av Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

Publisert 28. mars 2014 11:21

Det er difor naudsynt å stille rektor, universitetets øvste faglege leiar, dette spørsmålet: Meiner han at studiet av det norske ordforrådet og norske namn ikkje er ei oppgåve for Universitetet i Oslo? spør styreleiar  Magnus Rindal i Norsk Ordbok 2014.

Publisert 23. sep. 2014 11:50

Eit nordisk forskingsinstitutt ved UiO kan vera løysinga på korleis språksamlingane kan organiserast i framtida, skriv Magnus Rindal.

Publisert 16. mai 2014 11:23

Slik jeg ser det, består humanistiske forskeres “samfunnsoppdrag” primært i å styrke en kritisk offentlighet, ved å fungere som premissleverandører for et mer velinformert ordskifte, skriver Carl Müller Frøland .

Publisert 5. juni 2014 12:25

I erklæring datert 24. april 2014 skriver Ruth Vatvedt Fjeld at hun “har besluttet” å fratre som prorektor. Det hadde hun ikke adgang til å gjøre, skriver professor emeritus Aanund Hylland .

Publisert 9. sep. 2014 09:54

Strategi 2020 har relevante målsettinger, men de er for generelle og uprioriterte, skriver lederne for UiOs senter for fremragende forskning (SFF).

Publisert 21. mars 2014 15:00

Hyppige bytter av renholdsfirmaer fremmedgjør både arbeidstakere i firmaene og ansatte ved Ui, skriver Alv Jensen .

Publisert 2. sep. 2014 11:26

Det prinsipielt viktige ligger i at alle stillinger i 1972, var øremerket gjennom særskilte bevilgninger, faktisk var det meste av statsadministrasjonen regulert gjennom egne stillingsbudsjetter og aktivitetskrav. Slik er det ikke lenger, skriver forskningsdekan Einar Lie ved Det humanistiske fakultet.

Publisert 3. sep. 2014 11:56

Dersom alle ressurser knyttet til digitalisering av forskingsdata blir brukt på store infrastrukturprosjekter, vil vi ikke kunne støtte godt nok opp om behovene til enkeltforskere og mindre forskergrupper, skriver instituttleder Kristian E. Kristoffersen ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier på UiO.

Publisert 13. feb. 2014 14:04

Truleg vil UiO finna ut at det ligg mange verdifulle erfaringsskattar gøymde i kompetansen til dei teknisk-administrative tilsette ved UiO, skriv ansvarleg redaktør Martin Toft.

Publisert 19. juni 2014 16:05

No er det viktig at Universitetsstyret får rydda opp i denne saka, slik at det veit korleis ei slik sak bør handsamast, om det skulle henda noko liknande i framtida, skriv Uniforum-redaktør Martin Toft.

Publisert 17. sep. 2014 14:44

No er det på tide at leiinga ved Institutt for lærarutdanning og skuleforsking  kjem fram og svarar på kritikken frå Svein Sjøberg, Birgit Brock-Utne og Knut Kjeldstadli, skriv ansvarleg redaktør Martin Toft.

Publisert 22. jan. 2001 09:39

Spørsmålet om Universitetet i Oslo skal seia opp Omstillingsavtalen frå 1996 blir likevel ikkje avgjort på kollegiemøtet tysdag 23. januar.

Publisert 26. jan. 2001 16:49

Universitetsdirektøren og dei tre største tenestemannsorganisasjonane ved UiO, NTL. Forskarforbundet og 2FO (LUHF) er einige om å halda fram samtalane om Omstillingsavtalen.

Publisert 9. mai 2001 11:11

Handsaminga av Omstillingsavtalen i Kollegiet 8. mai blei utsett fordi universitetsdirektøren ikkje kunne vera til stades. Fagforeiningane ved UiO slår ring om avtalen.

Publisert 18. juni 2003 16:19

Nær halvparten av de spurte er negative til at universitetene skal få ansatte faglige ledere i stedet for dagens modell med valgte ledere . Det viser en undersøkelse Markeds og Medieinstituttet(MMI) har gjort for Forskerforbundet.

Publisert 27. mai 2004 12:17

Minst 6.500 kroner i lønnstillegg, redusert rente på boliglån i Statens Pensjonskasse og uforandret sykelønnsordning, hindret streik blant de statsansatte, melder ntb. Også Akademikerne godtar riksmeklingsmannens forslag til skisse til lønnsoppgjør i staten, og dermed blir det ingen streik blant de statsansatte.

Publisert 21. mai 2004 15:41

Universitetet i Oslo er ikkje blant dei institusjonane som blir tatt ut i streik, dersom Akademikarane og Staten ikkje blir einige gjennom mekling. Det er klart etter at Akademikarane i dag varsla staten ved Arbeids- og administrasjonsdepartementet om kva verksemder som kan bli råka av streik frå 27. mai klokka 06.00.

Publisert 24. mai 2006 15:46

Det blei likevel altså ingen storstreik i staten. Det stadfesta riksmeklingsmann Svein Longva onsdag 24. mai klokka 15.40. Partane hadde då gått med på ein avtale som gir dei dårlegast lønna eit tillegg på 9000 kroner. Avtalen gir ein lønnsauke på 2,9 prosent for dei som har lønnstrinn 42 til 74 og eit kronetillegg på 16 500 kroner for dei som har lønnstrinn 75 til 87.

Publisert 29. jan. 2010 19:26

Universitetet i Oslo har vunne arbeidsrettssaka som den oppsagde mellomalderprofessoren Arnved Nedkvitne hadde gått til mot universitetet. - Dette har vore ei vanskeleg sak for UiO. Me er tilfredse med resultatet, seier universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe og HF-dekan Trine Syvertsen i ei pressemelding frå UiO.

 

Publisert 27. mai 2010 11:01

Partane i lønnsoppgjeret i staten blei einige om ein avtale no i formiddag, melder NRK. Det blir difor ingen streik på universitet og høgskular.  

Publisert 7. feb. 2021 21:29
Publisert 14. mars 2011 10:06

Nå er det 100 prosent sikkert at Rettsmedisinsk institutt blir flyttet fra Universitetet i Oslo til Nasjonalt folkehelseinstitutt. Det er klart etter at både Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet formelt har besluttet det, går det fram av en pressemelding.

Publisert 1. juni 2012 14:41

Vektarane går til streik frå klokka 20.00 i kveld. Ved UiO vil 14 av vektarane ved Kulturhistorisk museum bli tatt ut i streik. Det er klart etter at Norsk Arbeidsmandsforbund valde å bryta meklinga for medlemane sine i ettermiddag.