Nettsider med emneord «Administrasjon» - Side 2

Publisert 20. juni 2011 14:40

NTLs påstand er at medbestemmelse og medvirkning ikke har vært en del av IHR-prosessen. UiO har til nå drevet dette etter ”innspillmetoden”. 

Publisert 17. juni 2011 13:35

• Betre verktøy for økonomihandtering av eksternt finansierte aktivitetar  

• Ein full gjennomgang av dei administrative IT-systema          

• Standardisering av arbeidet med bilagslønn.

Det er tre av dei fem høgast prioriterte områda når prosjektet Internt handlingsrom (IHR) blir sett i verk etter sommarferien.  

Publisert 17. juni 2011 10:19

Vi kan ikke kreve at de andre organisasjonene skal være kritiske til IHR-prosessen, men vi forventer respekt for det arbeidet vi har gjort med å skaffe oss informasjon og videreformidle denne.

Publisert 15. juni 2011 15:17

Det er ingen ved UiO som har vært inne på tanken å bruke stoppeklokke på medarbeideres bruk av tid på ulike arbeidsoperasjoner. Den sjefen som står med stoppeklokken for å se hvor lang tid det tar å behandle en sak, luke et bed, kopiere en eksamensoppgave osv. har ingen plass i vår måte å jobbe med IHR – eller ledelse generelt ved UiO.

Publisert 15. juni 2011 13:59

For oss ser det ut til at NTL mener at Lean er synonymt med stoppeklokken. Foreløpig har vi ikke sett noe som skulle tilsi at stoppeklokkestyring blir det sentrale ved UiO, og vi tror heller ikke en slik styringsfilosofi vil fungere.

Publisert 31. mai 2011 12:07

Hvorfor i all verden har man anskaffet et system som deler opp hvert reiseoppgjør i tre brev, og hvorfor sendes de hjem?

Publisert 31. mai 2011 11:29

Den eksplosive veksten i internasjonale søkere er svært krevende for norske læresteder. Universitets- og høgskolerådet (UHR) fikk nylig avslag på søknad om penger til en grundig kartlegging av situasjonen. – Vi har ikke gitt slipp på det å kartlegge, men får ikke gjort det i den målestokken vi hadde tenkt oss, sier Olgunn Ransedokken i UHR.

Publisert 13. apr. 2011 10:37

IHR skal frigjøre ressurser fra administrasjonen og til forskning og undervisning. Men også de ansatte i administrasjonen har behov for frigjøring, kom det fram da universitetsledelsen og Matnat-fakultetet møttes til dialog sist uke.

Publisert 21. mars 2011 16:30

Uttrykk som ”å jobbe smartere” eller ”å ta ut gevinsten av nye IT-systemer” blir oppfattet som (i beste fall) morsomme utspill. De gir inntrykk av en manglende forståelse fra ledelsen av hva som foregår på grunnplanet. Slike utspill styrker ikke lagfølelsen.

Publisert 18. mars 2011 12:41

Etter at NTL-UiO sist uke gikk sterkt ut mot prosessen Internt handlingsrom, har fagforeningene oppnådd noe mer innflytelse. – Ikke godt nok, mener NTL-leder Ellen Dalen og de hovedtillitsvalgte i Akademikerne, Forskerforbundet og Parat.

Publisert 10. mars 2011 15:02

NTL har i denne ukens utgave av Uniforum kommet med sterk kritikk av IHR-prosessen. De mener den er kaotisk, at det finnes en hemmelig plan om såkalt ”outsourcing”, og at universitetsledelsen bevisst har holdt de tillitsvalgte utenfor de fora som har innflytelse på prosessen. Vi synes dette er beklagelig.

Publisert 9. mars 2011 15:26

– UiO er på vei inn i en stor omorganiseringsprosess som kommer til å påvirke alle teknisk-administrative ansatte. Men prosessen er satt i gang uten at de ansattes stemme blir hørt, advarer NTL-leder Ellen Dalen. Viserektor Ragnhild Hennum er av en annen oppfating: – Fagforeningene har vært lyttet til fra første stund, sier hun.  

