Nettsider med emneord «Økonomi» - Side 12

Publisert 23. okt. 2007 17:05

- Konsekvensen av å kutte i budsjettet nå kan bli at ny UiO-web blir utsatt, noe som vil gjøre den enda dyrere. Og det er grenser for hva vi får gjort om vi må gå på sparebluss hele neste år, sier prosjektleder Marianne Braaten Wold. Hun frykter for fremtiden til UiOs web-satsing på grunn av ventede budsjettkutt ved UiO for neste år.

Publisert 23. okt. 2007 10:52

Investoren Stein Erik Hagen har gitt 100 millioner kroner til medisinsk forskning ved Universitetet i Oslo og Rikshospitalet. Det skal gå til medisinsk forskning som ikke er prioritert av kommersielle interesser og fordeles over en tiårsperiode, heter det i en pressemelding fra Universitetet i Oslo.

Publisert 20. okt. 2007 22:19

- Det er på tide at regjeringen følger opp målsettingen i Soria Moria-erklæringen om at 3 prosent av BNP skal gå til forskning, sa den syklende medisinprofessoren Joel Glover, da han ankom Oslo med støtteerklæringer fra kolleger ved Karolinska Institutet i Stockholm.

Publisert 16. okt. 2007 17:04

Riksrevisjonen la tirsdag denne uka fram sitt Dokument nr. 1, hvor Universitetet i Oslo får alvorlige merknader i forbindelse med innføringen av nytt personal- og lønnssystem i 2006, som kan ha ført til feilutbetalinger av lønn. Universitetsledelsen innrømmer å ha undervurdert problemene, men sier den vil sette inn nok ressurser til å løse dem så raskt som mulig.

Publisert 11. okt. 2007 11:56

Medisinprofessorane Guro Valen og Joel Glover skal sykla frå Stockholm til Oslo i protest mot manglande løyingar til fri grunnforsking i Noreg. Med seg i sykkelveska vil dei ha underskrifter frå svenske forskarar til den norske regjeringa.

Publisert 5. okt. 2007 17:28

En rask ringerunde på Universitetet i Oslo viser at misnøyen med regjeringens politikk for høyere utdanning og forskning ikke har avtatt etter at statsbudsjettet for 2008 er fremlagt. Den gjengse oppfatningen er at det innebærer en fortsettelse av regjeringens "hvileskjærspolitikk" fra i fjor.

Publisert 5. okt. 2007 16:10

- Vi har laget et offensivt budsjett for kunnskaps-Norge, sa Øystein Djupedal på pressekonferansen i Kunnskapsdepartementet tidligere i dag. Han kunne også opplyse om at han mener "barnehageminister" er en hedersbetegnelse, på linje med forskningsminister, utdanningsminister og kunnskapsminister.

Publisert 5. okt. 2007 10:10

UiO får 97 nye stipendiatstillingar, men kuttet frå 2007-budsjettet på 58 millionar kroner blir ført vidare. Det går fram av regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett for 2008. - Resultatet blir at alle delar av universitetet får kutt i rammene sine, seier rektor Geir Ellingsrud til Uniforum.

Publisert 19. sep. 2007 15:00

En dempet stemning og en følelse av usikkerhet for framtiden hersker om dagen ved Det juridiske fakultet. Årsaken ligger hovedsakelig i et tap av studiepoengsinntekter på ca 7 millioner kroner.

Publisert 22. aug. 2007 15:55

Statsminister Jens Stoltenberg lovte ikke mer penger til universitets- og høyskolesektoren da han i går hadde samtaler med rektor Geir Ellingsrud på Blindern. Men Stoltenberg var svært interessert i å høre om hvordan Kvalitetsreformen har virket på UiO. Ellingsrud tok opp problemet med lite sammenhengende tid til forskning.

Publisert 20. aug. 2007 11:48

Regjeringen har besluttet at de gjenstående rehabiliteringsarbeidene ved sentrumsbygningene ved Universitetet i Oslo skal ferdigstilles til universitetets 200-årsjubileum i 2011. Kostnadsoverslaget er på en halv milliard kroner. - Et viktig siktemål med arbeidet er å synliggjøre betydningen av universitetsanlegget i Oslo sentrum som et uttrykk for Norges tidlige nasjonsbygging, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal i ei pressemelding.

Publisert 22. juni 2007 17:36

Universitetsstyret vedtok torsdag med ti mot én stemmer den foreslåtte finansieringsmodellen for Universitetet i Oslo. Representanten for de teknisk-administrative ansatte stemte mot.

Publisert 15. mai 2007 17:06

Finansminister Kristin Halvorsen la i dag frem regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Det ble ikke satt av midler til økning av noen poster innen høyere utdanning og forskning. UHRs innspill om økt satsing på forskerrekruttering og vitenskapelig utstyr ble ikke fulgt opp, skriver UHR i ei pressemelding.

