Nettsider med emneord «Økonomi» - Side 2

Heile universitetsstyret er samla rundt eit bord i eit møterom på Lysebu
Publisert 20. juni 2019 14:14

UiO skal setja i gang investeringar i nye tiltak for  120 millionar i 2020. 40 millionar kroner skal gå til arbeidet med gamal dyrestall ved UiO.  Det vedtok UiO-styret i går.

Publisert 8. okt. 2003 12:59

Universitetet i Oslo får ei tildeling på 111 millionar kroner til endeleg gjennomføring av Kvalitetsreforma. - Me er svært glade for at regjeringa har fylgd opp studiereforma med så store løyvingar. Viss denne løyvinga blir vedtatt av Stortinget vil den økonomiske situasjonen for UiO vera betre enn det me hadde frykta på førehand, seier rektor Arild Underdal i ein kommentar til Uniforum.

Publisert 21. nov. 2007 14:01

Rektoratet utset planane om å oppretta eit språkkompentansesenter ved UiO. - I den vanskelege budsjettsituasjonen UiO er i, er det vanskeleg å starta noko nytt, når me heile tida er opptekne av å kutta utgifter, seier viserektor Inga Bostad og prorektor Haakon Breien Benestad. No håpar dei på økonomisk bidrag frå Stiftinga Fritt Ord.

Publisert 18. des. 2009 14:11

NTNU har fått momsfritak på vitenskapelig utstyr til bidragsforskning. – Over tid vil dette ramme alle forskermiljøer ved UiO som bruker dyrt utstyr. Det er vanskelig å argumentere for at en maskin bør stå hos oss, når det blir 25 prosent dyrere å plassere den her enn ved NTNU, påpeker Øystein Prytz, forsker ved Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN).

Publisert 15. aug. 2019 04:30

Eit nytt forskingsskip skal avløysa forskingsfartøyet “Trygve Braarud” i 2023. Når klarsignalet er gitt, kan bygginga ta rundt eitt år. Det varsla MN-dekan Morten Dæhlen og professor Stein Kaartvedt  ved UiO i Arendal i går.

Publisert 20. nov. 2007 13:07

Universitetet i Oslo ga i høst innspill til første versjon av et nasjonalt veikart for forskningsinfrastruktur i Norge. I brevet til Norges forskningsråd skinner det gjennom at avsenderne mener UiOs sentrale plass innen norsk forskning er oversett.

Publisert 22. nov. 2007 11:11

Berre 11 professorar tener betre enn teknisk direktør Frode Meinich etter at dei lokale lønnsforhandlingane no er avslutta. Med to steg opp til lønnstrinn 87, får han ei årslønn på 828 000 kroner. Fem av 21 direktørar får ein samla separat lønnsauke på 236 000 kroner. Både NTL og Parat protesterer.

Publisert 20. nov. 2007 14:01

På Kjemisk institutt er neste års driftsmidler til forskning halvert i forhold til i år. - Og det har ikke vært noen luksus i år heller, sier instituttleder Tyge Greibrokk.

Publisert 25. nov. 2009 14:24

Til tross for økte bevilgninger til UoH-sektoren opplever institusjonene handlingsrommet for egne prioriteringer som begrenset. I dag tidlig arrangerte rektor Ole Petter Ottersen frokostmøte om paradokset, og om arbeidet i det såkalte Handlingsromutvalget.

Publisert 24. nov. 2009 18:50

15 millionar kroner ekstra til studiekvalitet er den einaste satsinga Universitetsstyret ser seg råd til i 2010. Den planlagde ombygginga av Vilhelm Bjerknes hus til eit læringssenter for realfagsstudentar er utsett. Den samla kostnaden var sett til 64 millionar kroner. UiO må til saman saldera 84,2 millionar kroner. Alle einingar får difor eit rammekutt på 1,7 prosent.  

Publisert 2. des. 2009 13:36

FNs neste klimatoppmøte starter mandag 7. desember. Den norske regjeringen har ambisiøse mål. – Det skorter ikke på regjeringens vilje til å satse på fornybar energi. Problemet er at realfagsmiljøene som skal ta det store steget, systematisk er bygd ned over de siste femten årene, hevder instituttlederne Einar Sagstuen og Svein Stølen og ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

En portrett av ei kvinne som har den ene hånda mot sitt venstre kinn.
Publisert 6. des. 2019 10:31

– Flate kutt er en feig og urettferdig måte å styre på. Arbeiderpartiet i posisjon kommer til å fjerne ABE-reformen i sin nåværende form, sier Nina Sandberg til Universitetsavisa.