Publisert 2. mars 2011 15:13

UiO har ikke anledning til å organisere seg vekk fra kravet om medvirkning og medbestemmelse, verken på sentralt, fakultets- eller instituttnivå.

Publisert 24. feb. 2011 11:35

Ein god strategiplan er viktigare enn nokon gong. – Strategiplanar byrjar i større grad å bli eit styringsinstrument, seier NIFU-forskar Bjørn Stensaker.

Publisert 18. feb. 2011 10:28

No har tantefiseringa nådd universiteta. Pussig nok: Sjølv om det har vore stor semje om at reine mannsmiljø ikkje er bra, var det plutseleg heilt i orden med reine kvinnemiljø. I dag er dette fullført ved HF.

Publisert 17. feb. 2011 10:30

Universitets- og Høgskolerådet er bekymret for hvordan den store søkningen fra utenlandske studenter skal håndteres. Søknadsgebyr og ett, felles opptakskontor for masterstudenter, er mulige tiltak for å få ned tallet på søknader.

Publisert 24. nov. 2010 10:29

Reaksjoner fra blant andre fagforeningsrepresentanter og fra kollegaer lokalt tyder på at det er lite engasjement og minimalt med positiv innstilling til prosjektet administrativ prioritering slik det er presentert i dag.

Publisert 16. nov. 2010 22:57

– Me skal unngå dobbeltarbeid og arbeida smartare og slik få eit større økonomisk handlingsrom som me kan kanalisera til forsking og undervisning. Det er hovudmålet til prosjektet administrativ prioritering, seier rektor Ole Petter Ottersen, viserektor Ragnhild Hennum og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe.  

Publisert 9. nov. 2010 13:42

Universitetet i Oslo kan koma til å avvikla drifts- og vedlikehaldsansvaret for Tømte gård i Hurdal. Det går fram av eit brev som Teknisk avdeling har sendt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultetet.  

Publisert 3. nov. 2010 13:56

Administrasjonen på hele UiO skal gjennomgås og utvikles for å sikre at den bidrar til å nå målene i Strategi 2020, og samtidig skape et større internt handlingsrom for primærvirksomheten.

Publisert 22. sep. 2010 15:00

På UiO har de fleste bygninger navn etter mennesker som har satt spor i vår historie. Administrasjonsbygningen har vært et unntak. Når bygningen nå har skiftet navn, så er dette fordi vi ønsker å hedre Lucy Smith.  

Publisert 9. sep. 2010 12:45

Dekan Hans Petter Graver ved Det juridiske fakultet frykter at en ny rapport fra Internrevisjonen skal brukes som påskudd for å gi sentraladministrasjonen mer makt over fakultetene. Lite trolig, mener rektor Ole Petter Ottersen.

Publisert 8. sep. 2010 13:46

Dersom fagavdelingene i sentraladministrasjonen gis formelle styringsfullmakter overfor fakultetene, vil rammebetingelsene for den faglige ledelsen av fakultetene bli endret i betydelig grad. Fakultetene vil da formelt bli underordnet en voksende administrasjon.

Publisert 6. sep. 2010 14:49

Jeg har aldri mottatt så mange positive tilbakemeldinger på noe tidligere innlegg jeg har hatt om universitetspolitikk, og jeg har skrevet mange. Universitetsdirektørens reaksjon tyder derfor på at det er for langt ned fra 9. etasje til campus.

Publisert 6. sep. 2010 14:40

Stafseng skriver om styringsproblemene ved UiO uten å nevne begrepet mål- og resultatstyring en eneste gang. Men vi kan altså ikke forstå og beskrive de politiske og administrative rammebetingelsene for virksomheten ved UiO på en troverdig måte uten å gjøre oss fortrolige med begrepet mål- og resultatstyring. For det er dette vi diskuterer.