Publisert 3. mai 2007 14:14

Det nye lønns- og personalsystemet POLS ved UiO får ei ekstraløyving på 16,1 millionar kroner. Det vedtok Universitetsstyret onsdag 2. mai. - Dette er positivt og vil gi oss høve til å tilsetja fleire ekstra personar, seier lønningssjef Trond Ryd til Uniforum.

Publisert 30. apr. 2007 16:31

Det nye lønns- og personalsystemet POLS ved UiO bør få ei ekstraløyving på 16,1 millionar kroner. Det foreslår universitetsdirektør Hanne Harlem som ber Universitetsstyret om å slutta seg til framlegget på møtet onsdag 2. mai. Bakgrunnen for dette er problema med innføringa av det nye systemet, og den uvissa dette skaper når det gjeld utbetaling av lønn og refusjonar og avstemming mot rekneskapssystemet.

Publisert 25. apr. 2007 14:12

- Å måle interne studiepoeng er som å telle pølser i pølsefabrikken, sa professor i sosialantropologi, Thomas Hylland Eriksen, da han forsøkte å lese forslaget til ny finansieringsmodell for UiO inn i en større sammenheng.

Publisert 19. apr. 2007 13:43

Arbeidet med å forbedre Universitetet i Oslos nettsted skal prioriteres i de kommende årene, lover kommunikasjonsdirektør Siv Nordrum. En ekstern virksomhetsanalyse av uio.no pekte på svak organisering, dårlig styrt ressursbruk, manglende koordinering mellom enhetene og lite kompetanseutvikling lokalt.

Publisert 19. apr. 2007 10:04

- Det blir ei betre fordeling av resultatbaserte inntekter, med større vekt på forskingsaktivitet og mindre på studiepoeng, dersom UiO-styret vedtar fleirtalet sitt framlegg til ny finansieringsplan. Det meiner SV-dekan Asbjørn Rødseth. Han har leidd utvalet som har laga framlegget. Eit mindretal i utvalet, med Forskarforbundets leiar Bjørn Øgaard i brodden, er ueinig.

Publisert 15. apr. 2007 23:21

ILOS vil kutte stillinger i de kommende fire årene, men setter ellers sin lit til økt pengestøtte fra HF-fakultetet. Arbeidsgruppen la fram langtidsplan for 2007-10 med harde spareforslag på ILOS' allmøte fredag 13. april.

Publisert 22. mars 2007 11:03

Dei har vore tilsette i Teknisk avdeling frå 16 til 20 år, men føler seg oversette. - Lojalitet lønner seg ikkje. Nytilsette som gjer den same jobben får betre lønn enn oss. Det er eit klart brot på prinsippet om lik lønn for likt arbeid, seier driftsbetjentane Julio A. Iglesias, Ole Andreas Kristiansen, Domingo Astroza, Andrzej Laskowski og Njarra Jagne.

Publisert 22. mars 2007 09:11

Studentane får færre emne å velja mellom når Institutt for litteratur, områdestudium og europeiske språk (ILOS) skal kvitta seg med eit samla underskot på 6,9 millionar kroner for 2005 og 2006. Rett etter påske blir det lagt fram forslag om i kva rekkjefylgje ledige stillingar skal lysast ut. Ei arbeidsgruppe analyserer no årsakene til underskotet.

Publisert 26. feb. 2007 10:46

Kunnskapsdepartementet gir 200 millioner kroner ekstra til vitenskapelig utstyr. Pengene hentes fra overføringene som Norges forskningsråd hadde fra 2006 til 2007 innenfor bevilgningene de har fått fra Kunnskapsdepartementet, går det fram av nettsidene til departementet.

Publisert 14. feb. 2007 17:47

- Universitetet i Oslo er nå kjent med at departementet har utvidet kostnadsrammen for IFI 2 med 55 millioner kroner, noe som gjør at vi kan fortsette byggeprosjektet som planlagt. Det er vi utrolig glade for, sier teknisk direktør ved UiO, Frode Meinich.

Publisert 26. jan. 2007 19:17

Det hersket mye begrepsforvirring på debattmøtet sist torsdag om mål- og resultatstyring på UiO. Er dette et rent administrativt redskap, eller er det en del av New Public Management (NPM), hvor målet er at offentlig virksomhet skal kopiere privat sektor? Er mål- og resultatstyring allerede innført på universitetet, slik at det bare er innholdet i den som kan diskuteres?

Publisert 7. des. 2006 16:52

Det er framleis brot i telefon- og nettsambandet til Veglaboratoriet i Gaustadalléen 25. - Feilen er funnen, men nettet vil truleg ikkje vera klart før etter arbeidstida i morgon, fredag 8. desember, seier IT-direktør Arne Laukholm.