Publisert 7. nov. 2007 10:22

- Eg har ikkje gjort noko gale. Det seier instituttleiar Jan B. Ommundsen ved Institutt for lærarutdanning og skuleutvikling til Uniforum etter at NRK i dag melde at han hadde tent 23,4 millionar kroner på aksjar i dei private John Bauer-skulane i Sverige.

Publisert 20. nov. 2007 13:55

Et stramt 2008-budsjett vil blant annet føre til en reversering av Kvalitetsreformen ved flere fakulteter og sterk reduksjon i utlysinger av vitenskapelige stillinger.

Publisert 26. nov. 2009 10:51

I høst ble det kjent at masterprogrammet «Peace and Conflict Studies» (PECOS) på UiO sto i fare for å måtte legge ned fra neste høst.  Studiet er nå reddet, melder Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Fredsstudiet samarbeider nært med Oslosenteret for fred og menneskerettigheter.

Publisert 20. feb. 2014 13:36

- Ingen bankar bør lovast evig liv, gjentok sentralbanksjef Øystein Olsen då han repeterte årstalen for studentar frå UiO, HiOA og BI i formiddag. Han opplyste at eit system for ei ansvarleg avvikling av bankar som går dårleg, er på veg.

Publisert 21. feb. 2014 12:26

Stiftinga som eig store delar av eigedomane til Den norske kyrkja kravde at UiO skulle betala 54 millionar kroner i året i festeavgift i staden for 371 000 kroner. Oslo tingrett sette i november leiga til 7,4 millionar kroner. Avgjerda er anka til lagmannsretten.

Publisert 27. feb. 2014 16:41

Kravet om å auka festeavgifta til Universitetet i Oslo frå 371 250 kroner i året til over 54 millionar kroner i året står framleis fast. Det stadfestar advokat Tim V. Midgaard i Opplysningsvesenets fond overfor Uniforum. UiO er ueinig i kravet.

Publisert 8. okt. 2003 12:27

Regjeringa gjer framlegg om å satse til saman 13,8 milliardar kroner på forsking og utvikling i 2004, ein auke på 1,1 milliardar kroner i forhold til årets budsjett. Løyvingane til å gjennomføre Kvalitetsreforma innanfor høgare utdanning aukar med 517 millionar kroner til 1144 millionar kroner. Dette er hovudsakene i budsjettforslaget til Utdannings- og forskingsdepartementet for 2004, går det fram av ei pressemelding.

Publisert 30. okt. 2003 10:28

Fleire av takplatene i Økonomi- og planavdelinga i 6. etasje i Administrasjonsbygningen på Blindern har ramla ned dei siste vekene. - Det er berre utruleg flaks som har gjort at ingen av dei 40 tilsette har fått platene i hovudet, fortel verneombod Sofie Jakobsen.

Publisert 5. des. 2007 11:49

- De beste forskerne i Norge er like gode som de beste i Europa, sier seksjonssjef Ingrid Sogner fra Forskningsadministrativ avdeling. Hun håper å se flere UiO-forskere nå til topps i konkurransen om de nylig utlyste Advanced Investigator Grants fra European Research Council (ERC).

Publisert 5. jan. 2010 13:09

Et tekstkorpus med norske middelaldertekster får sju millioner kroner i infrastrukturstøtte fra Forskningsrådet. Det er det eneste prosjektet fra UiO som nyter godt av en ny tildeling på til sammen 65 millioner kroner, opplyser Forskningsrådet. Førsteamanuensis Christian Emil Ore som leder prosjektet, er gledelig overrasket.

Publisert 5. okt. 2011 10:27

Det 12 år gamle fondet legges ned i sin nåværende form når neste års statsbudsjett presenteres i morgen.  

Publisert 30. juli 2013 11:17

Universitetet i Oslo deltar i tre av fem nanoforskningsprosjekt som nylig fikk tildelt 150 millioner kroner fra Forskningsrådet.

Publisert 18. sep. 2003 15:33

- Jeg føler at universitetet har behov for en felles oppfatning av hva som menes med intern kontroll, sier revisjonsdirektør Sveinung Svanberg.