Leserbrev - Side 10

Publisert 3. sep. 2014 11:56

Dersom alle ressurser knyttet til digitalisering av forskingsdata blir brukt på store infrastrukturprosjekter, vil vi ikke kunne støtte godt nok opp om behovene til enkeltforskere og mindre forskergrupper, skriver instituttleder Kristian E. Kristoffersen ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier på UiO.

Publisert 2. sep. 2014 11:26

Det prinsipielt viktige ligger i at alle stillinger i 1972, var øremerket gjennom særskilte bevilgninger, faktisk var det meste av statsadministrasjonen regulert gjennom egne stillingsbudsjetter og aktivitetskrav. Slik er det ikke lenger, skriver forskningsdekan Einar Lie ved Det humanistiske fakultet.

Publisert 25. aug. 2014 14:08

Utnyttes den kompetanse vi kontorsjefer faktisk har, og som etterspørres når stillingene utlyses, på riktig måte? spør kontorsjef Astrid Waaler Kaas ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning i dette innlegget.

Publisert 22. aug. 2014 16:40

Satsing på språksamlingane vil syta for at UiO kan oppretthalda og vidareutvikla posisjonen som den fremste forskingsinstitusjonen i verda for norsk språk, skriv hovudredaktør Oddrun Grønvik i Norsk Ordbok 2014

Publisert 20. juni 2014 15:46

Det bør legges inn en ny indikator som premierer uttelling fra ERC, skriver UiO-rektor Ole Petter Ottersen i dette innlegget.

Publisert 20. juni 2014 11:54

To forutsetninger er helt sentrale for en reell mulighet til å nå opp i kampen om lønnstrinnene: vær medlem av en fagforening og send inn krav om opprykk!

Publisert 17. juni 2014 09:51

UiO må ha bedre strategier for å beholde dem som får ERC-midler, skriver nettverket av SFF-ledere ved UiO

Publisert 13. juni 2014 13:52

Gunnhild Arntsen lurer på hva som vil skje om Universitetsstyret holder fast på prorektorvedtaket.

Publisert 12. juni 2014 10:16

Universitetsstyret hadde ikke kompetanse til å vedta at det ikke skal holdes nyvalg. En slik innholdsmangel må føre til at vedtaket er ugyldig, skriver jusprofessor Anne Robberstad.

Publisert 10. juni 2014 13:08

Før rektor og jeg hadde vår planlagte samtale 30.4, videresendte universitetsdirektør og ass. universitetsdirektør min erklæring til valgstyret med sin plan om videre saksbehandling, skriver Ruth Vatvedt Fjeld.

Publisert 5. juni 2014 12:25

I erklæring datert 24. april 2014 skriver Ruth Vatvedt Fjeld at hun “har besluttet” å fratre som prorektor. Det hadde hun ikke adgang til å gjøre, skriver professor emeritus Aanund Hylland .

Publisert 4. juni 2014 14:01

Et godt samarbeid mellom faglig ledelse og administrasjonen er en nødvendig forutsetning for at UiO skal lykkes i å nå sine mål.

Publisert 4. juni 2014 13:47

Det er viktig at en har et generelt reglement og at de som vurderer om reglementet skal brukes, gjør det uavhengig av om det er kong Salomo eller Jørgen Hattemaker som har fordel av det.

Publisert 28. mai 2014 11:09

Kan det hende at Ruth Vatvedt Fjelds avgang som prorektor brukes til å ri kjepphester om at kvinner diskrimineres og utsettes for ”hersketeknikker”?

Publisert 23. mai 2014 11:02

Rektoratet og valgstyret vurderte avgående prorektors begrunnelse som så farlig i forhold til mulig nyvalg, at den måtte pyntes på. Er dette representativt for styring og samarbeid i ledelsen av UiO, og ikke et uheldig feiltrinn?

Publisert 22. mai 2014 00:17

Dersom MN likevel ikke har ekspansive administrative planer fremover er dette gledelig, mener universitetsstyrerepresentant Kristian Gundersen .

Publisert 21. mai 2014 22:47

Det er ikkje berre underskrivne som no i spenning ventar på kva syn leiinga ved UiO har på framtida for dei norske språksamlingane, skriv Magnus Rindal.

Publisert 21. mai 2014 17:06

MN-fakultetet planlegger ingen stor kommunikasjonsseksjon, skriver Gunhild M. Haugnes i dette innlegget.

Publisert 21. mai 2014 16:59

Nok en gang må jeg minne om at fagmiljøet først skal gå inn i saken, skriver UiO-rektor Ole Petter Ottersen i et svar til styreleder Magnus Rindal i Norsk Ordbok.

Publisert 19. mai 2014 13:11

Jeg håper fortsatt at det er mulig å få en bedre prosess, og gjerne en omkamp, omkring en sak som angår svært mange skrivende mennesker ved Universitetet i Oslo, skriver Ingerid Straume.

Publisert 19. mai 2014 12:52

Etter mitt syn blir utestengelsen av Ruth V. Fjeld skjult bak en formell beskrivelse som ikke har noe med virkeligheten å gjøre, skriver Heidi Stakset.

Publisert 16. mai 2014 11:37

Inntil rektor har uttalt seg, må vi gå ut frå at UiOs syn i denne saka er det som instituttet har målbore, skriv Magnus Rindal i dette innlegget.

Publisert 16. mai 2014 11:23

Slik jeg ser det, består humanistiske forskeres “samfunnsoppdrag” primært i å styrke en kritisk offentlighet, ved å fungere som premissleverandører for et mer velinformert ordskifte, skriver Carl Müller Frøland .

Publisert 8. mai 2014 10:22

Det står i reglementet at dersom rektor eller prorektor trekker seg i perioden, så skal det holdes nyvalg. Hvorfor rådet Valgstyret da likevel Universitetsstyret til å se bort fra denne helt klare bestemmelsen?

Publisert 2. mai 2014 09:44

Om jeg ikke hadde hatt mot til å peke på at uhyre viktig universitetsarv står i fare i Brøggers hus, ville jeg neppe hatt noe å gjøre som leder av et universitets- og vitenskapshistorisk museum.